Evaluering af Projekt 5 i 12

​Et projekt om arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden

15. juni 2013

Har projektet ”5 i 12 - Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region hovedstaden” forbedret arbejdsmiljø og trivsel blandt regionens medarbejdere, og i givet fald hvordan? Det spørgsmål har Enheden for Brugerundersøgelser undersøgt på vegne af Koncern Organisation og Personale i Region Hovedstaden.

Baggrund og formål

Målsætning om højst 5 % sygefravær i 2012

Projekt 5 i 12 er iværksat i 2011 af Koncern Organisation og Personale i Region Hovedstaden med det formål at styrke indsatsen overfor sygefravær via en forbedring af arbejdsmiljø og trivsel.

Det er målsætningen om at sænke sygefraværet til højst fem % i 2012 på udvalgte arbejdspladser der har givet navn til projektet ”5 i 12 - Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region hovedstaden”.

Projektet, der har været ledet af Teknologisk Institut, omfattet 12 arbejdspladser med deltagere fra både hospitalsafdelinger og botilbud for børn og voksne. Projektet har strakt sig over to år fra 2011 til foråret 2013 og ha. Navnet 5 i 12 er rettet mod at opnå Region Hovedstadens mål om et sygefravær på max 5 % i 2012.

De tolv arbejdspladser, der har deltaget, har nedsat projektgrupper med både ledere og medarbejdere som projektdeltagere. I projektperioden har projektdeltagerne deltaget i ni uddannelsesdage kaldet laboratorier. Her er de blevet præsenteret for viden og forskning om arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær.

Projektgrupperne har sideløbende med laboratorierne arbejdet med forbedring af arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær på deres egen arbejdsplads med støtte fra konsulenter fra Teknologisk Institut. Desuden har Center for Arbejdsfastholdelse (CAF) tilbudt støtte til særligt udsatte medarbejdere.

Evalueringen er gennemført som en virkningsealuering, der har haft til formål at undersøge om - og givet fald hvordan - projektets aktiviteter har ført til udvikling af nye organiseringsformer og arbejdsprocesser, forbedret arbejdsmiljø og trivsel, reduceret vold og trusler, samt nedbragt sygefravær og personaleomsætning på arbejdspladserne.

Resultater

Inspiration fra laboratorier og støtte fra konsulenter

Evalueringen viser, at projektdeltagerne generelt har et godt udbytte af laboratorierne, og de fremhæver vekselvirkningen mellem oplæg og gruppearbejde som positivt ved laboratorierne. Projektgrupperne er også generelt tilfredse med konsulenternes støtte på arbejdspladsen. Projektgrupperne bruger konsulenterne i forskellig grad og til forskellige opgaver rettet mod både projektgrupper, ledere og hele arbejdspladsen. Der er også positive tilbagemeldinger fra de særligt udsatte medarbejdere, der har modtaget støtte fra CAF.

Udvikling af nye organiseringsformer og arbejdsprocesser

Alle arbejdspladser opfylder det af projektets succeskriterier, der handler om at udvikle organisationsformer og arbejdsprocesser, der skal forbedre trivslen. Interviewundersøgelsen viser, at der er forskel på, hvad initiativerne består af, og hvor omfattende de griber ind i medarbejdernes daglige arbejde. Graden af ledelsesopbakning, projektgruppens sammensætning og sideløbende organisationsforandringer nævnes som faktorer, der har haft betydning for iværksættelsen af initiativerne på arbejdspladserne.


Ingen entydig effekt på trivsel,  sygefravær og personaleomsætning

Der er én arbejdsplads, der har opnået succeskriteriet og forbedret sig på 50 % af spørgsmålene om trivsel i 2013. For de fleste (otte) arbejdspladser er der ikke sket nogen forandring for hovedparten af spørgsmålene, og for tre arbejdspladser, er der sket en tilbagegang på hovedparten af spørgsmålene.

To ud af de tolv arbejdspladser lever op til succeskriteriet om et sygefravær på 5 % eller derunder i 2012. Seks arbejdspladser har en lavere fraværsprocent i 2012, end de havde i 2010, før projektet startede. De seks øvrige arbejdspladser har i 2012 en højere fraværsprocent end i 2010.

To af arbejdspladserne lever også op til succeskriteriet om at sænke personaleomsætningen med 25 % fra 2010 til 2012. Otte arbejdspladser har et fald i personalesætning i 2012 sammenlignet med udgangspunktet i 2010, mens tre arbejdspladser oplever en stigning i personaleomsætningen.

Ingen målbar effekt på trusler og vold

Én arbejdsplads lever op til succeskriteriet om en nedgang i trusler i 2013 sammenlignet med 2011, mens ingen af arbejdspladserne lever op til succeskriteriet vedrørende episoder med vold. På to arbejdspladser ses en signifikant stigning i andelen af medarbejdere, der oplever trusler i 2013.

Kontekst og organisatoriske ændringer påvirker arbejdsmiljøet

Evalueringens kvalitative del viser, at en lang række kontekstuelle forhold har betydning for trivslen på arbejdspladsen. Det gælder særligt organisatoriske forandringer som fx fusioner og skift i ledelse. Evalueringen understreger betydningen af, at indsatser som Projekt 5 i 12 skal kunne understøtte de forandringer, som arbejdspladserne går igennem.

Undersøgelsesdesign

Evalueringen bygger på interview med medarbejdere og ledere fra de 12 arbejdspladser, samt en spørgeskemaundersøgelse blandt 1500 medarbejdere fra de deltagende afdelinger. Der er derudover gennemført interview med konsulenter fra Center for Arbejdsfastholdelse og Teknologisk Institut, der har været involveret i projektet.

Yderligere information

Du kan læse mere om projekt "5 i 12" på hjemmesiden www.5i12.dk
Redaktør