Evaluering af Recoverymentor-ordningen

​Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har gennemført en evaluering af Recoverymentor-ordningen i Region Hovedstadens Psykiatri. Evalueringen er foretaget blandt i alt patienter, ledere, medarbejdere og recoverymentorer.

24. oktober 2016

​Feedback fra patienter, ledere, medarbejdere og recoverymentorer

Evalueringen er en kvalitativ interviewundersøgelse – baseret på både fokusgruppeinterview og individuelle interview – blandt 29 patienter, ledere, medarbejdere og recoverymentorer i Region Hovedstadens Psykiatri. Evalueringen omhandler deres oplevelser af recoverymentor-ordningen og udbyttet heraf.

Recoverymentor-ordningen fungerer generelt godt

Resultaterne viser, at recoverymentor-ordningen grundlæggende fungerer godt, men at ordningen dog rummer udfordringer.

Recoverymentor-ordningen fungerer godt, fordi den styrker patienternes recovery-proces ved at indgyde patienter håb for at komme sig. Derudover bygger ordningen bro mellem patienter og medarbejder, og recovery-mentorernes personlige erfaringer som brugere af psykiatrien er værdifulde både for patienter, medarbejdere og ledere.

”Mentor brugte sig selv til at fortælle historien om det at komme ud på den anden side. Skabe lys, skabe håb og skabe optimisme. Det gjorde mentor på sådan en etisk god måde. ” Patient.

Udfordringerne ved recoverymentor-ordningen handler om, at recoverymentor-rollen er diffus, idet recoverymentorer, medarbejdere og ledere udtrykker tvivl om, hvilke opgaver og ansvarsområder, der ligger i recoverymentor-rollen. Derudover oplever recoverymentorerne, at de ikke bliver lønnet efter uddannelse og kvalifikationer, men at deres brugerbaggrund reelt ses som deres kvalifikation. 

Om recoverymentor-ordningen

Recoverymentor-projektet startede i 2013 i Region Hovedstadens Psykiatri. En recoverymentor er en medarbejder, der selv har været bruger i psykiatrien. En recoverymentor agerer rollemodel og brobygger for brugere og medarbejdere.

Funktionen har til hensigt, via bruger-til-brugerstøtte, at understøtte patientens recoveryproces og deltagelse i eget behandlingsforløb.
Læs mere om recoverymentorer på Region Hovedstadens Psykiatri's hjemmeside (åbner i nyt vindue). 

Formålet med evalueringen

Formålet med evalueringen er at få input til, hvordan recoverymentor-ordningen kan blive optimeret. Evalueringen vil give svar på følgende overordnede spørgsmål: 

  • Hvordan har patienter, medarbejdere og ledere oplevet recoverymentor-ordningen og udbyttet heraf?
  • Hvordan har mentorer oplevet recoverymentor-ordningen?
  • Hvilke af mentorernes arbejdsopgaver understøtter bedst patienternes recovery-proces?
  • Hvilke udfordringer og optimeringspotentialer har recoverymentor-ordningen?


Redaktør