​​​

Evaluering af behovsvurdering i den afklarende samtale

​CPI har undersøgt fem kommuners erfaringer med at afprøve og implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale med særligt blik for, hvordan anbefalingerne udmøntes og med hvilke resultater.

25. oktober 2021

Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale (2019) skal styrke systematisk og ensartet tilgang til behovsvurdering i den afklarende samtale. 

Anbefalingerne skal hjælpe sundhedsprofessionelle til at træffe beslutning om tilrettelæggelsen af forebyggelses- og rehabiliteringsforløb i samarbejde med borgeren.  

I januar 2019 blev der opslået en pulje til kommunale projekter, som skulle afprøve Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Center for Patientinddragelse (tidligere KOPA) blev valgt til at gennemføre en tværgående evaluering af projekterne. 

​Resultater

Evalueringen peger på 4 overordnede resultater:

  1. Anbefalingerne er meningsfulde som overordnet ramme for arbejdet med behovsvurdering i den afklarende samtale, men kræver lokal oversættelse.

  2. Anbefalinger bliver i høj grad efterlevet, men der er forskel på, hvordan kommunerne omsætter anbefalingerne i den lokale drift.

  3. Anbefalingerne skaber de ønskede resultater ved at bidrage til systematik, øget kvalitet og skræddersyede forløb for borgerne.

  4. Værktøjerne til behovsvurdering varierer, men kommunerne har overvejende samme sundhedspædagogiske tilgang og værdier til borgerne i den afklarende samtale. 


Tre centrale pointer

På baggrund af evalueringens resultater vil CPI fremhæve 3 pointer:

  • Fasthold metodefrihed. Det er vigtigt, at kommunerne har frihed til at anvende de værktøjer, der er meningsfulde i den lokale kontekst frem for, at praksis skal være ensartet på tværs af kommuner. 

  • Værktøjerne kan ikke stå alene. For at værktøjerne er meningsfulde at bruge, skal de underbygges af de rette kompetencer og værdier lokalt i kommunerne.

  • Forskellige tilgange styrker samtalen. Det er en styrke, når både den sundheds-pædagogiske og sygdomsspecifikke viden får plads i den afklarende samtale.

Metode

For at få indblik i de samlede projekterfaringer består evalueringens datagrundlag af en kombination af fokusgruppeinterview, individuelle interview, observation, løbende selvmonitorering samt dokumentgennemgang.

I alt 5 projektkommuner deltog: Aalborg, Ringsted, Frederikssund, Greve og Svendborg/Langeland Kommuner.

For hver af de 5 projektkommuner bestod dataindsamlingen af tre datapunkter: 

  • Indledende dataindsamling udført af CPI ved projekternes start primo 2020

  • Løbende monitorering af evalueringsdata indsamlet af projektkommunerne i den fulde projektperiode  

  • Opfølgende dataindsamling udført af CPI ved projekternes afslutning ultimo 2020

CPI har gennemført undersøgelsen på vegne af Sundhedsstyrelsen. 


Se Sundhedsstyrelsens omtale af evalueringen


Redaktør