Evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

​Region Hovedstadens Psykiatri har fra april 2013 til december 2014 haft en samordningskonsulent ansat i hvert af regionens fire planområder med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde med kommunerne omkring borgere med psykiske lidelser.

17. januar 2015

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har gennemført en kvalitativ evaluering af projektet på vegne af Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet evalueringen er at vurdere udbyttet af projektet i forhold til det tværsektorielle samarbejde, herunder kendskab til og implementering af samarbejdsaftalerne.

Evalueringen er baseret på i alt fjorten gruppe- og individuelle interview med centerchefer, ledende/koordinerende socialrådgivere, medarbejdere (socialrådgivere, sygeplejersker og læger) og samordningskonsulenter.

Resultater

I den kvalitative evaluering giver ledere og medarbejdere blandt andet udtryk for, at samordningskonsulentfunktionen har medvirket til et øget fokus på samarbejdsaftalen blandt medarbejderne.

Samtidig oplever interviewpersonerne dog også, at de fire samordningskonsulenter udgør en relativt lille ressourcetilførsel i det samlede tværsektorielle felt, og at projektet derfor ikke kan forventes at gøre en markant forskel i det daglige tværsektorielle samarbejde. 

Øget kendskab til samarbejdsaftalen

Samordningskonsulenterne har været med til at udbrede kendskab til samarbejdsaftalen gennem bl.a. undervisning af regionens socialrådgivere og klinikere og gennem udvikling af en pjece om samarbejdsaftalen, som beskriver de generelle forpligtelser i samarbejdet med kommunerne. Ligeledes har samordningskonsulenterne i fællesskab udviklet en side på Region Hovedstadens Psykiatris intranet med kontaktoplysninger på relevante kommunale aktører i regionens optageområde. Medarbejdere oplever, at siden gør det nemmere at finde de rette kontaktoplysninger og reducerer tidsforbruget i deres daglige arbejde.

Tidskrævende arbejde at definere og forme projektet lokalt

Centerchefer og ledende/koordinerende socialrådgivere oplever, at projektopdraget har været løst bekrevet, hvorfor der har ligget et stort og tidskrævende arbejde i at definere og forme projektet lokalt. Derudover er der stor forskel på de fire planområder og deres organiseringer, hvorfor samordningskonsulenternes arbejde er blevet tilpasset de lokale forhold.

Planområderne har forskellige ønsker for fremtiden

De fleste centerchefer og ledende/koordinerende socialrådgivere oplever, at ressourcerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt end ved at fortsætte samordningskonsulentfunktionen i sin nuværende form. Dette skyldes blandt andet, at de oplever, at samordningskonsulenternes opgaver indgår i de ledende/koordinerende socialrådgiveres funktioner.

I Planområde Midt ønsker både centerchef, ledende socialrådgiver og medarbejdere dog at bevare samordningskonsulentfunktionen.

Samordningskonsulenterne oplever, at der er et stort behov for deres arbejde og ønsker, at funktionen skal bestå.
Redaktør