Evaluering af teletolkning i praksissektoren

​Praktiserende læger i Region Hovedstaden har på forsøgsbasis afprøvet tolkning med brug af videokonferenceudstyr i fem lægepraksisser. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har gennemført en evaluering af, hvordan de deltagende praksisser har oplevet brugen af teletolkning under konsultationer.

15. november 2015

​Baggrund og metode

Praktiserende læger i Region Hovedstaden har på forsøgsbasis afprøvet teletolkning i fem lægepraksisser. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har gennemført en evaluering af, hvordan de deltagende praksisser har oplevet brugen af teletolkning under konsultationer. Undersøgelsen er gennemført som en kvalitativ undersøgelse med interview blandt læger og praksispersonale i de fem lægepraksisser, der har afprøvet teletolkning som forsøg. Endvidere er der gennemført telefoninterview med læger fra tre praksisser, der har takket nej til at deltage i projektet omkring teletolkning. 


Overordnet positive oplevelser

Resultaterne viser, at personalet fra de praksisser, der har afprøvet teletolkning, overordnet har positive oplevelser med tiltaget.

Samtalen bliver mere fokuseret
De oplever teletolkning som hurtigere og mere præcist end fremmødetolkning, idet der er mindre kommunikation imellem patient og tolk, hvilket gør samtalen mere fokuseret. Samtidig giver brug af teletolkning en god kontakt med patienten, idet teletolken ikke kræver opmærksomhed men fungerer som en slags ”oversættermaskine.” Ved fremmødetolkning kan der opstå venteværelsesalliancer imellem tolk og patient, hvilket betyder, at de i venteværelset inden konsultationen har talt om, hvad konsultationen skal indeholde, hvilket kan være et problem for lægen, bl.a. fordi tolk og patient således på forhånd kan have dannet sig en mening om konsultationens indhold. Dette er ikke tilfældet ved teletolkning, idet tolk og patient ikke møder hinanden inden konsultationen.

Fordel at kamera kan slukkes ifbm undersøgelse
Endvidere fremhæver de interviewede læger det som en fordel, at der er mulighed for at slukke for kameraet i forbindelse med undersøgelser af patienten, hvilket giver mulighed for, at lægen kan undersøge patienten samtidig med, at tolken kan tolke, hvad der foregår, dog uden at tolken kan se patienten. En anden fordel ved teletolkning er, at der er mulighed for at bestille en akut tolkning, hvilket ikke er en mulighed ved fremmødetolkning.

Patienterne virker tilfredse
Det interviewede personale vurderer, at patienterne er rigtig godt tilfredse med teletolkning. Med hensyn til bestilling og afregning er oplevelsen generelt også, at det fungerer problemfrit. Hvad angår teknik så som lyd, billede m.m. oplever lægerne, at teletolkning generelt fungerer godt, og at der er mulighed for at få den support, de har behov for, hvis teknikken svigter. 

Problemer med lyden og fraværende tolke
Samtidig beskriver de interviewede læger, at der er nogle ulemper ved teletolkning. Nogle af de praksisser, der har deltaget i projektet omkring teletolkning, har haft nogle udfordringer, primært med dårlig lydkvalitet og tolke, der ikke var til stede, når de ringede op. Det har betydet, at to praksisser er holdt op med at anvende teletolkning.

Forsinkelser i klinikken og tolkenes faglige niveau kan være en udfordring
En anden væsentlig udfordring, som fremhæves, er, at det kan være problematisk at anvende teletolkning, når der er forsinkelser i praksis, da teletolken udelukkende er til rådighed i et kort tidsinterval, som kan være overskredet, når lægen har tid til at tage patienten ind. Som et generelt problem i forbindelse med tolkesamtaler fremhæver de interviewede læger tolkenes faglige niveau. Lægerne har ofte en fornemmelse af, at der bliver tolket noget andet, end det læge eller patient egentligt siger, men lægerne påpeger dog samtidig, at det kan være lidt vanskeligt for dem at vurdere tolkenes niveau, idet de ikke kender til fremmedsproget. 


Konklusion

Den overvejende holdning blandt de interviewede læger er, at de er positivt stemt overfor teletolkning, da fordelene klart overstiger ulemperne, og ligeledes ser patienterne ud til at være godt tilfredse med tiltaget.

Men for at teletolkning skal blive en succes, er det en forudsætning, at der er fagligt kompetente tolke til rådighed samt at det logistiske fungerer, således at der er en tolk klar på linjen, når der er bestilt en tele-tolkning. Endvidere er det en forudsætning, at lydkvaliteten er i orden, herunder at den enkelte tolkning ikke forstyrres af tolkninger hørende til andre konsultationer.

Konklusionerne lægger sig således tæt op af konklusionerne fra evalueringen foretaget af MedCom i 2011, hvilket tyder på, at der ikke kun er økonomiske, men også kvalitetsmæssige incitamenter for en udbredelse af brugen af teletolkning i almen praksis.

Redaktør