Evaluering af tilgængelighedsmærkningen God Adgang til praksissektoren

​Tilgængelighedsmærkningen "God Adgang" skal forbedre informationen om adgangsforholdene for patienter med fysiske funktionsnedsættelser. Kompetencecenter for Patientoplevelser har evalueret regionens God Adgang-ordning i praksissektoren på baggrund af interview med personale fra 38 forskellige praksisser.

11. juli 2017

​Generelt viser undersøgelsen, at de praksisser, der er tilmeldt ordningen oplever, at det er et godt tilbud, som de har fået noget ud af at deltage i. Undersøgelsen viser også, at der er behov for en øget kommunikationsindsats om ordningens eksistens overfor både praksissektor og patienter. 

Baggrund for undersøgelsen

Hver femte dansker er berørt af en form for funktionsnedsættelse. Det kan være gangbesvær, dårligt syn, dårlig hørelse eller allergi. Region Hovedstaden har i en periode på tre år fra 2015-2018 gjort det muligt for alle praksisser og klinikker med et ydernummer i Region Hovedstaden af få tilbudt en gratis vurdering af deres fysiske adgangsforhold ved tilgængelighedsmærkningen God Adgang.

Formål med undersøgelsen

Evalueringen har til formål at få viden om, hvordan praksisser og klinikker i Region Hovedstaden oplever tilbuddet om at blive God Adgang mærket med fokus på, hvad der opleves som særligt attraktivt og mindre attraktivt ved mærkningsordningen, herunder hvad årsagen er til, at klinikker og praksissers tilslutning til ordningen i Region Hovedstaden pt. ikke er så stor.

Metode og materiale

Evalueringen er baseret på en række kvalitative interview med personer fra 38 praksisser og klinikker, hvoraf 19 anvender ordningen og 19 ikke anvender ordningen. Blandt de interviewede er: læger fra almen praksis, speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger og psykologer. Fem af de interviewede er praksiskonsulenter. 

Resultater

Hovedparten af de, der er tilmeldt ordningen, oplever, at det er et godt tilbud, som de har fået noget ud af at tilmelde sig. De fleste er glade for at have fået konkrete anvisninger til, hvordan de kan gøre deres klinik mere handicapvenlig, og hovedparten oplever også besøget fra konsulenten fra God Adgang som positivt. De oplever, at der under besøget har været en god og konstruktiv dialog om adgangsforholdene, og at klinikken har fået nogle gode anvisninger til, hvordan adgangsforholdene kan forbedres.

En del af de interviewede beskriver, at de har foretaget ændringer i deres klinik på baggrund af anvisningerne fra God Adgang. De interviewede oplever dog ikke, at ordningen indtil videre har givet tilgang af flere patienter, hvilket kan skyldes, at patienterne endnu ikke er opmærksomme på, at de kan søge information om adgangsforholdene på Sundhed.dk og Godadgang.dk.

Hovedparten af de interviewede, der ikke er tilmeldt ordningen, tilskriver det mangel på tid, eller at de ikke har været opmærksomme på tilbuddet. Nogle klinikker, især praktiserende læger og psykologer, har lukket for tilgang og har derfor ikke interesse i at forsøge at tiltrække flere patienter. 

Hvad er God Adgang?

Mærkningsordningen  afdækker de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer ved et besøg af en konsulent fra God Adgang. Konsulenten gennemgår adgangsforholdene og registrerer alle forhold af betydning for kørestilsbrugere, gangbesværede, mennesker med nedsat syn, allergi, nedsat hørelse eller kognitive udfordringer. Resultaterne fra besøget opsummeres i en rapport, som viser, hvordan tilgængeligheden er, og hvordan den evt. kan forbedres. Mærkningen af praksis i Region Hovedstaden kan ses på www.godadgang.dk og www.sundhed.dk


Redaktør