Evaluering af udskrivningsguiden: "Når du skal udskrives"

​Hvor meget og hvordan har patienter og medarbejdere anvendt Udskrivningsguiden ”Når du skal udskrives – til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling”? Det er omdrejningspunktet for en ny evaluering, som Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har gennemført for Region Hovedstadens Psykiatri.

15. november 2015

​"Udskrivningsguiden" er en del af projektet "Din Gode Udskrivning". Guiden indeholder information og vejledning om, hvad der skal ske i forbindelse med et udskrivningsforløb, og hvor patienten kan henvende sig for at få hjælp. I 2013 blev det besluttet, at den trykte guiden skal udleveres til alle indlagte patienter i Region Hovedstadens Psykiatri.


Denne evaluering af patienter og personales brug og kendskab til guiden bygger på spørgeskemasvar fra 52 patienter og 27 afdelingssygeplejersker, samt interviews med i alt 19 patienter, pårørende, ledere og medarbejdere fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Resultater

Patienter og medarbejdere har begrænset fokus på Udskrivningsguiden
Medarbejdere og patienter er enige om, at Udskrivningsguiden har en force, som andre pjecer og informationsmaterialer ikke har: Den indeholder en samling af informationer og er skrevet både til patienter og af patienter. Det betyder, at Udskrivningsguiden opleves som relevant og nærværende for patienterne.

Alligevel tegner der sig et billede af, at Udskrivningsguiden fylder relativt lidt blandt medarbejdere og patienter på afdelingerne.

Ikke nødvendigvis godt at udlevere guiden samme dag som indlæggelsen
Et opmærksomhedspunkt i evalueringen er, at patienter og medarbejdere oplever, at Udskrivningsguiden ikke er egnet til udlevering den første dag, hvor patienten bliver indlagt, fordi patienterne har det dårligt og ikke kan overskue meget information. Det er ellers almindelig praksis på mange afdelinger.

Afdelingssygeplejersker kender Udskrivningsguiden
I et spørgeskema angiver næsten alle afdelingssygeplejersker, at de kender Udskrivningsguiden. Kun én ud af 27 afdelingssygeplejersker har slet ikke kendskab til Udskrivningsguiden. Samtlige afdelingssygeplejersker med kendskab til Udskrivningsguiden svarer, at medarbejderne i deres afdeling udleverer den til patienter i et eller andet omfang.

To tredjedele af afdelingssygeplejerskerne (66 %) synes, at Udskrivningsguiden i meget høj grad eller i høj grad indeholder nyttige oplysninger for patienterne i forbindelse med deres udskrivelse. Godt en fjerdedel af afdelingssygeplejerskerne (27 %) oplever, at Udskrivningsguiden i meget høj grad eller i høj grad forbereder patienterne godt på at blive udskrevet.

Halvdelen af afdelingssygeplejerskerne (50 %) har oplevet, at nogle patienter slet ikke kan anvende Udskrivningsguiden. Blandt dem, der har oplevet, at patienter slet ikke kan anvende Udskrivningsguiden under indlæggelsen, begrunder godt halvdelen det med, at patienterne er for syge (54 %).

Patienternes udbytte af Udskrivningsguiden
Det er forskelligt, hvilket udbytte den enkelte patient har af Udskrivningsguiden. En lille gruppe patienter (52 personer) har besvaret et spørgeskema som en del af evalueringen. Blandt dem svarer 32 patienter, at de har kendskab til Udskrivningsguiden.

Evalueringen tyder på, at patienterne anvender guiden i begrænset omfang. Derudover er det forskelligt, i hvilket omfang patienterne selv har læst i Udskrivningsguiden. I spørgeskemaet angiver 22 patienter, at de selv har læst i den, og 12 patienter har talt om Udskrivningsguiden med en medarbejder.  9 patienter svarer, at Udskrivningsguiden i meget høj grad eller i høj grad indeholder oplysninger, der er relevante for dem i forbindelse med deres udskrivelse, og 5 patienter oplever, at Udskrivningsguiden i meget høj grad eller i høj grad forbereder dem på at blive udskrevet.

Det skal bemærkes, at ovenstående konklusioner er baseret på et meget begrænset antal patientbesvarelser.

Nedenstående er nogle eksempler på, hvad patienter i interviewsammenhæng fortæller, at de har brugt Udskrivningsguiden til:

  • Brug af telefonnumre på de rådgivningslinjer, der er i Udskrivningsguiden, mellem indlæggelser.
  • Egen forberedelse af stuegang med det formål at blive mere bevidst om målet med indlæggelsen.
  • Blive opmærksom på behandlingsplanen, og at den skal udarbejdes som en del af indlæggelsen.
  • Få viden om, hvilke rettigheder man har som patient, fx at patienten kan være med til at udarbejde behandlingsplanen.
  • Få en oplevelse af, at patienten ikke er alene om at synes, at det er svært at blive udskrevet.

Øget italesættelse og systematik omkring anvendelse kan fremme implementeringen af Udskrivningsguiden
Både medarbejdere, ledere og patienter er blevet spurgt om, hvad der kan være med til, at de anvender udskrivningsguiden mere. En medarbejder fremhæver det som fremmende for at anvende Udskrivningsguiden at systematisere, hvornår udskrivningsguiden bliver italesat. Medarbejderne foreslår, at Udskrivningsguiden indgår som en del af morgenmøder på afsnittene mellem patienter og medarbejdere eller som en del af et gruppeforløb. Derudover foreslår medarbejderne, at italesættelse af udskrivningsguiden i forbindelse med en patients udskrivelse, kan indgå på en eksisterende tjekliste.

Baggrund og formål

Udskrivningsguiden ”Når du skal udskrives – til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling” er en del af projektet Din Gode Udskrivning og er udviklet i et partnerskab mellem Psykiatriforeningens Fællesråd i Region Hovedstaden, Foreningen Outsideren og Askovfonden. Hensigten er, at Udskrivningsguiden skal udleveres til alle indlagte patienter i Region Hovedstadens Psykiatri fra 2013. Udskrivningsguiden er en trykt guide, der henvender sig til patienter og deres pårørende. Guiden indeholder information og vejledning om, hvad der skal ske i forbindelse med et udskrivningsforløb, og hvor patienten kan henvende sig for at få hjælp.

Formålet med evalueringen af udskrivningsguiden er at få viden om:

  • Udskrivningsguidens udbredelse, herunder patienters og personales kendskab til og anvendelse af udskrivningsguiden
  • Den oplevede effekt af udskrivningsguiden, herunder hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer anvendelsen af udskrivningsguiden

Undersøgelsesdesign

Evalueringen består af en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og afdelingssygeplejersker og en interviewundersøgelse blandt patienter, pårørende, medarbejdere og ledere.

I spørgeskemaundersøgelsen har 52 patienter besvaret spørgeskemaet til patienter, og 27 ud af 39 (69 %) afdelingssygeplejersker har besvaret spørgeskemaet, som var henvendt til dem. I interviewundersøgelsen indgår i alt ni patienter, én pårørende, syv medarbejdere og to ledere.  

Evalueringen er gennemført i foråret og sommeren 2015.


Redaktør