​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Værdien af fælles beslutningstagning - set fra patienter og klinikeres perspektiv

Hvilken værdi giver fælles beslutningstagning i samtalerne mellem patienter og personale? Og hvordan implementeres en ny tilgang som fælles beslutningstagning? CPI har været på feltarbejde i Region Syddanmark for at lære af de bedste.

 23. september 2022

Indsamling af erfaringer fra de bedste​

Region Syddanmark har arbejdet med fælles beslutningstagning på alle somatiske og psykiatriske sygehuse siden 2019. De er derfor den region i Danmark med størst erfaring i udvikling og implementeringen af fælles beslutningstagning.

For at lære af deres erfaringer har Center for Patientinddragelse lavet et mini-feltarbejde i psykiatrien i Region Syddanmark. Her u​ndersøger vi patienter og klinikeres​ oplevelse af værdien af fælles beslutningstagning samt af de udviklede beslutningshjælpere.

​Resultater

Resultaterne af minifeltarbejdet kan opsummeres i 4 hovedindsigter:

  1. Fra information til dialog og ligeværdig relation: Fællesbeslutningstagning åbner op for en mere nysgerrig og inddragende dialog mellem patient og kliniker. Det skaber en mere ligeværdig relation, hvor klinikerens faglige viden og patientens ekspertise i eget liv sættes i spil.​

  2. Beslutningshjælper, som det fælles tredje: Beslutningshjælperne er med til at skabe et visuelt og let forståeligt billede af fordele og ulemper ved hvert behandlingstilbud. Samtidig bliver de et værktøj til fælles samtale mellem patient og kliniker, og værktøjet inviterer til spørgsmål og uddybende svar.

  3. Sammen og ikke alene om beslutningen: Når patienterne står i en sårbar situation, føler de det meget overvældende at stå alene med store beslutninger. Derfor gør det patienterne trygge, at vigtige valg træffes i en dialog med klinikerne og i et tempo, der giver plads til betænkningstid.

  4. Skaber motivation og ejerskab: Når patienten selv er med til at sammensætte behandlingen og vælge de tilbud, som giver mest mening ift. patientens situation og præferencer, bliver det lettere for patienterne at følge behandlingen og ændre adfærd. 

Anbefalinger til at sikre en god proces:

​For at sikre en vellykket implementering af fælles beslutningstagning og de tilhørende beslut​ningsstøtte-værktøjer anbefaler CPI:

  • Gør det flyvske konkret: Tydeliggør for klinikerne hvordan fælles beslutningstagning adskiller sig fra deres tidligere praksis. Klinikerne oplever, at de altid har inddraget patienterne - også før fælles beslutningstagning blev introduceret. 

  • Vis hvordan det passer ind i dagligdagen: At beslutningshjælperne er udviklet til at indgå i samtaler, klinikerne allerede har med patienterne, giver værdi for klinikerne. Derved bliver beslutningshjælperen et praktisk værktøj, som spiller naturligt ind i samtalen.

  • Inddrag både klinikere og patienter i udviklingen af værktøjerne: Det giver medejerskab og lyst til at bruge beslutningsstøtte-værktøjerne i praksis, når både klinikere og patienter har været med til at udvikle, tilpasse og afprøve væørktøjerne, fx en Beslutningshjælper. 

Metode

Minifeltarbejdet er forløbet over to dage i maj 2022 og har primært fundet sted i ambulatoriet i Center for Spiseforstyrrelser, OUH. Feltarbejdet består interviews med klinikere og patient samt observation af netværksmøde for tovholderne på fælles beslutningstagning i Region Syddanmark.

Redaktør