Tværsektoriel undersøgelse af patienters oplevelser - et forstudie

​En national spørgeskemaundersøgelse af patientoplevelser af tværsektorielle forløb ligger ikke lige om hjørnet. Men hvad skal der til for, at det kan lykkes? Det har KOPA undersøgt.

5. november 2020

En landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP Tværsektoriel) vil kunne give vigtig viden om patienters oplevelser i overgange mellem almen praksis, hospital og kommune.

Derfor har KOPA undersøgt mulighederne for og modenheden til at gennemføre en national måling af patientforløb på tværs af sektorer.

Resultater

Forstudiet konkluderer, at det pt. ikke er muligt at igangsætte en 'LUP Tværsektoriel'. Konklusionen bygger bl.a. på følgende:

  1. Registeroplysninger mangler. Oplysninger på patientens kontakter i de forskellige sektorer ligger i forskellige registre og kan på nuværende tidspunkt ikke kobles sammen til forløb.

  2. Hver sektor har egne brugerundersøgelser. Patienterne får i forvejen flere spørgeskemaer om deres forløb inden for hver sektor, men uden fokus på det tværsektorielle.

  3. Det er ressourcekrævende at indsamle svar. Mange patienter i tværsektorielle forløb er ældre eller udsatte og kan ikke nås med gængse indsamlingsmetoder. Udsendelsen af spørgeskemaer skal derfor suppleres med fx telefoninterviews.

  4. Der mangler en tværsektoriel instans. Der er ikke en tværsektoriel instans, der kan forpligte sektorerne til at sammenkøre registrene og give mandat til at igangsætte undersøgelsen.

KOPA mener: Datadrevet kvalitetsudvikling

LUP Tværsektoriel vil kunne give samordningsudvalg og andre tværsektorielle fora data på, hvor der er størst forbedringspotentiale i de tværsektorielle forløb. På den måde kunne den sikre datadrevet kvalitetsudvikling af den patientoplevede kvalitet i samarbejdet mellem sektorerne.

Anbefalinger

For at komme nærmere en gennemførsel af en national spørgeskemaundersøgelse på tværs af sektorer anbefaler KOPA:

  • Opret et nationalt og tværsektorielt register, der vil gøre det muligt at identificere de patienter, der har et tværsektorielt forløb og dermed også at afgrænse målgruppen for undersøgelsen.

  • Udvikl undersøgelsen tværsektorielt så den bliver relevant for alle parter, i stedet for at tilpasse en af de eksisterende brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet.

  • Begræns antallet af spørgeskemaer til patienterne. For mange spørgeskemaer kan sænke patienternes lyst til at besvare spørgeskemaerne og dermed sænke svarprocenterne.

Metode

Forstudiet bygger på viden fra et litteraturstudie, gennemgang af diverse datakilder og interviews. Interviewene er gennemført med 21 forskere, eksperter og praktikere fra regioner, kommuner, centraladministrationen, universiteter og interesseorganisationer.

Derudover har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, KL, PLO og FAPS.

Redaktør