​​

Fra lægehus til behandlerteam

​Erfaringer med og holdninger til brugen af praksispersonale i almen praksis i Region Hovedstaden

1. januar 2010

På vegne af styregruppen for implementering af Plan for Almen praksis i Region Hovedstaden udførte Enheden for Brugerundersøgelser i august-december 2009 en undersøgelse af anvendelsen af praksispersonale i almen praksis. Baggrunden for undersøgelsen var et ønske om at optimere udnyttelsen af personaleressourcer i almen praksis. 
 
Rapporten beskriver praksispersonalets opgaver samt deres uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrund. Endvidere belyser undersøgelsen samarbejde, ansvarsfordeling og vidensdeling mellem læger og praksispersonale, samt hæmmende og fremmende faktorer for ansættelse af praksispersonale i almen praksis. Rapporten munder ud i en række råd til praktiserende læger, der anvender eller overvejer at anvende praksispersonale i deres lægehus. Desuden giver læger og praksispersonale en række forslag til, hvordan personaleressourcerne kan udnyttes mere effektivt i almen praksis.
 
Anvendelsen af praksispersonale i almen praksis er undersøgt ved hjælp af ét individuelt interview og seks fokusgruppeinterviews med praktiserende læger og praksispersonale fra henholdsvis flerlægepraksis og solopraksis. Ved udvælgelsen af deltagere til interviewundersøgelsen er der lagt vægt på at sikre bredest mulig geografisk repræsentation i Region Hovedstaden samt repræsentation af de forskellige typer af praksispersonale i almen praksis. 
Redaktør