​​

Genoptræning i kommunalt regi

​Hvordan oplever gigtpatienter genoptræningen efter udskrivelse fra sygehus?

1. april 2009

Denne rapport omhandler patienters oplevelser med almindelig genoptræning i kommunen. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 136 patienter. Undersøgelsen viser, at de bedst placerede områder er knyttet til patienternes vurdering af selve genoptræningen i kommunen.

Resultater

Undersøgelsen viser, at patienterne generelt er tilfredse med selve genoptræningen. Hovedparten af patienterne mener, at kommunens terapeuter/behandlere har tilstrækkelig faglig viden til at sikre kvaliteten af genoptræningen, mens lidt færre patienter giver samme vurdering af kommunens faciliteter, eksempelvis lokaler og redskaber. De fleste patienter oplever også, at der er tilstrækkelig tid til dem ved selve genoptræningen.

Men patienterne vil samtidig gerne have mere genoptræning, og de vil gerne hurtigere i gang efter udskrivelsen fra sygehuset. Endvidere kan kommunerne med fordel arbejde for mere koordinerede forløb – også med andre parter end sygehuset. Desuden peger undersøgelsen på, at kommunerne kan forbedre deres informationsmateriale om udvalgte emner knyttet til genoptræningen, fx informationen om videre træning/opfølgning efter endt genoptræning, klagemuligheder samt muligheden for træning i en anden kommune via reglerne om frit valg.

Baggrund og formål

Undersøgelsen er foretaget af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Gigtforeningen. Gigtforeningen arbejder bl.a. for at sikre mennesker med gigt en rettidig, professionel og sammenhængende genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. En ordentlig genoptræning er en forudsætning for, at gigtpatienter kan genvinde deres funktionsevne efter en operation.

Formålet med undersøgelsen er at vise, hvordan genoptræningen i kommunerne foregår og opleves af gigtpatienter, som er blevet henvist til almindelig ambulant genoptræning i kommunerne efter udskrivelse fra sygehus. Konkret skal undersøgelsen blandt andet belyse patienternes oplevelse af:

  • Sammenhæng i forløbet
  • Ventetider
  • Information
  • Medinddragelse
  • Selve genoptræningen i kommunerne
  • Undersøgelsesdesign
Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 136 patienter, der er henvist til almindelig ambulant genoptræning i en kommune efter udskrivelse fra sygehus.

I undersøgelsen fokuseres på patienter, der har modtaget en genoptræningsplan efter operation for diskusprolaps eller operation vedrørende kunstigt knæ/hofte. Rekrutteringen af deltagere er primært foregået i samarbejde mellem Gigtforeningen og sygehusafdelinger, der foretager mange af ovennævnte operationer. Gigtforeningen har bedt afdelingerne udlevere et brev til patienterne, hvor de blev anmodet om at tilmelde sig undersøgelsen. Brevet blev udleveret sammen med genoptræningsplanen og en frankeret svarkuvert.
Redaktør