I gode hænder?

​En kvalitativ analyse af patienters oplevelser af sammenhæng, tryghed og kontaktpersoner

1. juni 2010

Sammenhængende patientforløb har de seneste år været et fokusområde på den sundhedspolitiske dagsorden. Blandt de konkrete initiativer, der er iværksat for at opnå dette, er vedtagelsen af kontaktpersonordningen som en del af Sundhedsloven i 2009. 
 
Denne rapport beskriver en række patienters oplevelser af at have kontaktpersoner og deres oplevelser af tryghed, information og sammenhæng under deres indlæggelses-/behandlingsforløb. 
 
Patienterne oplever, at kontaktpersoner medvirker til at skabe sammenhæng og tryghed i deres indlæggelses-/ og behandlingsforløb. Det er vigtigt for patienterne, at deres kontaktpersoner er nogen, de har tilbagevendende kontakt til, og som følger dem i deres forløb. 

Sammenhæng i forløb

Patienterne har generelt positive oplevelser af deres indlæggelses-/behandlingsforløb. Patienterne oplever at få god behandling, og at deres forløb er godt tilrettelagte. Generelt oplever patienterne også, at der er sammenhæng i deres forløb, hvilket de først og fremmest forbinder med, at der ikke er ventetid eller at ventetiden er kort, og at det er det samme personale, de møder.

Kontaktpersoner

De fleste patienter i undersøgelsen har kontaktpersoner. Generelt forstår de kontaktpersonerne som personer, de har kontakt med både når de er på sygehuset, og når de er hjemme, og som personer de møder flere gange i deres forløb og tager ansvar for deres forløb. Patienter, der har kontaktpersoner, giver udtryk for, at de har behov for disse, mens de patienter, der ikke har kontaktpersoner ikke ytrer behov for at have det. Alle patienterne, både dem med og uden kontaktpersoner, er dog enige om, at det er vigtigt, det er det samme personale, de møder i deres forløb.

Tryghed og utryghed

Langt de fleste af patienterne giver udtryk for, at det er vigtigt for dem, at de føler sig trygge, og overordnet føler patienterne sig også trygge i deres forløb. Det er personalets kompetencer og patienternes følelse af, at der bliver taget godt hånd om dem, der først og fremmest er med til at skabe tryghed for patienterne. Derudover er dét at møde det samme personale fra gang til gang, at føle der bliver fulgt op på én efter udskrivelse, og at ens omgivelser er trygge med til at gøre patienterne trygge. De patienter, der ikke føler sig trygge, forklarer det med, at de har en følelse af, at personalet ikke er kompetent, at de føler sig usikre ved behandlingsformer inden for særlige områder og i forbindelse med hjemkomst.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen er baseret på semistrukturerede interview og et fokusgruppeinterview med i alt 18 patienter fra fire forskellige afdelinger på et sygehus i Danmark. Interviewene er udført oktober 2009 – april 2010. Efterfølgende er der foretaget en meningskondenserende analyse af interviewene med henblik på at identificere gennemgående temaer og tendenser samt forskelle i forhold til alder, diagnose, forløbslængde, akutte og planlagte forløb.
Redaktør