I krydsfeltet mellem henviser og behandler

​Evaluering af Den Centrale Visitation i Region Hovedstadens Psykiatri

15. oktober 2012

Central visitation i psykiatrien har givet mere lige adgang til behandling

Med etableringen af centralvisitationen (CVI) i 2011 er Region Hovedstadens Psykiatri kommet tættere på at skabe lige adgang til behandling for psykiatriske patienter med samme diagnose.

Visitationspraksis er blevet mere ensartet, og CVI har bidraget til at skabe bedre overblik over det samlede udbud af behandlingstilbud. Det viser en evaluering af Psykiatriens CVI, som Enheden for Brugerundersøgelser har gennemført på vegne af Region Hovedstadens Psykiatri.

Undersøgelsens resultater bygger på interview med ledere og medarbejdere fra Psykiatriens CVI og de psykiatriske centre, relevante samarbejdspartnere samt spørgeskemasvar fra 268 praktiserende læger, der har givet feedback på deres på deres oplevelser med Psykiatriens CVI.

Praktiserende læger savner information

Spørgeskemaundersøgelsen viser dog også, at omkring halvdelen af de adspurgte læger fra praksissektoren savner information og oplever, at de ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om, at der er oprettet en central visitation i Psykiatrien, og hvordan de kan kontakte visitationen.

Bedre kapacitetsudnyttelse?

Flere ledere og medarbejdere fra CVI og de psykiatriske centre mener, at etableringen af CVI har resulteret i, at der sker en bedre kapacitetsudnyttelse i forhold til behandlingstilbuddene i Region Hovedstadens Psykiatri. De bygger blandt andet dette på, at antallet af henvisninger til behandling i privat regi – som følge af at Region Hovedstaden ikke kan opfylde ventetidsgarantien – faldt efter etableringen af CVI. Interviewpersonerne fremhæver også, at CVI og pakkeforløb har været med til at ”rydde op” i nogle behandlingstilbud, hvor der tidligere gik patienter i årevis.

Ledere og medarbejdere fra de psykiatriske centre påpeger dog, at spørgsmålet om kapacitetsudnyttelse ikke kan besvares éntydigt. De nævner bl.a., at der er et stort problem med patienter, der henvises til forkerte behandlingstilbud. Dette kan resultere i halvtomme hold, selvom der er patienter på venteliste til det pågældende behandlingstilbud. Centrene peger på, at patienterne skal være bedre udredt, inden de kommer på venteliste til et behandlingsforløb. Det vil skabe bedre kapacitetsudnyttelse i behandlingstilbuddene i Region Hovedstadens Psykiatri.

I krydsfeltet mellem henviser og behandler

Undersøgelsen peger endvidere på, at CVI er placeret i et krydsfelt mellem læger fra praksissektoren, der oplever, at CVI stiller mange krav til henvisningerne, og de psykiatriske centre på den anden side, der ønsker, at CVI i højere grad skal stille krav til henvisningerne og deres indhold.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen af CVI for psykiatriske patienter inkluderer følgende dele:
A. Spørgeskemaundersøgelse blandt læger fra praksissektoren, der henviser patienter via CVI
B. Individuelt interview og fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere fra psykiatriens CVI
C. Fire fokusgruppeinterview med visitationskyndige ledere og medarbejdere fra fire psykiatriske centre
D. Et fokusgruppeinterview med medarbejdere fra Enhed for Frit Sygehusvalg, der samarbejder med psykiatriens CVI

Baggrund

Region Hovedstaden indførte i juni 2011 nye procedure for patientvisitation, som betyder at regionens praktiserende læger siden da har henvendt sig til en central visitationsenhed, når de har henvist en patient til psykiatrisk hospitalsbehandling. Tidligere skulle læger sende deres henvisning direkte til det lokale psykiatriske center.

Ved etableringen af CVI blev det betonet, at der skulle gives plads til løbende udvikling og forbedring af de centrale visitationer. Enheden for Brugerundersøgelser har derfor gennemført en evaluering af psykiatriens centrale visitation i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri.

Den centrale visitation for Region Hovedstadens Psykiatri (CVI) modtager alle elektive (planlagte) henvisninger til behandling i den hospitalsbaserede psykiatri på voksenområdet. Psykiatriens CVI modtager ikke akutte henvisninger.

Evalueringen blev gennemført i første kvartal 2012. Der er gennemført en tilsvarende undersøgelser for CVI for somatiske patienter. Læs mere om evalueringen af CVI for somatiske patienter
Redaktør