​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Inddragende stuegang

​​Stuegangen er et nøglepunkt i patientens indlæggelse, hvor der træffes vigtige beslutninger om behandlingen. Center for Patientinddragelse har​ indsamlet erfaringer fra 15 afdelinger i hele landet, som har forbedret patientinddragelsen ved stuegang.

15. september 2​023​​


Gennem research og litteratursøgning har Center for Patientinddragelse identificeret 15 danske hospitalsafdelinger, der arbejder med at inddrage patienter og pårørende i stuegang. 

Kortlægningen viser, at særligt neurologiske og geriatriske afdelinger har ændret stuegangspraksis for at optimere inddragelsen. 

Værdi for patienten

Stuegang er et centralt element i en patients behandling under en indlæggelse. Det er her, der bliver truffet beslutninger om, hvilken behandling patienten skal have, hvad der skal ske videre frem i patientens forløb, og hvornår patienten skal udskrives. 

En analyse af de 15 initiativer viser, at inddragende stuegang giver værdi for patienten på 4 overordnede områder: 

  1. Større empowerment af patienter. Når patienter inddrages ved stuegang, er de med til at lægge planer og beslutte, hvilke mål de skal arbejde hen imod.

  2. ​Patientens egen viden sætter dagsordenen. Patienterne sætter ord på det, de ser som de vigtigste problemer, hvilket giver klinikerne viden om hele patientens situation. 

  3. Inddragelse af pårørende giver tryghed. Når pårørende inddrages under stuegang, kan de stille spørgsmål til patientens primære behandlere. Det skaber ro og tryghed.

  4. Pårørende bidrager til realistiske planer. Inddragelse af pårørendes viden kan sikre realistiske planer, som de pårørende kan støtte patienten i at gennemføre.

Værdi for klinikere

​Analysen af de 15 initiativer viser, at inddragende stuegang også er en gevinst for klinikerne. Klinikerne oplever, at den inddragende stuegang giver værdi på disse områder:  

  • Patientinddragelse giver bedre forløb. Når patienten er involveret i behandlingsplaner og mål, giver det bedre forløb, hurtigere udskrivelser og færre utilsigtede hændelser. 

  • Inddragelse af pårørende giver arbejdsro. Når pårørende er inddraget under stuegang, bruger personalet mindre tid på at besvare spørgsmål og overlevere viden.

  • Tværfaglige teams ved stuegang sparer tid. Deltagelse af flere faggrupper sikrer vidensdeling og sparer ressourcer til koordinering. 

  • Bedre læring på tværs. Inddragelse af forskellige faggrupper giver klinikere mulighed for at lære af hinanden og skaber øget arbejdsglæde.​

CPI mener: 
Inddragelse ved stuegang sparer tid på den lange bane​

Når patienter og pårørende er med til at træffe beslutninger, kan de aktivt arbejde hen imod egne mål, og de kontakter i mindre grad personalet med opfølgende spørgsmål. Inddragelsen ved stuegangen er derfor godt givet ud, fordi det på sparer tid for personalet senere i forløbet. ​​

Inspiration til mere inddragende stuegang

Rapporten giver konkret inspiration til arbejdet med inddragelse af patienter og pårørende i stuegangen. 

Det sker bl.a. gennem en grundig præsentation af 3 cases. Præsentationen af de 3 cases består bl.a.  af en "How to"-guide med konkrete beskrivelser af, hvordan en afdeling kan forberede, gennemføre og følge op efter stuegangen. 

Yderligere 11 initiativer præsenteres i overbliksform med beskrivelse af, hvad initiativet går ud på, hvad udbyttet er for patient og afdeling, og hvad indsatsen kræver. 

Nogle af de oprindelige 15 initiativer minder meget om hinanden i form og indhold. De er derfor slået sammen til i alt 11 korte indblik.

Metode

CPI har foretaget kortlægningen via research og litteratursøgning. Derudover har vi kontaktet regionerne og afdækket, om de har kendskab til afdelinger, som arbejder med inddragende stuegang. Endelig har CPI under samtalerne med afdelingerne fået udpeget andre afdelinger, der arbejder med inddragende stuegang.

​Indsamlingen af data er foretaget gennem observationer ved inddragende stuegange på tre hospitalsafdelinger, interview med i alt 33 ledere og klinikere samt interview med 10 patienter og pårørende. 

Data er indsamlet fra august 2022 til maj 2023.​​​

Redaktør