Indlæggelse i isolation med COVID-19

​Isolation og værnemidler er blevet en del af hverdagen på hospitalerne under coronapandemien. KOPA har undersøgt patienters og personales oplevelser af indlæggelse i isolation med COVID-19 i Region Hovedstaden.

15. december 2020

​I foråret 2020 blev de første patienter med COVID-19 indlagt i isolation på Region Hovedstadens hospitaler. Denne undersøgelse giver viden om patienters samt personalets oplevelser af isolationsindlæggelser på somatiske hospitaler i Region Hovedstaden.

Resultater

Analyse af patienternes besvarelse af spørgeskemaet samt interviews med patienter og personale peger på fem overordnede pointer:

  1. Personalets fysiske tilstedeværelse på stuen er altafgørende for patienterne, da få og kortvarige kontakter med personalet gør patienterne utrygge og ensomme.

  2. Personalet skal trænge igennem værnemidlerne, da værnemidler udgør en barriere i kontakten med patienterne, som gør det vanskeligt for patienterne at mærke mennesket bag værnemidlerne.

  3. Patienterne har behov for information om, hvad der skal ske, da uvished om COVID-19 skaber udtalte bekymringer og et skærpet informationsbehov hos patienterne.

  4. Kommunikationen med pårørende er essentiel, da pårørendes fysiske fravær medfører et stort afsavn, og de mangler som ressource i forløbet.

  5. Personalet skal drage omsorg for patienternes psykiske velbefindende, da patienterne oplever omfattende psykiske følger af at være indlagt i isolation med COVID-19.  

KOPA mener: Dehumaniserede rammer

Under en indlæggelse i isolation oplever patienterne at være afskårede fra fysisk kontakt med deres nære pårørende, og kontakten med personalet er ofte distanceret på grund af værnemidler.

Patienterne i isolation oplever ensomhed og uvished om sygdommen, hvilket kan have alvorlige psykiske følger for patienterne. Det er derfor vigtigt at tage hånd om patienternes psykiske velbefindende under og efter indlæggelsen.

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelsens resultater giver KOPA følgende anbefalinger til personalet:

  • Vær fysisk til stede hos patienterne. Stik hovedet ind til patienterne flere gange i hver vagt for at sikre, at alt er OK.

  • Skab god kontakt på trods af værnemidler. Gør meget ud af verbal og nonverbal kommunikation med patienterne (fx præsentation, øjenkontakt, toneleje).

  • Giv mere information. Informer patienterne om sygdommen, deres tilstand og hvad der skal ske.

  • Drag omsorg for patienterne. Tal med patienterne om deres psykiske velbefindende og sørg for, at der bliver taget hånd om det.

Metode

Undersøgelsen bygger på både spørgeskema- og en interviewdata.

I alt 441 patienter indlagt med COVID-19 i Region Hovedstaden har modtaget et spørgeskema om deres oplevelser af indlæggelse i isolation. Svarprocenten er 63 %.

Derudover bygger undersøgelsen på i alt 20 kvalitative interviews med hhv. personale fra hospitalsafdelinger med COVID-patienter samt patienter, der har været indlagt i isolation med COVID-19 i Region Hovedstaden.

Patienterne i undersøgelsen har været indlagt i perioden fra den 11. marts til den 1. juli 2020.

Redaktør