​​

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser 2015 (LUP Akutmodtagelse 2015)

​Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.340 akut ambulante patienter

 15. januar 2016

​Fakta om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante, somatiske patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg på en akutmodtagelse eller akutklinik. Formålet med LUP Akutmodtagelse er at få en systematisk viden om, hvordan patienter, der har haft et besøg i en af landets akutmodtagelser/-klinikker, oplever dette besøg. Det er andet år, at LUP Akutmodtagelse gennemføres. Resultaterne for LUP Akutmodtagelse 2015 kan derfor sammenlignes med resultaterne for 2014.

I LUP Akutmodtagelse 2015 er resultaterne opdelt, således at der er ét samlet landsresultat for akutmodtagelser og ét for akutklinikker. Hver akutmodtagelse/-klinik, hvert sygehus og hver region benchmarkes mod landresultatet for enten akutmodtagelser eller akutklinikker.

Resultaterne i LUP Akutmodtagelse 2015 er baseret på spørgeskemasvar fra 7.340 patienter, der har haft et akut ambulant besøg, uden efterfølgende indlæggelse, i en akutmodtagelse/-klinik i perioden 19. august til 8. september 2015.

Samlet tilfredshed

Flertallet af patienterne i både akutmodtagelser og akutklinikker har en samlet positiv oplevelse af deres besøg i akutmodtagelsen/-klinikken. 64 % af patienterne i akutmodtagelserne og 76 % af patienterne i akutklinikkerne svarer, at de "i meget høj grad" eller "i høj grad" er tilfredse med deres besøg.

Patienterne har de mest positive oplevelser af personalet og behandlingen

De fire spørgsmål, som patienter i både akutmodtagelser og akutklinikker, vurderer mest positivt er:

  • Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade
  • Den mundtlige information er forståelig
  • Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller
  • Sygdom/skade behandles så patienterne er trygge ved at skulle hjem

Patienterne har de mest negative oplevelser af information om ventetid og smertelindring

De tre spørgsmål, som patienter i både akutmodtagelser og akutklinikker, vurderer mest negativt er:

  • Patienterne informeres ved modtagelsen om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt
  • Patienterne informeres om årsagen til ventetid
  • Patienterne informeres tilstrækkeligt om udviklingen i ventetid, fra ankomst til undersøgelse
Disse tre spørgsmål er kun blevet besvaret af de patienter, der har angivet, at de har oplevet ventetid.

Spørgsmål, patienterne vurderer mere positivt i 2015 sammenlignet med 2014

Patienter i akutmodtagelserne har vurderet fire spørgsmål mere positivt i 2015 sammenlignet med 2014. Det er spørgsmålene omhandlende skiltningen til akutmodtagelsen (spm. 1), at patienterne føler sig velkomne, når de ankommer (spm. 2), at patienterne har mulighed for at deltage i beslutninger om deres undersøgelse/behandling (spm. 14) samt at der er adgang til mad og drikke (spm. 15).

Patienter i akutklinikkerne har vurderet to spørgsmål mere positivt i 2015 sammenlignet med 2014. Det er spørgsmålene om adspredelse i venteværelset (spm. 8) samt adgang til mad og drikke (spm. 15).

Temaafsnit om smertelindring

Rapporten indeholder et temaafsnit om smertelindring. Temaafsnittet giver et uddybende perspektiv på patienternes oplevelse af smertelindring samt inspiration til, hvordan akutmodtagelser/-klinikker kan arbejde med at forbedre patienternes oplevelse af smertelindring. Temaafsnittet bygger på en analyse af 985 patientkommentarer fra kommentarfeltet om smertelindring samt interview med syv sygeplejersker/koordinatorer fra forskellige akutmodtagelser.

Temaafsnittet viser bl.a., at patienterne oplever, at de ikke bliver spurgt om smerter eller tilbudt smertelindring. Ifølge patienterne kan dette bl.a. skyldes travlhed i akutmodtagelsen/-klinikken samt manglende kontakt til personalet både ved ankomst og i ventetiden. Patienterne efterspørger, at personalet spørger til patientens behov for smertelindring både ved patientens ankomst, i ventetiden, under undersøgelse/behandling og ved hjemsendelse.

I tre cases præsenterer personale fra fire akutmodtagelser, hvordan de har sat fokus på smertelindring af patienterne.

De samlede resultater

Figurerne herunder viser de samlede resultater opdelt for akutmodtagelse og akutklinikker. Spørgsmålene i figurerne herunder er sorteret med spørgsmål med den højeste gennemsnitsscore øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. I spørgeskemaet (pdf) kan du se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier.

Akutmodtagelser:Akutklinikker:Find flere resultater i bilagsmaterialet

Rapporten med de nationale resultater suppleres af et omfattende bilagsmateriale, som du finder på www.patientoplevelser.dk/lupakmod15

Bilagsmaterialet omfatter bl.a. resultater opgjort på lands-, regions-, sygehus- og akutmodtagelses/-klinikniveau og en faktarapport indeholdende uddybende information om koncept, metoder og patientkarakteristika.
Redaktør