Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse 2016)

​Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 6.491 akut ambulante patienter

10. januar 2017

​Fakta om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante, somatiske patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg i en akutmodtagelse eller akutklinik. Formålet med LUP Akutmodtagelse er at få en systematisk viden om, hvordan patienter, der har haft et besøg i en af landets akutmodtagelser/-klinikker, oplever dette besøg. Det er tredje år, at LUP Akutmodtagelse gennemføres. Resultaterne for LUP Akutmodtagelse 2016 kan derfor sammenlignes med resultaterne for 2015 og 2014.

I LUP Akutmodtagelse er resultaterne opdelt, således at der er ét samlet landsresultat for akutmodtagelser og ét for akutklinikker. Hver akutmodtagelse/-klinik, hvert sygehus og hver region sammenlignes med landresultatet for enten akutmodtagelser eller akutklinikker.

Resultaterne i LUP Akutmodtagelse 2016 er baseret på spørgeskemasvar fra 6.491 patienter, der har haft et akut ambulant besøg, uden efterfølgende indlæggelse, i en akutmodtagelse/-klinik i perioden 24. august til 13. september 2016.

Samlet tilfredshed

Flertallet af patienterne i både akutmodtagelser og akutklinikker har en samlet positiv oplevelse af deres besøg i akutmodtagelsen/-klinikken. 63 % af patienterne i akutmodtagelserne og 80 % af patienterne i akutklinikkerne svarer, at de "i meget høj grad" eller "i høj grad" er tilfredse med deres besøg.

Patienterne har de mest positive oplevelser af personalet og behandlingen

De fire spørgsmål, som patienter i både akutmodtagelser og akutklinikker, vurderer mest positivt er:

Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade
Den mundtlige information er forståelig
Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller
Sygdom/skade behandles så patienterne er trygge ved at skulle hjem
Dette er de samme fire spørgsmål som i 2015.

Patienterne har de mest negative oplevelser af information om ventetid

De tre spørgsmål, som patienter i både akutmodtagelser og akutklinikker, vurderer mest negativt er:

Patienterne informeres ved modtagelsen om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt
Patienterne informeres om årsagen til ventetid
Patienterne informeres tilstrækkeligt om udviklingen i ventetid, fra ankomst til undersøgelse
Disse tre spørgsmål er kun blevet besvaret af de patienter, der har angivet, at de har oplevet ventetid. Også spørgsmålene, der er besvaret mest negativt er de samme tre, som i 2015.

Spørgsmål, patienterne vurderer mere positivt i 2016 sammenlignet med 2015

Patienter i akutmodtagelserne har vurderet to spørgsmål mere positivt i 2016 sammenlignet med 2015. Det er spørgsmålene omhandlende mulighed for adspredelse i venteværelset (spm. 8) og adgang til mad og drikke (spm. 15).

Patienter i akutklinikkerne har vurderet ét spørgsmål mere positivt i 2016 sammenlignet med 2015. Det er spørgsmålet om sygdom/skade behandles, så patienterne er trygge ved at tage hjem (spm. 20).

Udvikling i resultater fra 2014 til 2016

Som noget nyt indeholder LUP Akutmodtagelse 2016 en analyse af udviklingen i resultaterne fra 2014 til 2016. Analysen viser, at både akutmodtagelserne og akutklinikkerne over en toårig periode har opnået en bedre vurdering på hver fire spørgsmål. Heraf er fremgangen på henholdsvis to spørgsmål blandt akutmodtagelser og ét spørgsmål blandt akutklinikker kun statistisk signifikant over en toårig periode, og har altså ikke kunne ses fra 2014 til 2015 og fra 2015 til 2016.

De to spørgsmål blandt akutmodtagelser, hvor fremgangen kun fremgår fra 2014 til 2016 er spørgsmålet om smertelindring (spm. 16) og spørgsmålet vedrørende information om henvendelsesmuligheder efter besøget (spm. 19). Blandt akutklinikker er det spørgsmålet om, hvorvidt patienterne oplever tydelig skiltning (spm. 1), hvor fremgangen kun er signifikant fra 2014 til 2016.

Kun et spørgsmål har blandt patienter i akutklinikkerne fået en ringere vurdering i 2016 sammenlignet med 2014. Det handler om, hvorvidt patienterne oplever ventetid fra ankomst til undersøgelse.

Temaafsnit om venteoplevelsen

Rapporten indeholder et temafsnit, der sætter fokus på venteoplevelsen. Temaafsnittet giver et indblik i patienternes oplevelser af ventetid samt inspiration til, hvordan akutmodtagelser/-klinikker kan arbejde med at forbedre patienternes oplevelse af ventetid. Temaafsnittet bygger på en analyse af patientkommentarer fra kommentarfelterne. Derudover indeholder temaafsnittet et idekatalog om mulige indsatser til forbedring af patienternes venteoplevelse i akutmodtagelser/-klinikker. Ideerne er indhentet via interview med personale fra syv forskellige akutmodtagelser.

Temaafsnittet viser bl.a., at patienterne har forståelse for, at der er ventetid i akutmodtagelsen/-klinikken. Ventetiden kan dog hurtigt blive frustrerende for de ventende patienter, når de ikke ved, hvor længe de skal vente. Patienterne ønsker ikke at forlade venteværelset for at købe mad eller gå på toilettet af frygt for ”at miste deres tur”. Patienterne peger på, at især information om ventetid og kommunikation med personalet er nogle af de vigtigste forhold for oplevelsen af ventetid.

Interviewene med de syv akutmodtagelser/-klinikker giver konkrete ideer til, hvordan oplevelsen af ventetid kan forbedres bl.a. via information fra personale og skærme samt ved at tilbyde patienterne at kunne vente andre steder end i venteværelset.

De samlede resultater

Figurerne herunder viser de samlede resultater opdelt for akutmodtagelse og akutklinikker. Spørgsmålene i figurerne herunder er sorteret med spørgsmål med den højeste gennemsnitsscore øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. I spørgeskemaet (pdf) kan du se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier.

Akutmodtagelser:


Klik for at se stor udgive i pdf

Akutklinikker:


Klik for stor udgave i pdf

Find flere resultater i bilagsmaterialet

Rapporten med de nationale resultater suppleres af et omfattende bilagsmateriale, som du finder på www.patientoplevelser.dk/lupakmod16/materiale 

Bilagsmaterialet omfatter bl.a. resultater opgjort på lands-, regions-, sygehus- og akutmodtagelses/-klinikniveau og en faktarapport indeholdende uddybende information om koncept, metoder og patientkarakteristika.
Redaktør