LUP Akutmodtagelse 2018

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser 2018

8. januar 2019

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemasvar fra 7.246 patienter, der har besøgt en akutmodtagelse eller akutklinik i perioden fra den 24. august til den 13. september 2018 uden efterfølgende indlæggelse.

7 ud af 10 er tilfredse med besøget

Undersøgelsen viser, at 69 % af patienterne i akutmodtagelserne og 75 % af patienterne i akutklinikkerne i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med deres besøg, mens 12 % af patienterne i akutmodtagelserne og 10 % af patienterne i akutklinikkerne slet ikke eller i ringe grad er tilfredse med besøget.

Udvikling fra 2017 til 2018

Generelt har der ikke været store ændringer i de nationale resultater for akutmodtagelser og akutklinikker fra 2017 til 2018. I akutmodtagelserne oplever flere patienter at have adgang til mad og drikke (fx i venteværelse eller automat), mens færre patienter i akutklinikkerne oplever at have mulighed adspredelse i venteværelset.

Positiv udvikling over to år

Sidste års måling af akutmodtagelserne viste fremgang i patienternes oplevelser på 11 ud af 18 spørgsmål fra 2016 til 2017. Denne fremgang er fastholdt på syv af de 11 spørgsmål i 2018. Fx er der fortsat færre patienter, der oplever ventetid, fra ankomst til undersøgelse, end der var i 2016.

Personalet lytter og giver god mundtlig information, men det kniber med information om ventetid

De tre spørgsmål, som patienter i både akutmodtagelser og akutklinikker vurderer mest positivt, er spørgsmål om, hvorvidt personalet lytter til patienternes beskrivelser af deres sygdom/skade, om den mundtlige information er forståelig, og om patienterne får svar på deres spørgsmål.

De to spørgsmål med den laveste gennemsnitsscore for både akutmodtagelser og akutklinikker er spørgsmålene om, i hvilken grad patienterne ved modtagelsen informeres om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt, og i hvilken grad patienterne informeres tilstrækkeligt om udviklingen i ventetid fra ankomst til undersøgelse.

Forskelle mellem regioner

For både akutmodtagelser og akutklinikker er det overvejende Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland, der har spørgsmål med resultater over landsresultatet, mens det overvejende er Region Hovedstaden og Region Sjælland, der har spørgsmål med resultater under landsresultatet.

Tema om hjemsendelse fra akutmodtagelsen

Rapporten indeholder et temakapitel, som omhandler hjemsendelsen og tiden efter besøget i akutmodtagelsen eller akutklinikken. Temaet fokuserer på, hvad patienterne skriver om hjemsendelsen i kommentarfelterne, og giver inspiration fra Akutafdelingen i Viborg, der har arbejdet med en række tiltag for at forbedre patienternes oplevelser af hjemsendelsen.

Resultater og yderligere materiale


Bilagsmaterialet omfatter bl.a. resultater opgjort på lands-, regions-, sygehus- og akutmodtagelses/-klinikniveau og en faktarapport indeholdende uddybende information om koncept, metoder og patientkarakteristika.


Redaktør