​​

LUP Somatik 2018

​Spørgeskemaundersøgelser blandt 154.701 patienter
15. marts 2019

Fakta om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i somatikken (LUP Somatik) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres på vegne af de fem regioner. Patienter, der enten har været planlagt indlagt, akut indlagt eller har haft et planlagt ambulant besøg på et af landets offentlige somatiske sygehuse, indgår i undersøgelsen. Derudover indgår planlagt indlagte og ambulante patienter, der er behandlet på privathospitaler efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg, og som dermed er finansieret af regionerne.

Over 150.000 patienter har givet feedback

Resultaterne for LUP Somatik 2018 er baseret på svar fra 22.746 planlagt indlagte, 32.414 akut indlagte og 99.541 ambulante patienter, der har haft en kontakt med hospitalsvæsenet i august-oktober 2018. Svarprocenten er 66 % for planlagt indlagte, 49 % for akut indlagte og 60 % for ambulante patienter.

Bedst og dårligst vurderede områder

Overordnet viser resultaterne, at dimensionerne ”Patientoplevet fejl” og ”Overordnet tilfredshed” er blandt de bedst vurderede dimensioner på tværs af planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter.

For alle tre patientgrupper er det dimensionen ”Patientinvolvering”, der bliver vurderet dårligst.

På spørgsmålsniveau er det spørgsmålet om, hvorvidt personalet er venligt og imødekommende, der bliver vurderet bedst for alle tre patientgrupper. Her oplever 89-95 % af patienterne i meget høj grad eller i høj grad, at personalet er venligt og imødekommende.

På tværs af patientgrupper er der en tendens til, at de planlagt indlagte og ambulante patienter er mere tilfredse end de akut indlagte patienter.

Samlet tilfredshed

På tværs af de tre patientgrupper ligger de tre spørgsmål om samlet tilfredshed blandt de bedst vurderede spørgsmål:

  • 78-91 % af patienterne er i meget høj grad eller i høj grad tilfredse med plejen.
  • 79-88 % af patienterne er i meget høj grad eller i høj grad tilfredse med behandlingen.
  • 74-87 % af patienterne er i meget høj grad eller i høj grad tilfredse med indlæggelsen/besøgets forløb.

Udvikling fra 2017 til 2018

Sammenlignet med resultaterne fra 2017 er de planlagt indlagte og de ambulante patienter overordnet set mere positive i 2018. Patienterne er blevet mere tilfredse med en række områder fx ”Personale” og ”Information”. De akut indlagte patienter er blevet mere tilfredse på ét område, ”Servicestandard”.

De planlagt indlagte og ambulante patienter blevet mere tilfredse på henholdsvis 19 og 18 spørgsmål. Til sammenligning er de akut indlagte patienter blevet mere tilfredse på fire spørgsmål. I hele undersøgelsen på tværs af de tre patientgrupper er der kun ét spørgsmål, der er forringet: I 2018 oplever færre akut indlagte patienter, at de bliver spurgt om deres medicinforbrug ved ankomsten sammenlignet med 2017.

Nationale mål for øget patientinddragelse

Som en del af Det Nationale Kvalitetsprogram har Regeringen, Danske Regioner og KL opstillet
otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Et af disse mål handler om øget patientinddragelse og måles med to spørgsmål fra LUP Somatik til planlagt indlagte patienter:

  • Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?
  • Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse/behandling?
Resultaterne viser, at 84 % af patienterne i meget høj grad eller i høj grad er tilfredse med deres forløb, mens 66 % i meget høj grad eller i høj grad oplever at få mulighed for at deltage i beslutninger om behandling. Derudover er der flere patienter, der har en positiv samlet oplevelse i 2018 sammenlignet med 2017. Der er hverken sket en fremgang eller tilbagegang på spørgsmålet om, hvorvidt patienterne fik mulighed for at deltage i beslutninger om undersøgelse/behandling.

Forskelle mellem regioner og hospitaler

Sammenlignet med regionerne har privathospitalerne flest resultater over landsresultatet for de to patientgrupper, som de behandler: planlagt indlagte og ambulante patienter. På tværs af alle tre patientgrupper er det dog Region Midtjylland der har flest resultater, der ligger over landsresultatet.

Region Hovedstaden ligger fortsat under landsresultatet på mange spørgsmål, men regionen er fra 2017 til 2018 gået frem på 24 ud af 35 spørgsmål blandt de planlagt indlagte. Også Region Syddanmark er for samme patientgruppe gået frem på 20 ud af 35 spørgsmål. Kun for de planlagt indlagte og akut indlagte patienter er der en tilbagegang på enkelte spørgsmål. Flere af disse spørgsmål handler om information, fx om den mundtlige information under indlæggelse er forståelig. Derudover oplever flere planlagt indlagte patienter fejl i 2018 sammenlignet med 2017 i både Region Midtjylland og på privathospitalerne.

Temaafsnit om "PAL", "overgange" og "pårørendeinddragelse"

Rapporten indeholder tre temaafsnit, der giver et uddybende perspektiv på patienternes oplevelser og som med konkrete cases inspirerer til, hvordan afdelinger kan arbejde med at forbedre patienternes oplevelser. Temaerne er: ”Patientansvarlig læge (PAL)”, ”Hvordan skaber vi gode patientforløb fra hospital til kommune?” og ”Pårørendeinddragelse og -støtte”.

Supplerende materiale
Redaktør