​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

MinSP: Effekter og faktorer for anvendelse

I MinSP kan patienter følge eget forløb, se prøvesvar og aftaler. Men hvilken betydning har brugen af MinSP for patienter, pårørende og personale? Og hvilke forhold fremmer og hæmmer brugen af MinSP? CPI har foretaget en litteraturgennemgang på området.​

9. august 2022

Dette scoping review ser på international, videnskabelig ​litteratur om MyChart fra 2017-2021. Reviewet fokuserer på effekterne af brugen af MyChart blandt patienter, pårørende og personale samt hvilke faktorer, der fremmer eller hæmmer brugen.

MinSP er den danske version af ​MyChart

MinSP eller MinSundhedsplatform er den danske version af MyChart. MinSP er en patientportal, der giver patienter på Region Hovedstadens og Region Sjællands hospitaler et overblik over aftaler, prøvesvar og mulighed for at følge med i eget forløb.​

Resultater

Positive og negative effekter ved brugen af MyChart

  • Øget koordination, kontrol, forståelse og engagement​. Patienter og pårørendes adgang til data giver dem øget forståelse, overblik og kontrol i sygdomsforløbet. Beskedfunktionen giver mulighed for aktiv deltagelse.

  • Større tillid og bedre relation til personalet​. Gennemsigtighed og adgan​g til prøvesvar øger patienternes tillid til sundhedsvæsenet generelt. Beskedfunktionen og større indsigt i eget forløb giver patienterne en oplevelse af en bedre relation til personalet.

  • Færre kontakter og besøg på hospitalet og i almen praksis. Patienter, der anvender MyChart, kontakter hospitalet sjældnere, har flere uplanlagte besøg på hospitalet, færre komplikationer og færre besøg hos egen læge. 

Fremmende faktorer og barrierer for brugen af MyChart

Litteraturen peger på en række faktorer, der enten fremme eller hæmmer brugen af MyChart. Nedenfor er nævnt 2 fremmede faktorer samt 2 hæmmende faktorer:

  • Positive forventninger til MyChart fremmer brugen. Patienterne forventer, at MyChart er en nem og god kommunikationskanal og bruger den derfor mere. 

  • Fortrolighed med internettet generelt fremmer brugen. Hyppig brug af internettet, fortrolighed med brug af internettet og tillid til informationer fundet på internettet, øger brugen af MyChart.

  • Uforståelige prøvesvar. Brug af fagsprog i journaler og prøvesvar gør tilegnelsen af informationer i MyChart svær set fra patientens perspektiv. Selv hos patienter, hvor svaret på prøven ikke indikerer sygdom, bliver patienterne urolige og bekymrede, hvis de ikke forstår svaret.​

  • Manglende respons eller information. Hvis patienter går forgæves efter information eller ikke modtager svar fra personalet på en henvendelse via beskedfunktionen, begrænser det patienternes brug efterfølgende.​


Metode

Med udgangspunkt i principper for scoping review har vi gennemført en litteratursøgning i databaserne PubMed og Scopus på artikler fra 2017-2021. Ud fra 1.080 unikke artikler har vi inkluderet 15 relevante artikler i litteraturgennemgangen.​

I 2017 gennemførte vi en erfaringsopsamling på de første pilotprojekter med MinSP. I den forbindelse gennemførte CPI også en litteraturgennemgang omhandlende litteratur fra perioden 2010-2016 om MyChart.

Denne rapport er en opfølgning på og lægger sig i forlængelse af det tidligere arbejde ved at inkludere litteratur om MyChart udgivet fra 2017 til 2021.

Redaktør