​​

Når patienter og pårørende sidder med ved mødebordet

Brugerrepræsentanters tilstedeværelse og input skaber og fastholder opmærksomhed på brugerperspektivet – men er også forbundet med udfordringer for de sundhedsprofessionelle.

24. oktober 2018

Patient- og pårørenderepræsentanter har i perioden 2016-2018 deltaget i centrale mødefora på Region Hovedstadens seks hospitaler. Denne undersøgelse giver viden om erfaringer og udfordringer ved indsatsen.

Resultater

KOPAs evaluering af indsatsen blandt bruger- og hospitalsrepræsentanter på Region Hovedstadens seks hospitaler er samlet set positiv og peger på x overordnede pointer:

  • 2 ud af 3 hospitalsrepræsentanter finder det ”meget positivt” eller ”positivt”, at brugerrepræsentanter deltager i deres mødefora.

  • 4 ud af 5 brugerrepræsentanter ønsker at fortsætte efter prøveperioden på 2 år.

  • Brugernes tilstedeværelse bidrager til at fastholde fokus på det, der skaber værdi for patienter og pårørende.

  • Brugerrepræsentanter udfordrer ”systemtænkning” og har konkrete input til nye løsninger og arbejdsgange.

  • Hospitalsrepræsentanter oplever, at dialog og fagligt niveau hæmmes, fordi mange ting skal forklares, før inddragelse af brugerrepræsentanter er meningsfuld.

  • Mødefora kan bære præg af selvcensur og udeladelse af emner, fordi nogle mødedeltagere ikke er trygge ved brugerrepræsentanters tilstedeværelse.

  • Brugerinddragelse kræver, at repræsentanterne er i stand til at omsætte individuelle erfaringer til generelle erfaringer for at repræsentere et bred spektrum af brugerperspektiver.

  • Det er udfordrende for brugerrepræsentanterne at finde plads og præsentere bidrag i mødefora domineret af ledere og klinisk personale.

  • Det er svært at finde tid til opgaven som frivillig brugerrepræsentant i en travl hverdag.

Metode

Evalueringen bygger på data fra både spørgeskemaundersøgelser og interview med bruger - og hospitalsrepræsentanterne. I alt blev 57 patient- og pårørenderepræsentanter inviteret med i 22 centrale mødefora.

Redaktør