Nu er informationerne bare et klik væk - Evaluering af Sundhedsplatformens SP-Link

​Som led i en pilottest kunne sundhedspersonale fra tre centre i Københavns Kommune kigge ind i dele af Sundhedsplatformens patientjournaler via det såkaldte SP-link. Kompetencecenter for Patientoplevelser har medvirket i evalueringen af pilotprojektet, og resultaterne er positive. Region Hovedstaden undersøger nu, om SP-Link kan udbredes.

 29. november 2017

​Kompetencecenter for Patientoplevelser har medvirket i evalueringen af en pilottest af kommunale sundhedscentres anvendelse af det så kaldte SP-Link.

SP-Link er en webapplikation, som kan give sundhedsprofessionelle udenfor Sundhedsplatformen (SP) læseadgang til dele af bestemte patienters journaler i SP.

Lettere adgang til relevant information om borgeres hospitalsforløb

Evalueringens viser, at SP-Link i løbet af pilottestens tre måneder er blevet en kærkommen kilde til informationer, som ellers har været svært tilgængelige. SP-Link vurderes af deltagerne i pilottesten at være tidsbesparende og kvalitetsforøgende for deltagernes ydelser til borgere. 

"Det er nemt at få relevant information – fx uddybelse på patientens forløb, når patienten selv har svært ved præcist at forklare det selv. Ville normalt ikke have fået den information." Deltager i pilottest.

Deltagere oplever overordnet, at det er både lettere og hurtigere at få adgang til informationer om borgernes hospitalsforløb sammenlignet med tidligere. Tidligere skulle deltagerne fx ringe til afdelingerne og enten bede en lægesekretær om at læse op fra journalen, få dele af journalen faxet eller tale med en sygeplejerske om patienten. Med SP-Link kan deltagerne ofte gå hurtigere i gang med at lægge en plan for patienten. 

SP-link medfører dog nye juridiske og etiske dilemmaer vedrørende adgang til følsomme data, og evalueringen peger på, at der skal udarbejdes klare retningslinjer for håndtering af data. 

Baggrund og formål med undersøgelsen

Formålet med pilottesten af SP-Link er at skabe et grundlag for beslutninger om eventuel videre udbredelse.

Pilottesten er afgrænset til afprøvning i tre måneder blandt omtrent 25 ansatte fordelt på tre kommunale centre i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning: Center for Kræft og Sundhed København (CKSK), Hjerne-skade- og Rehabiliteringscentret og Hjerneskadekoordinationen.

Det er projektgruppen for Tværsektorielt samarbejde i Sundhedsplatformen, der har bedt Kompetencecenter for Patientoplevelser om at evaluere pilottesten, der blev gennemført i marts, april og maj 2017.

Undersøgelsesdesign

Evalueringen bygger på fokusgruppeinterview med medarbejdere fra de tre centre og en kvantitativ registreringsundersøgelse, hvor deltagerne i et spørgeskema har vurdere hvert enkelt opslag foretaget via SP-Link. Vurderingsskemaet bestod af ni spørgsmål vedrørende anvendelse, udbytte, tidsanvendelse og den teknisk funktion af SP-Link. 

Behov for videre analyse af sundhedsjura og udgifter

Styregruppen for Klinisk Administrativt Indhold (KAI-styregruppen) har efter pilottesten besluttet at arbejde videre med mulighederne for at implementere SP-Link i sektoroverskridende sammenhæng, hvor der bl.a. skal ses på perspektiver vedrørende sundhedsjura, drift og økonomi.


Redaktør