Pårørendes forventninger og behov for medinddragelse i patienters indlæggelsesforløb

En kvalitativ undersøgelse af pårørende til medicinske patienter

1. oktober 2007

I 2006 gennemførte Enheden for Brugerundersøgelser en kvalitativ undersøgelse af pårørendes forventninger og behov for medinddragelse i patienters indlæggelsesforløb på medicinske sygehusafdelinger.

Resultater

Gennem analysen af interviewmaterialet er der fremkommet fem hovedtemaer, som kan give en forståelse af pårørendes behov og forventninger for medinddragelse under en patients indlæggelsesforløb. Temaerne omhandler: bevæggrunde for medinddragelse, kommunikation, information, samarbejdet med personalet samt hæmmende faktorer.

Resultaterne af undersøgelsen er blevet præsenteret på en temadag om kommunikation med patienter og pårørende. Læs om præsentationen her.

Baggrund og Formål

Når en patient indlægges på et hospital, kan dette resultere i forandringer for de pårørende, som er tilknyttet patienten. Daglige rutiner må ændres, sorg og angst kan blive en del af hverdagen, og der kan være usikkerhed forbundet med færden i et uvant hospitalsmiljø. Imidlertid er pårørende ofte en uvurderlig støtte for patienterne, og mange ønsker at tage aktiv del i patienternes indlæggelsesforløb.

Formålet med denne undersøgelse er at indsamle og formidle viden om pårørendes oplevelser i mødet med hospitalsvæsenet, og dermed skabe forståelse for pårørendes forventninger og behov for medinddragelse i medicinske patienters indlæggelsesforløb. Det kan derigennem belyses, hvorledes sundhedspersonale kan forstå og omgås pårørende, således at der på hospitalsafdelinger kan iværksættes tiltag, der sigter imod at forbedre og sikre den oplevede kvalitet for pårørende.

Undersøgelsesdesign

Der er udført 11 interview med i alt 12 pårørende til patienter, som har været indlagt på medicinske afdelinger på henholdsvis Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Gentofte Hospital og Holbæk Sygehus. Dataindsamlingen fandt sted i april– juli 2006. Der er foretaget en fænomenologisk indholdsanalyse af de transskriberede interview.
Redaktør