​​

Patienternes oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden

​Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt 4.457 patienter

1. februar 2010

I 2009 gennemførte Enheden for Brugerundersøgelse en evaluering af den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden.

Resultater

Overordnet set viser undersøgelsens resultater, at patienterne på de fleste områder har en positiv oplevelse med befordringstilbuddet, men at der også er områder, der særligt rummer mulighed for forbedringer. Neden for nævnes nogle af undersøgelsens hovedfund:

  • Patienterne oplever at modtage god information om afhentningstidspunkt hjemme, men mangler information på hospitalet om tidspunkt for hjemkørsel
  • Mange patienter venter på hjemkørsel fra hospitalet
  • Flertallet af patienterne køres sammen med andre patienter og vurderer rutens koordinering positivt
  • Patienterne vurderer chauffører og vogne yderst positivt – 14 % af kørestolsbrugerne oplever imidlertid ikke, at deres kørestol fastspændes på en betryggende måde
  • Patienterne er trygge ved at nå frem til hospitalet i rette tid – hver fjerde vurderer imidlertid, at de ankommer for tidligt på afdelingen
  • Patienterne er trygge ved at bruge patientbefordringen, og servicen vurderes positivt – dog vurderes længden af særligt servicetiden ved hjemkørsel for urimelig
Mere om resultaterne kan findes i rapporten Patienternes oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden og i pixi-rapporten Patienternes oplevelser med den siddende patientbefordring - kort fortalt.

Baggrund og formål

I Region Hovedstaden tilbydes patienter, hvis helbredstilstand vanskeliggør befordring med offentlige transportmidler, vederlagsfri patientbefordring til undersøgelse/behandling på regionens hospitaler. Siden 1. oktober 2006 er den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden blevet varetaget af Vognmændenes Bus Trafik (VBT) og Falck A/S.

Denne evaluering har til sigte at belyse den patientoplevede kvalitet af den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden og klarlægge de områder, der vurderes positivt samt identificere områder med forbedringspotentiale.

Undersøgelsesdesign

Resultaterne i rapporten bygger på en kombineret kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, hvor 12 brugere af patientbefordringen er blevet interviewet, og 4.414 brugere har modtaget et spørgeskema om deres oplevelser med forskellige aspekter af den siddende patientbefordring. Svarprocenten er 61 %.

Patienterne har blandt andet givet deres vurderinger af den information, de har modtaget om afhentningstidspunkt, den ventetid, de i givet fald har oplevet, de oplevelser de har med solo-/samkørsel, oplevelser med for tidlig, rettidig eller forsinket ankomst til deres undersøgelse/behandling, deres oplevelser med chaufførerne, vogne og kørestolskørsel og endelig deres samlede indtryk af den siddende patientbefordring.
Redaktør