Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2016 (LUP 2016)

Spørgeskemaundersøgelse blandt 42.832 patienter i Region Hovedstaden

15. marts 2017

Om undersøgelsen

Denne rapport indeholder en gennemgang af udvalgte resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2016 i Region Hovedstaden. 

Rapporten gennemgår Region Hovedstadens resultater fra fire selvstændige nationale undersøgelser: LUP Somatik og i mindre grad LUP Fødende, LUP Akutmodtagelse og LUP Psykiatri.

Hver undersøgelse er repræsenteret ved et udvalg af resultater med fokus på udvikling og status for den politiske målsætning, om at "Patientens situation styrer forløbet", samt det strategiske indsatsområde "Ventet & Velkommen".

LUP Somatik 2016 for Region Hovedstaden er baseret på spørgeskemasvar fra 7.494 planlagt indlagte, 9.963 akut indlagte og 25.375 ambulante patienter, der har besøgt et hospital i perioden august - oktober 2016.

Se resultater på regions-, hospitals- og afdelingsniveau
Rapporten suppleres af et omfattende bilagsmateriale, hvor du bl.a. kan se resultater på lands-, hospitals- og afdelingsniveau.

Du finder bilagsmaterialet her:

LUP Somatik: www.patientoplevelser.dk/lup16

LUP Fødende: www.patientoplevelser.dk/lupf16

LUP Akutmodtagelse: www.patientoplevelser.dk/lupakutmod16

Resultater

Undersøgelsen viser, at de fleste patienter i Region Hovedstaden er tilfredse med den behandling de modtager og med deres samlede indlæggelses-/behandlingsforløb. 

Venligt personale og forståelig mundtlig information
Spørgsmålet om personalets venlighed og imødekommenhed har den højeste andel positive besvarelser for alle tre patientgrupper (akut indlagte, ambulante og planlagt indlagte patienter). Også vurderingen af den mundtlige information og spørgsmål om patienternes tilfredshed med behandlingen/plejen ligger højt for alle tre patientgrupper.

Mangelfuld information om bivirkninger og inddragelse af pårørende
Blandt de spørgsmål, hvor patienterne svarer mest negativt på tværs af de tre patientgrupper, er spørgsmålet om hvorvidt patienten er informeret om virkninger og bivirkninger ved ny medicin, der skal tages efter udskrivelse/besøg, og spørgsmålet om, hvorvidt personalet gav patientens pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om patientens behandling. Sidstnævnte spørgsmål om de pårørende mulighed for deltagelse er dog blevet signifikant bedre for akut indlagte patienter sammenlignet med sidste måling. 

Udvikling siden sidste måling

Generelt set ligger Region Hovedstaden på et stabilt niveau ved sammenligning med resultaterne for 2015.

Blandt de ambulante patienter og de akut indlagte patienter er svarene enten på linje eller mere positive sammenlignet med sidste måling. Blandt de planlagt indlagte patienter, er der også områder, hvor der er tilbagegang. 

Bedre vurdering af rengøring på tværs af alle patientgruppe
Patienternes oplevelse af, at lokalerne er rene, er det eneste spørgsmål, der er gået frem for alle tre patientgrupper. 

Øget tilfredshed blandt akut indlagte patienter og ambulante patienter
Derudover er der enkelte fremgange for både akut indlagte patienter og ambulante patienter. Foruden patienternes oplevelse af rengøringsstandarden, har akut indlagte patienter oplevet fremgang i forhold til om deres pårørende får mulighed for at deltage i beslutninger om behandling. Blandt ambulante patienter er der fremgang på tre spørgsmål: "Personalet har sat sig ind i patientens sygdomsforløb ved besøget", "Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken)", samt det allerede nævnte spørgsmål om rengøringsstandard. 

Mere negativ udvikling blandt planlagt indlagte patienter
Blandt de planlagt indlagte patienter er der tilbagegang på fire ud af 35 spørgsmål. De fire spørgsmål handler om, hvorvidt: ”Patienternes behov for mad og drikke er dækket”, ”Personalet er forberedt på patienternes ankomst”, ”Patienterne informeres før indlæggelse om, hvad der skal ske under indlæggelse”, og om ”Patienterne er informeret om mulighed for at stille spørgsmål efter udskrivelse. 

Region Hovedstadens strategi

Patientens situation styrer forløbet
Patienternes vurderinger af Patientinvolvering kan sige noget om den politiske målsætning, Patientens situation styrer forløbet. For den samlede region viser indikatoren ingen udvikling i forhold til 2015. Blandt hospitalerne viser resultaterne en positiv udvikling for Amager og Hvidovre Hospital, mens det modsatte er tilfældet på Herlev og Gentofte Hospital, mens de øvrige hospitaler er status quo.

Ventet & Velkommen
På regionsniveau kan vi igen i år konstatere en fremgang blandt ambulante patienters oplevelse af tydelig skiltning til ambulatorierne. Det er én af de fire udvalgte indikatorer for det strategiske indsatsområde, Ventet &Velkommen. Udviklingen på indsatsområdets øvrige indikatorer er status quo.

Blandt hospitalsresultaterne er der fem positive udviklinger for indikatorerne, der alle vedrører ambulante patienter. Positiv udvikling findes på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Bornholms Hospital, Herlev og Gentofte Hospital samt Amager og Hvidovre Hospital, hvor sidstnævnte har positive udvikling på to indikatorer. På hospitalsniveau forekommer endvidere to resultater, der udgør en tilbagegang siden 2015. Det ene vedrører ambulante patienter, og det andet vedrører planlagt indlagte patienter. Tilbagegangen er i begge tilfælde sket på Herlev og Gentofte Hospital.


Redaktør