Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012

​I denne rapport gennemgås Region Hovedstadens resultater i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2012. Resultaterne er beskrevet i tekst og figurer og perspektiveres ved sammenligning med tidligere års resultater.

30. april 2013

Resume

LUP er en national og årligt tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse, hvis formål er at give viden om patienters oplevelser i kontakten med sygehusene i Danmark. Patienternes oplevelser afrapporteres både nationalt og særskilt for hver af de fem regioner – hvoraf rapporten her udgør Region Hovedstadens.
 
Dette års undersøgelse har udgangspunkt i 181.200 patienter, som var i behandling i Region Hovedstaden i perioden fra august til oktober 2012. Fra denne patientgruppe er foretaget et udtræk af indlagte og ambulante patienter, som efterfølgende har modtaget et spørgeskema med posten i perioden oktober til december 2012. Svarprocenten for indlagte patienter i Region Hovedstaden er 54 %, hvilket svarer til, at 11.879 har udfyldt spørgeskemaet. For ambulante patienter er svarprocenten 55 %, hvilket svarer til 23.120 besvarelser.

Resultater på regionsniveau

Region Hovedstadens LUP-resultater er stort set uændrede i forhold til forrige år. På spørgsmålet om deres samlede indtryk af indlæggelsen svarer igen i år 90 % af de indlagte patienter, at de har et positivt eller meget positivt samlet indtryk. Ligeledes svarer 95 % af de ambulante patienter, at de har et positivt eller meget positivt indtryk af deres besøg i ambulatoriet. Også dette resultat svarer til resultatet fra 2011.
 
Kun på et enkelt område er der på regionsniveau sket en signifikant ændring i patienternes oplevelser og vurderinger. I 2012 tilkendegiver flere indlagte patienter at vide, hvor de skal henvende sig, hvis der opstår ændringer i deres tilstand forud for deres indlæggelse. Ændringen er på to procentpoint i forhold til resultatet for 2011.
 
De fem resultater på regionsplan med den største andel positive svar for indlagte patienter er listet herunder. I alle fem resultater er andelen af patienter, der har angivet positive svar på mellem 93 % og 97 %. Resultaterne omhandler:
 • Kontaktperson tager ansvar for forløbet (G)
 • Den skriftlige information er god (U)
 • Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (U)
 • Tillid til at have fået den rette lægelige behandling (–)
 • Tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (–)
For ambulante patienter ligger andelen af positive besvarelser i de fem bedste resultater på mellem 95 % og 98 %. Resultaterne omhandler:
 • Kontaktperson tager ansvar for forløbet (G)
 • Den skriftlige information er god (U)
 • Modtagelsen i ambulatoriet er god (U)
 • Tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (–)
 • Det samlede indtryk er godt (G)
Som angivelsen i parentes til højre indikerer, er fire af resultaterne på trods af deres høje andel positive besvarelser stadig under (U) landsresultatet, mens to resultater er gennemsnitlige (G) i forhold til landresultatet. De tre resultater, der ikke har en placering i forhold til landsresultatet, er specifikke for Region Hovedstaden og har derfor ikke et resultat på landsplan at sammenligne med.

Forbedringspotentialer

Selvom Region Hovedstaden har forbedret sin placering i forhold til landsresultatet, så er regionen igen i år den region, der har flest resultater, som ligger under landsresultatet. Blandt de resultater, her får størst andele negative besvarelser i regionen, er der imidlertid flere, som ligger gennemsnitligt i forhold til landsresultatet.
 
De resultater på regionsniveau, der har fået de største andele negative besvarelser fra indlagte patienter, omhandler følgende forhold:
 • Personalet er gode til at håndtere fejl (G)
 • Patienten modtager skriftlig information (G)
 • Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning (G)
 • Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (U)
 • Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (–)
De tilsvarende største andele negative resultater for ambulante patienter er angivet indenfor følgende forhold:
 
 • Personalet informerer om årsagen til ventetid (–)
 • Personalet er gode til at håndtere fejl (G)
 • Patienten modtager skriftlig information (G)
 • Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning (G)
 • Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (U)
Både for indlagte og ambulante patienter er de negative svarandele på 25 % eller mere.
 
To forhold går igen i både de mest positive og de mest negative resultater. Det drejer sig om kontaktpersoner og skriftligt informationsmateriale. Begge ydelser er i sig selv vurderet langt overvejende positivt, nemlig mellem 97 % til 98 % positive besvarelser. Når kontaktpersoner og skriftligt informationsmateriale også optræder blandt de mest negative resultater, så skyldes det ikke ydelserne i sig selv, men tværtimod fraværet af ydelserne. Det vil sige, at en væsentlig andel patienter ikke oplever at have fået en kontaktperson eller skriftligt  informationsmateriale. Forbedring på disse områder handler således primært om, at ydelsernes oplevede udbredelse bliver større. 
 

De regionale kvalitetsmål

I Region Hovedstadens Kvalitetshandlingsplan for 2010 - 2013 “Kvalitet først” er der opstillet mål for syv indsatsområder. Målene sigter på en stigning i andelen af positive svar på syv udvalgte indikatorspørgsmål for ambulante patienter og seks for indlagte patienter. Indsatsområderne er følgende:
 
- Patienternes oplevelse af at have en kontaktperson med særligt ansvar
- Patienternes oplevelse af at være inddraget i beslutninger om egen behandling
- Patienternes oplevelse af pårørendes inddragelse i beslutninger om egen behandling
- Patienternes oplevelse af fejl
- Patienternes oplevelse af personalets håndtering af fejlene
- Patienternes oplevelse af tryghed ved udskrivelse
- Patienternes oplevelse af ventetid fra fremmøde i ambulatoriet
 
Med hensyn til regionens kvalitetsmål er niveauet for indsatsområderne for tredje år i træk relativt stabilt.
 
For indlagte patienter er niveauet tæt ved eller over sit mål for 2013 på tre områder, nemlig patienternes oplevelse af tryghed ved udskrivelse, inddragelse af patienter og inddragelse af pårørende i beslutninger om behandling. Sidstnævnte, altså inddragelse af pårørende, opfylder allerede nu 2013-målet, mens de to førstnævnte endnu savner ét enkelt procentpoint for at nå målet.
 
For ambulante patienter er det kun regionsresultatet for inddragelse af pårørende, der opfylder målet for 2013. For begge
patientgrupper gælder det, at området om patientoplevede fejl er længst fra kvalitetsmålet for 2013. For begge patientgrupper er årets resultater mellem fire og fem procentpoint under målsætningen for 2013. For indlagte patienter er personalets håndtering af fejl ligeledes fem procentpoint fra målet.
 
Udviklingen på de enkelte hospitaler i forhold til kvalitetsmålene er mere broget. Både positive og negative udviklingstendenser kan anes, men dog er flest signifikante ændringer mod det bedre. Der er seks signifikant positive ændringer, heraf de tre alene på Helsingør Hospital og en enkelt på hver af Gentofte, Glostrup og Hvidovre Hospitaler. Af signifikant negative ændringer er der fire, heraf tre på Hillerød Hospital og en på Bornholms Hospital.
 
Udvides fokus til at også at inkludere fremviste tendenser til udvikling er de tre hospitaler med flest positive ændringer fra 2011 følgende for indlagte patienter: Hvidovre, Glostrup og Herlev Hospitaler. Tilsvarende tre hospitaler for ambulante patienter er: Helsingør, Gentofte og Bispebjerg Hospitaler. På fem hospitaler er kvalitetsmålet for indlagte patienter på undersøgelsestidspunktet opfyldt på fire ud af seks indsatsområder. Det gælder for Bispebjerg, Frederiksberg, Gentofte, Glostrup og Helsingør Hospitaler. Andre fem hospitaler opfylder et eneste eller ingen mål overhoved. For ambulante patienter er kvalitetsmålene opfyldt i fire ud af syv tilfælde på to hospitaler, nemlig Amager og Gentofte Hospitaler. Antallet af hospitaler, hvor kun et enkelt eller ingen mål endnu er opfyldt er seks for ambulante patienter.

Resultater på hospitalsniveau

Holder vi forsat fokus på hospitalsniveauet, men inkluderer alle undersøgelsens spørgsmål og ikke kun dem vedrørende kvalitetsmålene, så vidner rapportens resultater blandt andet om, at i forvejen gode resultater og en positiv udvikling fra 2010 til 2011 kan videreføres og gøres endnu bedre. For indlagte patienter træder særligt Gentofte Hospital frem med en forsat – omend mere moderat – fremgang. Men også Herlev, Glostrup og Frederiksberg Hospitaler har igen i år opnået flere signifikant positive ændringer end negative. Set alene i forhold til ændringer fra 2011 til 2012 har endvidere Rigshospitalet signifikant positive ændringer i to resultater.
 
Samlet set for Region Hovedstadens resultater er der lidt længere mellem de positive resultater, når det kommer til de ambulante patienter, og det går igen på hospitalsniveau. Det er især Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet, der i år igen har en positiv udvikling i form af flere positive signifikante ændringer end negative for ambulante patienter. Hospitalet med flest forbedrede resultater alene i 2012 er Gentofte Hospital, hvor de ambulante patienter på fem spørgsmål udtrykker flere positive oplevelser og vurderinger end i 2011. I forhold til sammenligninger med landsresultatet ligger alle Gentofte Hospitals resultater over eller gennemsnitligt i forhold til landsresultatet – både for indlagte og ambulante patienter. For indlagte patienter i øvrigt gælder det for Amager og Hvidovre, Nordsjællands og Herlev Hospitaler, at de har flere eller ligeså mange resultater under som gennemsnitligt i forhold til landsresultatet. Som nævnt placerer resultaterne for Gentofte Hospital sig enten over eller gennemsnitligt i forhold til landsresultatet. Rigshospitalet har lige mange resultater over som under, og i øvrigt har ingen af de andre hospitaler resultater over landsresultatet. Herlev samt Amager og Hvidovre hospitaler har flere resultater under landsresultatet end gennemsnitlige i forhold til landsresultatet.

Sammenligning af hospitaler

Ud fra et enkelt opsummerende spørgsmål er hospitalerne blevet sammenlignet med direkte hinanden ved en række parvise statistiske test. Der er mange metodiske og praktiske problemer forbundet med sådanne test, men i et tilfælde er resultatet i sig selv tilstrækkelig tydeligt: Det drejer sig om Gentofte Hospital, der har vist sig at være signifikant bedre end alle de øvrige hospitaler i spørgsmålet om ambulante patienters samlede indtryk af deres besøg i ambulatoriet. I en tilsvarende test for indlagte patienter udskiller intet hospital sig entydigt.

LUP Fødende i Region Hovedstaden

En ny landsdækkende og årligt tilbagevendende undersøgelse af kvinders oplevelser hos praktiserende læger, på landets fødesteder og i overgangen til sundhedsplejen udgør et supplement til de kendte LUP rapporter. Den del af LUP Fødende, som angår regionen, og som kort er introduceret i rapporten her, fortæller, at regionen samlet set ikke ligger anderledes i forhold til fødende end for indlagte og ambulante patienter. Regionen har flest resultater under landsresultatet. Internt mellem regionens fødesteder placerer fødestederne sig lidt anderledes i forhold til landsresultatet end de tilsvarende hospitaler med indlagte og ambulante patienter. Fødeafdelingen på Bornholms Hospital opnår flest resultater over landsresultatet, mens Fødeafdelingen (Hvidovre) på Amager og Hvidovre Hospitaler opnår færrest.

Supplerende materiale

Find bilagstabeller og supplerende materiale på LUP-siden www.patientoplevelser.dk/LUP (åbner i nyt vindue).


Redaktør