Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2014 (LUP 2014)

​En del af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014

21. april 2015

​Om undersøgelsen

I denne rapport gennemgås Region Hovedstadens resultater i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014. I et mindre omfang refereres også Region Hovedstadens resultater fra dette års LUP Fødende og LUP Psykiatri.

Spørgeskemaundersøgelse blandt 37.521 patienter fra Region Hovedstaden
Både planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter på regionens offentlige sygehuse indgår i undersøgelsen. Derudover indgår patienter, der er behandlet på privathospitaler efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg, hvor behandlingen er finansieret af regionerne. Resultaterne i LUP 2014 for Region Hovedstaden er baseret på svar fra 6.294 planlagt indlagte, 7.708 akut indlagte og 23.519 ambulante patienter. 

Spørgeskemaet er udsendt til i alt 74.041 borgere i Region Hovedstaden, der har været patienter i perioden august til oktober 2014.  Svarprocenten er 57 % for de planlagt indlagte patienter, 42 % for de akut indlagte patienter og 53 % for de ambulante patienter.

Nyt koncept for LUP
Det er vigtigt at fremhæve, at resultaterne i LUP 2014 ikke kan sammenlignes med resultater for spørgsmål fra undersøgelser fra foregående år på grund af ændringerne i undersøgelseskonceptet. Fra og med næste år, dvs. LUP 2015 (med offentliggørelse foråret 2016), vil tidsammenligningerne fremgå igen. Læs mere om det nye koncept for LUP (åbner i nyt vindue).

Resultater fra undersøgelsen
 
Patienterne er generelt tilfredse med behandling og forløb
Undersøgelsen viser, at de fleste patienter i Region Hovedstaden er tilfredse med den behandling de har modtaget og med det samlede indlæggelsesforløb. Undersøgelsen viser også, at de planlagt indlagte patienter er mere tilfredse end dem, der bliver indlagt akut.

  • 89 % af de planlagt indlagte patienter er "i høj " eller "meget høj grad" tilfredse med den behandling af deres sygdom, de har modtaget. 84 % er ”i høj” eller ”meget høj grad” alt i alt tilfredse med forløbet, fra de blev indlagt, til de blev udskrevet. 
 
  • 74 % af de akut indlagte patienter er "i høj " eller "meget høj grad" tilfredse med den behandling af deres sygdom, de har modtaget. 67 % er ”i høj” eller ”meget høj grad” alt i alt tilfredse med forløbet, fra de blev indlagt, til de blev udskrevet. 
 
  • 84 % af de ambulante patienter er "i høj " eller "meget høj grad" tilfredse med den behandling af deres sygdom, de har modtaget, og den samme andel patienter, er ”i høj” eller ”meget høj grad” alt i alt tilfredse med besøgets forløb.  
Spørgsmålet om personalets venlighed og imødekommenhed har den højeste andel positive besvarelser for alle tre patientgrupper. Også spørgsmålet om patienternes tilfredshed med behandlingen/plejen ligger højt for alle tre patientgrupper.

I den anden ende af skalaen ligger bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt patienten er informeret om virkninger og bivirkninger ved medicin der tages efter udskrivelse/besøg. Her ligger andelen af positive svar relativt lavt for alle tre patientgrupper. Også spørgsmål, der vedrører patienternes egne eller de pårørendes mulighed for at deltage i beslutningen om behandlingen, har en relativt lavt andel positive svar for de tre patientgrupper.

Regionen Hovedstadens strategi

LUP indeholder en række spørgsmål, der belyser dele af regionens strategi ”Fokus og Forenkling”. Det drejer sig om den politiske målsætning om, at patientens situation styrer forløbet samt de strategiske indsatsområder Ventet og Velkommen og Sammenhængende Patientforløb.

Resultaterne på tre udvalgte spørgsmål, der relaterer sig til den politiske målsætning, om at patientens situation styrer forløbet, ligger alle på en gennemsnitsscore på mellem ca. tre og fire på en svarskala fra et til fem, hvor fem er bedst. Ambulante patienters gennemsnitsscore er generelt højest, og planlagt indlagte patienter har også væsentlig højere gennemsnitsscore end akut indlagte patienter. Der er således særligt udfordringer i forhold til de akut indlagte patienter.

For indsatsområdet Ventet og Velkommen, er udvalgt ni spørgsmål, der belyser status og ved næste LUP også udviklingen inden for det strategiske indsatsområde. Generelt set giver patienterne højere vurderinger på spørgsmålene i relation til Ventet og Velkommen end i forhold til Patientens situation styrer forløbet. Den højeste gennemsnitsscore på indsatsområdet findes for planlagt indlagte patienters oplevelse af personalet som venligt og imødekommende, hvor scoren er 4,36 for de akut indlagte, 4,53 for de planlagt indlagte og 4,50 for de ambulante patienter. Den laveste gennemsnitsscore på 3,34 er at finde for akut indlagte patienters oplevelse af at have én eller flere ansvarlige for deres forløb fra ankomst til udskrivelse. 

Tre spørgsmål i LUP omhandler aspekter omkring sektorovergange og kan dermed være indikatorer for det strategiske indsatsområde Sammenhængende patientforløb. En enkelt gennemsnitsscore (vedrørende information før indlæggelse om, hvad der skal ske under indlæggelse/besøg på hospitalet) hos planlagt indlagte patienter ligger på et niveau over fire, mens alle resterende gennemsnit fra samtlige patientgrupper er i intervallet mellem tre og fire på skalaen fra et til fem.

Supplerende materiale

Find bilagsmateriale - herunder bilag med resultater på regions-, sygehus- og afdelingsniveau på www.patientoplevelser.dk/lup14 (åbner i nyt vindue).


Redaktør