Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2015 (LUP 2015)

​Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.189 patienter

16. marts 2016

​Om undersøgelsen

Denne rapport indeholder en gennemgang af udvalgte resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2015 i Region Hovedstaden. Rapporten gennemgår Region Hovedstadens resultater fra fire selvstændige nationale undersøgelser: LUP Somatik og i mindre grad LUP Fødende, LUP Akutmodtagelse og LUP Psykiatri.


Hver undersøgelse er repræsenteret ved et udvalg af resultater med fokus på udvikling og status for den politiske målsætning, om at "Patientens situation styrer forløbet", samt det strategiske indsatsområde "Ventet og Velkommen".

LUP Somatik 2015 for Region Hovedstaden er baseret på spørgeskemasvar fra 8.171 planlagt indlagte, 10.395 akut indlagte og 24.623 ambulante patienter fra perioden august - oktober 2015.
Resultater blandt planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter
Undersøgelsen viser, at de fleste patienter i Region Hovedstaden er tilfredse med den behandling de modtager og med deres samlede indlæggelses-/behandlingsforløb. Undersøgelsen viser også, at de planlagt indlagte patienter er mere tilfredse end dem, der bliver indlagt akut. De akut indlagte patienter er til gengæld blevet mere tilfredse på flest parametre sammenligne med sidste måling. 

Tilfredshed med personalets venlighed, mundtlig information og behandling og pleje
Spørgsmålet om personalets venlighed og imødekommenhed har den højeste andel positive besvarelser for alle tre patientgrupper. Også vurderingen af den mundtlige information og spørgsmål om patienternes tilfredshed med behandlingen/plejen ligger højt for alle tre patientgrupper.

Mindre tilfredshed med information om bivirkninger og inddragelse af pårørende
Blandt de spørgsmål, hvor patienterne svarer mest negativt på tværs af de tre patientgrupper, er spørgsmålet om hvorvidt patienten er informeret om virkninger og bivirkninger ved ny medicin, der skal tages efter udskrivelse/besøg, samt spørgsmålet om, hvorvidt personalet gav patientens pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om patientens behandling. Patienternes vurdering af de pårørende mulighed for deltagelse er dog blevet signifikant bedre for alle tre patientgrupper sammenlignet med sidste måling. Patienters vurdering af information om bivirkninger er ligeledes blevet bedre blandt de akut indlagte og ambulante patienter. Blandt de planlagt indlagte er vurdering uændret, men ligger til gengæld over landsresultatet. 

Region Hovedstadens strategi

Patientens situation styrer forløbet
I de indikatorer, der relaterer sig til den politiske målsætning, om at Patientens situation styrer forløbet, er der ikke sket nogen udvikling på regionsniveau siden sidste års opgørelse af LUP resultater. Inkluderes spørgsmålet om pårørendes muligheder for deltagelse i beslutninger om behandling, viser resultaterne dog en positiv udvikling for alle tre patientgrupper på regionsniveau siden 2014.

Ventet og velkommen
Generelt set giver patienterne bedre gennemsnitlige vurderinger på de indikatorer, der kommer tættest på at belyse indsatsområdet Ventet og Velkommen. Spørgsmålet, om hvorvidt patienten følte at personalet var venligt og imødekommende, er således det spørgsmål, der får den mest positive vurdering af samtlige spørgsmål på tværs af de tre patientgrupper. Udviklingen i resultaterne siden 2014 på de udvalgte indikatorer viser dog endnu ikke de store forandringer på indsatsområdet. 

Supplerende materiale

Find bilagsmateriale - herunder bilag med resultater på regions-, sygehus- og afdelingsniveau på www.patientoplevelser.dk/lup15 (åbner i nyt vindue).


Redaktør