​​

Patientoplevet kvalitet belyst ved to nationale undersøgelser

​Undersøgelser af patienters oplevelser kan anvendes til andet end belysning af patienters overordnede tilfredshed. De kan anvendes til at udpege indsatsområder i sundhedsvæsenet. I denne artikel er der foretaget en sammenstilling af to store nationale undersøgelser til belysning af patientoplevet kvalitet. Fordele og ulemper ved de anvendte metoder samt undersøgelsernes forskellige anvendelsesmuligheder diskuteres.

14. november 2005

I Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse (LPU) indgik der et spørgeskema med spørgsmål om patienternes oplevelser. Skemaerne blev sendt til patienterne efter udskrivelsen. Alle landets 62 offentligt ejede sygehuse blev inkluderet.

I Patientinformantundersøgelsen (PIU) indgik der et spørgeskema med spørgsmål om, hvorvidt patienten havde modtaget givne ydelser. Skemaerne blev udleveret til patienten ved udskrivelsen og afleveret igen, inden patienten gik hjem. Alle medicinske sengeafsnit blev inviteret til at deltage i undersøgelsen.

Selv om spørgsmål, design og metode i de to undersøgelser var forskellige, var der overensstemmelse mellem de områder, hvor man i undersøgelserne påviste patientoplevede kvalitetsbrist.

I fremtidige undersøgelser bør datafeedback, udvælgelse på registerbasis, stikprøvestørrelser og mulighed for at få udleveret afdelingsspecifikke data overvejes. I hver enkelt undersøgelse bør fordele og ulemper ved involvering af medarbejdere afvejes. LPU er egnet til ekstern vurdering og benchmarking mellem sygehuse, mens de anvendte metoder i PIU primært egner sig til brug for sygehusafdelingernes interne selvevaluering og kvalitetsudvikling.
Redaktør