​​​

Personalets oplevelser af DDKM akkreditering 2012 og JCI akkreditering 2011 i Region Hovedstaden

​Baseret på to kvantitative og kvalitative undersøgelsesrunder

21. januar 2013

Ledere og medarbejdere vil kun have én akkrediteringsmodel

Region Hovedstadens ledere og medarbejdere ønsker kun at blive akkrediteret efter én model. Det er det klare svar fra regionens medarbejdere og ledere, når de skal evaluere regionens hidtidige akkrediteringsstrategi, hvor hospitalerne både er blevet akkrediteret efter standarder fra Joint Commission International (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af to omgange i hhv. 2011 og 2012, og baserer sig på i alt 2.965 svar fra ledere og medarbejdere, der har givet en tilbagemelding på deres oplevelse af akkreditering med hhv. JCI og DDKM.

Både fordele og ulemper ved at bruge danske akkrediteringskonsulenter

Undersøgelsen viser, at særligt medarbejderne oplever, at det er en fordel at konsulenterne (surveyorne) fra DDKM har erfaring med danske forhold i modsætning til de udenlandske konsulenter fra JCI. På den anden side peger personalet på, at akkreditering med danske surveyore kan skabe habilitetsproblemer og give mindre udefrakommende inspiration. Undersøgelsen viser, at ledere og medarbejdere oplever, at DDKMs surveyore er mere utrænede og ikke, i samme grad som JCI’s, er i stand til at udfordre praksis.

Større positiv effekt på højrisikoydelser end på patient- og medarbejdertilfredshed

Medarbejdere, ledere og direktioner er blevet spurgt om, hvilken effekt de oplever akkreditering har på forskellige aspekter. Samlet set oplever den største andel af personalet, at akkreditering har en positiv effekt på: øget fokus på højrisikoydelser, øget patientsikkerhed, mere ensartet patientbehandling og bedre overblik over vejledninger. De områder, hvor færrest blandt personalet oplever en positiv effekt af akkreditering, er i forhold til mere tilfredse medarbejdere og patienter, bedre behandlingsforløb for patienterne og tydeligere ansvarsfordeling.

Undersøgelsen afdækker flere emner og forskelle i personale- og faggruppers svar

Undersøgelsen afdækker flere emner, herunder personalets oplevelse af: forberedelsen til akkreditering, akkrediteringsbesøget, opfølgning på besøget, læring og oplevet effekt, DDKM/JCI som koncept, dansk/international akkreditering, samlet indtryk m.v.. Desuden beskriver rapporter, de svarforskelle der er mellem faggrupper, medarbejder, ledere og direktionsmedlemmer, anden- og femtegangsakkrediterede hospitaler m.v.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen er en kombineret interview- og spørgeskemaundersøgelse og består af tre dele:

  • En kvalitativ forundersøgelse, hvor berørte medarbejdere (både klinisk og ikke klinisk personale), ledere, kvalitetschefer/direktioner og andre nøglepersoner er blevet interviewet om deres erfaringer med akkrediteringsforløb. Resultaterne er blevet brugt som input til at udarbejde spørgsmål til den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse.
  • En spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af ledere og medarbejdere og samtlige direktionsmedlemmer på alle berørte virksomheder. Spørgeskemaerne er udsendt af to omgange. Den første udsendelse handler om erfaringer med JCI og blev udsendt i oktober 2011. Den anden udsendelse handler om erfaringer med DDKM og blev udsendt i august 2012. Spørgeskemaerne er i begge runder udsendt til ca. 3500 medarbejdere, ledere og direktionsmedlemmer.
  • Fokusgruppeinterviews blandt ledere på forskellige niveauer. Ved denne undersøgelse forestod koncerndirektører sammen med hospitalsdirektører interviewene for at få en direkte tilbagemelding, der kan bruges som input i drøftelserne af den fremtidige strategi i forhold til akkreditering.

Baggrund

Region Hovedstadens hospitaler og psykiatrien har alle gennemgået et akkrediteringsforløb baseret på standarder fra såvel Joint Commission International (JCI) som Den Danske kvalitetsmodel (DDKM).

Som led i evalueringen af akkrediteringsforløbet har koncerndirektionen i Region Hovedstaden bedt Enheden for Brugerundersøgelser undersøge, hvordan ledere og medarbejdere oplever, det er at arbejde med de to modeller, og hvilke effekter de oplever, at akkrediteringen har.

Undersøgelsernes resultater indgik i beslutningsgrundlaget for regionsrådsmødet den 11. december 2012, hvor det blev besluttet, at hospitalerne i Region Hovedstaden fremover alene skal akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel.
Redaktør