​​​​​​​​​​​​​

Akutbilen på Bornholm

​Akutbilen på Bornholm skal erstatte borgeres unødvendige besøg i akutmodtagelsen. Bilen er en tænkt som en præhospital visitation og en aflastning af primærsektoren. CPI har undersøgt borgernes oplevelse af akutbilen. 

13. september​ 2022​

Akutbilen har i en forsøgsordning kørt på hjemmebesøg hos borgere på Bornholm. Praktiserende læger og 1813 har kunnet bestille bilen til borgere.

CPIs evaluering har løbende leveret input til justering af forsøgsordningen ud fra borgernes oplevelser. 

Resultater - borgernes oplevelser

Evalueringen bygger på interview med 10 borgere, der alle har haft besøg af Akutbilen. Borgernes oplevelser kan sammenfattes i 3 overordnede pointer:

  1. Tilfredshed med besøg af Akutbilen. Alle interviewede borgere har været tilfredse med akutbilens besøg.

  2. Værdsat indsats i en fastlåst situation. Borgere værdsætter besøg af akutbilen, når de ikke kan eller har svært ved at komme til egen læge eller akutmodtagelsen pga. egen eller pårørendes tilstand.

  3. Kompetent og respektfuld indsats. Borgere oplever anæstesisygeplejerske og paramediciners indsats som respektfuld, betryggende og kompetent.​

Indsigter

Interviewene peger på en række indsigter, der rækker ud over borgernes oplevelser:

  • Positivt sundhedsfagligt samspil. Samspillet mellem akutbil og egen læge er en fordel for borgere i forhold til test og medicinordinering.

  • Sundhedsfaglig vurdering i hjemmet giver mening og er mere proportionel. Afslår borgere fx at komme til egen læge, er akutbilen et alternativ til eskalering i form af ambulancekørsel til akutmodtagelsen.

  • Akutbilen mindsker smittespredning. Under coronapandemien bidrog akutbilen til at mindske samfundssmitten ved at erstatte unødige besøg på akutmodtagelsen.​

​CPI mener: Akutbilen er en ressource

Akutbil med præhospital visitationsfunktion kan støtte op om sundhedsvæsenets stigende fokus på unødige besøg på hospitalet, idet de sundhedsfaglige ydelser kan gives på borgerens hjemadresse.​

Metode

Evalueringen er gennemført på baggrund af 10 interviews med borgere. Interviewene er gennemført som telefoninterview ud fra en semistruktureret interviewguide. Borgerne har alle haft besøg af akutbilen i perioden oktober 2021 til april 2022. 

Evalueringen af borgernes oplevelser indgå​r i en samlet evaluering

Evalueringen af borgernes oplevelser af akutbilen indgår i den samlede afrapportering af forsøgsordningen "Evaluering af Akutbil Bornholm - et tværsektorielt signaturprojekt 20. september 2021 ​til 20. april 2022".​

Signaturprojektet er et samarbejdsprojekt mellem akutberedskabet, almen praksis, Bornholms Hospital, Bornholms Regionskommmune og bruger- og pårørenderepræsentanter.

Redaktør