​​​

Sammenhæng mellem patienttilfredshed og faglig kvalitet

​På vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering har Enheden for Brugerundersøgelser i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed gennemført et projekt, der belyser sammenhænge mellem patientoplevet kvalitet og fagprofessionelles oplevelse af kvalitet.

30. maj 2006

Undersøgelsen bygger på data fra 527 udskrevne patienter, der er blevet opereret for kolorektalcancer. Oplysningerne er dels hentet fra Danish Colorectal Cancer Groups (DCCG) database, som er en klinisk kvalitets database, der indeholder patientrelaterede, sygdomsspecifikke samt diagnose- og behandlingsrelaterede informationer om den enkelte patient. Derudover er øvrige oplysninger indhentet via spørgeskemaer udarbejdet til formålet blandt patienter, læger og sygeplejersker.

Det overordnede formål med projektet er at undersøge, om patienternes selvrapporterede oplevelser reelt er en valid indikator for den faglige kvalitet, som patienterne ud fra et professionelt synspunkt har modtaget.

Mere specifikt er formålet at belyse sammenhængen mellem fagpersoners og patienters opfattelse af tekniske, interpersonelle og organisatoriske aspekter ved behandling og pleje, samt belyse hvilken sammenhæng der er mellem patienters opfattelse af teknisk kvalitet og interpersonelle samt organisatoriske oplevelser.

Det er målet, at undersøgelsens resultater kan bidrage til en nuancering af debatten om patienttilfredshedsundersøgelser og faglig kvalitet. På samme måde er det tanken, at undersøgelsen kan åbne for nye fortolkninger af den politiske og kliniske værdi af de patienttilfredshedsundersøgelser, der udføres i det danske sundhedsvæsen.

Endelig kan undersøgelsen betragtes som et metodeudviklingsprojekt, som kan stimulere udviklingen af lignende forskningsprojekter inden for andre kirurgiske eller medicinske specialer, hvorved emnet vil kunne opnå en bredere belysning.

Undersøgelsens resultater viser generelt, at overensstemmelsen mellem patienters og personales svar på forholdsvis faktuelle spørgsmål var karakteriseret ved at gå fra moderat, over væsentlig til næsten fuldstændig overensstemmelse. Til gengæld blev der kun påvist en svag grad af overensstemmelse, når man sammenholdt patient- og personalesvar på mere subjektive spørgsmål. Undersøgelsen peger desuden på, at patienter lader deres vurderinger af teknisk-faglig kvalitet påvirke af organisatoriske oplevelser og det psyko-sociale samspil, som de har haft med personalet under indlæggelsen.

Læs mere om rapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Redaktør