Styrkelse af telemedicinsk sårvurdering blandt fodterapeuter

​Evaluering af et pilotprojekt der afprøver, hvordan it-løsningen Pleje.net kan styrke kvaliteten af sårbehandlingen blandt praktiserende fodterapeuter.

1. september 2020

​Telemedicinsk sårvurdering har været anvendt i Region Hovedstaden siden 2015. Hidtil har it-løsningen, Pleje.net, kun været tilgængelig for kommuner og hospitaler. Dette pilotprojekt undersøger værdien af at tilkoble praktiserende fodterapeuter til Pleje.net.

Resultater

Interviews med privatpraktiserende fodterapeuter, kommunale sårsygeplejersker og sårspecialister fra hospitalet peger på:

 1. Pleje.net giver indblik i patientforløb på tværs af sektorer.
  Tilkobling til Pleje.net giver fodterapeuterne et værdifuldt indblik i patientens forløb i andre sektorer, så fodterapeuten fx kan se patientens historik, følge udviklingen og udveksle viden.

 2. Samarbejdet mellem fodterapeuter og sårsygeplejersker er under opbygning.
  Tydelige arbejdsgange, så det fx er klart, hvem der initierer samarbejdet om en patient, er vigtigt. Faggrupperne fokuserer på at supplere hinanden og undgå løftede pegefingre.

 3. Tid er en udfordring for brug af systemet.
  Det kan være vanskeligt for fodterapeuterne at finde tid til at blive fortrolig med Pleje.net, og der er behov for fokus på honorering af opgaven.

Opmærksomhedspunkter

Evalueringen peger på fire vigtige opmærksomhedspunkter for at sikre succes med implementering af Pleje.net:

 • Giv fodterapeuterne mulighed for at blive fortrolige med Pleje.net - som en del af introduktionen og fx ved at øve de forskellige funktionaliteter i systemet på en fiktive case.

 • Gør arbejdsgangene tydeligere mellem fodterapeuter og kommunale sårsygeplejersker.

 • Understøt samarbejdet ved at give mulighed for at kommunlae sårsygeplejersker, sårspecialister fra hospitalet og fodterapeuter kan mødes, fx ved fælles undervisning/workshops.

 • Overvej at honorere fodterapeuterne for den tid, de bruger på oplæring og dokumentation i Pleje.net

Metode

Evalueringen bygger på både kvalitative og kvantitative metoder samt forskellige logdata.

Der er gennemført interview med i alt 19 fodterapeuter, kommunale sårsygeplejersker samt sårspecialister fra et sårambulatorium. Interviewene er foregået som enten gruppeinterview eller individuelle interview.

Et spørgeskema med 13 spørgsmål er blevet sendt til de deltagende fodterapeuter. Svarprocenten var på 61 %.

Aktivitetsudtræk fra Pleje.net over antal patientadgange, notater, billeder, henvendelser og logins pr fodterapeut i projektet er blevet genenmført.

Fodterapeuterne og de kommunale sårsygeplejsersker i projektet har modtaget links til en logbog, hvor de har haft mulighed for at notere erfaringer og overvejelser i løbet af projektperioden.

Redaktør