UDEVA årsrapport 2012

Evaluering af kliniske undervisnings- og praktikforløb for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Region Hovedstaden

15. april 2013

De sygeplejestuderende og især SOSU-assistentelevernerne er blevet mere positive

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Region Hovedstaden er generelt positive, når de skal bedømme den del af deres uddannelsesforløb, der foregår i klinikken. Sammenlignet med tal fra 2011 er deres vurderinger enten uændrede eller mere positive. Den positive udvikling er størst for social- og sundhedsassistenteleverne, der sammenlignet med 2011 svarer mere positivt på 15 af de 21 spørgsmål i spørgeskemaet, som er fælles for praktikperioderne. De sygeplejestuderende har fremgang på 2 af de 22 spørgsmål i spørgeskemaet, som er ens for alle moduler.

UDEVA årsrapport 2012

Den positive udvikling fremgår af den nye UDEVA årsrapport 2012, der samler op på de spørgeskemabesvarelser, som studerende og elever har indgivet i 2012. UDEVA (UDdannelsesEVAluering) er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske forløb på Region Hovedstadens somatiske hospitaler og i Region Hovedstadens Psykiatri. I årsrapporten suppleres spørgeskemaresultaterne med input fra to fokusgruppeinterview med studerende og elever.Positive vurderinger af introduktion og trivsel/arbejdsmiljø.

Spørgsmålene inden for temaerne ’introduktion’ og ’trivsel/arbejdsmiljø’ er blandt de spørgsmål, som både sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever vurderer mest positivt samlet set. Dette gælder eksempelvis spørgsmålet om personalets forberedelse på den studerendes/elevens ankomst og spørgsmålet om, hvorvidt det var acceptabelt at sige fra i forhold til opgaver, som den studerende/eleven ikke havde viden om eller var utryg ved at udføre. Derudover er vurderingerne meget positive ved spørgsmålet om, hvorvidt den studerende/eleven selv har ydet sit bedste for at få et velfungerende forløb.

Læringsmiljø og anvendelighed af teoretisk undervisning i de kliniske forløb scorer relativt lavt

Et spørgsmål, som både studerende og elever besvarer relativt negativt, er spørgsmålet om anvendeligheden af skolens teoretiske undervisning i det kliniske forløb. Spørgsmålene inden for temaet ’læringsmiljø’ bliver ligeledes vurderet relativt negativt af både studerende og elever. Dette gælder blandt andet spørgsmålet om muligheden for egen faglig refleksion. For social- og sundhedsassistenteleverne er der imidlertid synlig fremgang fra 2011 til 2012 på alle spørgsmål omhandlende læringsmiljøet.

Om undersøgelsen

UDEVA uddannelsesevaluering er en løbende evaluering af sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers oplevelser af deres kliniske forløb på Region Hovedstadens virksomheder. Studerende og elever besvarer et elektronisk spørgeskema efter hvert klinisk forløb, og resultaterne afrapporteres til det kliniske undervisningssted/praktiksted. De løbende evalueringsresultater stilles ligeledes til rådighed på hjemmesiden www.udeva.dk, hvor der også findes mere information om undersøgelsen. Én gang årligt udarbejder Enheden for Brugerundersøgelser en rapport, der samler op på resultaterne fra det forgangne år.
Redaktør