UDEVA årsrapport 2013

​Evaluering af kliniske undervisnings- og praktikforløb for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Region Hovedstaden

26. april 2014

Sygeplejestuderende evaluerer deres kliniske forløb mere positivt end tidligere

De sygeplejestuderende, der gennemfører kliniske undervisningsforløb i Region Hovedstaden, er blevet mere positive i deres evalueringer af forløbene. Således er der en fremgang på 5 ud af 22 spørgsmål i spørgeskemaet til sygeplejestuderende fra 2012 til 2013, mens der ikke ses tilbagegang på nogen spørgsmål. 

Social- og sundhedsassistentelever er blevet mere negative i evalueringen af praktikforløbene

Omvendt er der for social- og sundhedsassistentelever en tilbagegang på 7 ud af 21 spørgsmål fra 2012 til 2013. De resterende spørgsmål til social- og sundhedsassistenter bliver vurderet uændret i forhold til 2012. Det er særligt spørgsmålene inden for temaet ”Praktikvejleder”, som social- og sundhedsassistenteleverne vurderer mindre positivt end tidligere. Spørgsmålene omhandler praktikvejlederens kendskab til målene for praktikken, praktikvejlederens gennemgang af målene og praktikvejlederens løbende vejledning af eleven. 

Spørgsmål om læringsmiljøet får relativt lave scorer

For både sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever er spørgsmålene inden for temaet ”Læringsmiljø” blandt de spørgsmål i spørgeskemaerne med de laveste gennemsnitlige svarscorer i 2013. Temaet indeholder spørgsmål om personalets forståelse for rollen som studerende/elev, muligheden for egen faglig refleksion og tilstrækkelig vejledning fra personalet. På trods af, at spørgsmålene er blandt dem med de laveste svarscorer (4,2 – 4,3), ligger besvarelserne stadig i den positive ende af svarskalaen, der går fra 1 til 5.

Spørgsmål med den højeste gennemsnitsscore

De tre spørgsmål med de højeste gennemsnitlige svarscorer i 2013 for både sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever er:

  • Jeg har selv ydet mit bedste for at få et velfungerende forløb i klinikken/praktikforløb.
  • Det var acceptabelt at sige fra i forhold til sygeplejefaglige opgaver/pleje- og omsorgsopgaver, jeg ikke havde viden om eller var utryg ved at udføre.
  • Personalet i klinikken/på praktikstedet var forberedt på min ankomst.
Overordnet set er spørgsmålene inden for temaerne ”Introduktion” og ”Trivsel og arbejdsmiljø” blandt de spørgsmål til både studerende og elever med de højeste gennemsnitlige svarscorer.

Sygeplejestuderende oplever stort udbytte af de kliniske undervisningsforløb

Ved afslutningen af uddannelsen modtager de sygeplejestuderende i et særskilt spørgeskema, hvor de blandt andet bliver bedt om at vurdere udbyttet af henholdsvis de kliniske undervisningsforløb, undervisningen på skolen og bachelorprojektet. Her er det tydeligt de kliniske undervisningsforløb, som de studerende gennemgår i løbet af uddannelsen, der får den højeste score.

UDEVA årsrapport 2013

Ovenstående resultater fremgår af den nye UDEVA årsrapport 2013, som samler op på sygeplejestuderendes og social- og sundhedsassistentelevers evalueringer af deres kliniske undervisnings- og praktikforløb i Region Hovedstaden i 2013. Rapporten er baseret på spørgeskemabesvarelser fra i alt 2.800 studerende og elever.

Om undersøgelsen

UDEVA (UDdannelsesEVAluering) er en løbende evaluering af kliniske uddannelsesforløb i Region Hovedstaden for sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende og social- og sundhedsassistentelever. Evalueringen gennemføres med brug af elektroniske spørgeskemaer, som de studerende/eleverne besvarer ved afslutningen af deres kliniske forløb. De løbende evalueringsresultater stilles til rådighed på hjemmesiden www.udeva.dk, hvor der også findes mere information om undersøgelsen. Én gang årligt udarbejdes en årsrapport, som samler op på resultaterne fra det forgangne år.

Fra foråret 2014 omfatter UDEVA - foruden sygeplejestuderende og sosu-assistentelever - studerende på professionshøjskolerne Metropol og UCC, der læser til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, klinisk diætist og radiograf.

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse gennermfører evalueringen på vegne af Center for HR i Region Hovedstaden.
Redaktør