UDEVA årsrapport 2014

​Evaluering af kliniske uddannelsesforløb i Region Hovedstaden for sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende og social- og sundhedsassistentelever.

16. april 2015

UDEVA (UDdannelsesEVAluering) er en løbende evaluering af kliniske uddannelsesforløb i Region Hovedstaden for sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende og social- og sundhedsassistentelever.

Evalueringen omfatter uddannelserne til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, klinisk diætist, radiograf, sygeplejerske og social- og sundhedsassistent.

UDEVA årsrapport 2014 samler op på studerendes og elevers evalueringer af deres kliniske uddannelsesforløb i Region Hovedstaden. I 2014 er det første gang, årsrapporten indeholder resultater for de seks nye uddannelser i UDEVA: bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, klinisk diætist og radiograf. Dertil kommer uddannelserne til sygeplejerske og social- og sundhedsassistent, som er evalueret med UDEVA siden 2011.

Rapporten er baseret på i alt 3.393 spørgeskemabesvarelser fra studerende og elever.

Resultater

Positive vurderinger for alle uddannelser

Sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende og social- og sundhedsassistentelever giver generelt spørgsmålene om deres kliniske forløb vurderinger i den positive ende af svarskalaen fra 1 (’uenig’) til 5 (’enig’), hvor en høj score er udtryk for en positiv vurdering. De studerende og eleverne vurderer hovedparten af spørgsmålene med gennemsnitsscorer på 4 eller derover.

Tendenser på tværs af uddannelser

For alle uddannelser er der et spørgsmål, som omhandler de studerendes/elevernes samlede oplevelse af deres kliniske forløb. På tværs af uddannelser vurderer de studerende og eleverne i gennemsnit spørgsmålet om deres samlede oplevelse med relativt høje svarscorer.

Der er også en tendens til, at de studerende og eleverne giver relativt høje svarscorer på spørgsmålet om at føle sig velkommen på det kliniske undervisningssted ved forløbets start og spørgsmålet om at have ydet sit bedste for at få et velfungerende forløb i klinikken.

På tværs af uddannelser er der derudover en tendens til, at spørgsmålet om sammenhæng mellem henholdsvis den teoretiske undervisning på uddannelsesinstitutionerne og de kliniske forløb er blandt de mindst positivt vurderede spørgsmål i spørgeskemaet. Dette gælder dog med undtagelse af de jordemoderstuderende, hvor samme spørgsmål ligger relativt højt placeret.

Kommentarer på tværs af uddannelser

For de seks uddannelser, der er nye i UDEVA fra 2014 er de studerendes kommentarer i spørgeskemaerne afrapporteret i årsrapporten.

I forhold til introduktionen i klinikken er der blandt andet kommentarer fra de studerende om, at de har haft en god opstart med tilstrækkelig information. Nogle oplever dog, at de har fået informationerne om deres kliniske forløb for sent.

I de åbne kommentarfelter vedrørende de kliniske undervisere/vejledere skriver flere af de studerende, at det er vigtigt med engagerede kliniske undervisere/vejledere. Mange giver udtryk for en stor tilfredshed med den vejledning, de har modtaget. Samtidig er der flere studerende, som har oplevet ikke at have nok tid sammen med deres kliniske vejledere/undervisere, fordi vedkommende ikke har været til stede i den studerendes forløb i tilstrækkeligt omfang.

I kommentarfelterne omhandlende læringsmiljøet skriver flere studerende, at de har oplevet imødekommende personale og et godt læringsmiljø på det kliniske undervisningssted. Nogle oplever, at de i passende omfang er blevet udfordret, mens andre har savnet udfordring.

Endelig skriver flere af de studerende i kommentarfeltet for temaet om tilrettelæggelse af forløb, at de savner en bedre kobling mellem teori og praksis. Nogle studerende udtrykker ønske om mere teoretisk viden fra uddannelsesinstitutionen om det konkrete felt, som de skal arbejde inden for i det kliniske undervisningsforløb.

Udvikling fra 2013 til 2014

For social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende findes der sammenlignelige data fra tidligere år, hvorfor der for disse uddannelser er foretaget sammenligninger over tid.

Sammenlignet med resultaterne for 2013 er der for social- og sundhedsassistenteleverne en positiv udvikling i gennemsnitsscoren på tre spørgsmål. To af spørgsmålene omhandler praktikvejlederen, mens det sidste omhandler anvendeligheden af den teoretiske undervisning fra skolen.

I spørgeskemaet til sygeplejestuderende er der fra 2013 til 2014 en tilbagegang på to af spørgsmålene, som er ens for modulerne. Spørgsmålene omhandler henholdsvis anvendeligheden af den teoretiske undervisning fra skolen og sammenhæng mellem undervisningsforløbet og læringsmålene for modulet. Samtidig er der fremgang på ét af spørgsmålene på modul 11, som omhandler de studerendes udbytte i forhold til tværfagligt samarbejde.

I det særskilte spørgeskema til sygeplejestuderende på modul 14 er der fremgang på ét spørgsmål fra 2013 til 2014: Mine kliniske vejledere har haft et godt kendskab til indholdet af undervisningen på skolen.

Det bliver spændende at følge udviklingen for de seks nye uddannelser i UDEVA, når der foreligger data for flere år.

Afsluttende spørgeskema til sygeplejestuderende

Resultater fra det særskilte spørgeskema til sygeplejestuderende på modul 14 er afrapporteret særskilt i rapporten. Her er det spørgsmålet Jeg vil anbefale uddannelsen til andre, der har den højeste gennemsnitlige svarscore. Det fremgår af resultaterne, at de sygeplejestuderende i løbet af uddannelsen oplever at have et relativt stort udbytte af de kliniske uddannelsesforløb sammenlignet med undervisningen på skolen og bachelorprojektet.

Om undersøgelsen

Det overordnede formål med UDEVA er at indsamle viden om de studerendes/elevernes vurderinger og oplevelser af deres kliniske forløb, for på den baggrund at kvalificere uddannelserne. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse gennemfører evalueringen på vegne af Center for HR i Region Hovedstaden.

Evalueringen gennemføres med brug af elektroniske spørgeskemaer, som de studerende og eleverne besvarer ved afslutningen af deres kliniske forløb. Der er et særskilt spørgeskema til hver enkelt uddannelse. Spørgeskemaerne er opbygget med en grundstamme på ca. 22 spørgsmål samt ca. 3 specifikke spørgsmål vedrørende læringsudbyttet/læringsmålet for det enkelte modul/praktikperiode. Alle spørgsmål vurderes på svarskalaer fra 1 til 5, hvor 1 er mest negativt, og 5 er mest positivt. Derudover er der i spørgeskemaerne åbne kommentarfelter, hvor de studerende/eleverne har mulighed for at skrive fritekst.

De løbende evalueringsresultater stilles til rådighed på www.udeva.dk.

UDEVA årsrapport 2014 samler op på tendenser i de studerendes/elevernes evalueringer af deres kliniske forløb på tværs af kliniske uddannelsessteder. Rapporten er baseret på i alt 3.393 spørgeskemabesvarelser fra studerende og elever, som er indgivet i kalenderåret 2014.

Yderligere information

Du kan læse mere om UDEVA på www.udeva.dk.
Redaktør