Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

​Brugere og pårørende inden for handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune er blevet spurgt om deres oplevelser af indflydelse og inddragelse i en ny undersøgelse. Undersøgelsen er opdelt i en brugerundersøgelse og i en pårørendeundersøgelse.
22. januar 2016

​Resultater

Brugerundersøgelsen
Overordnet viser brugerundersøgelsen, at brugerne inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune har en meget positiv oplevelse af den hjælp og de tilbud, som de får af Ballerup Kommune. 

99 % af brugerne oplever i høj grad eller i nogen grad, at personalet er positive fx at personalet smiler og er glade mm. Samtidig oplever 98 % af brugerne i høj grad eller i nogen grad, at personalet svarer på deres spørgsmål. Men der er også plads til forbedringer. 74 % af brugerne oplever i mindre grad eller slet ikke, at de er med til at bestemme, hvem der er deres kontaktperson.

Pårørendeundersøgelsen
Pårørendeundersøgelsen viser, at de pårørende til brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune på nogle områder har en positiv oplevelse af at blive inddraget og af det at være pårørende i Ballerup Kommune. 

94 % af de pårørende oplever i høj grad eller i nogen grad, at personalet er i mødekommende. Samtidig er 88 % af de pårørende i høj grad eller i nogen grad trygge ved den hjælp, som deres pårørende (brugerne) får fra personalet. Dog viser undersøgelsen også, at der er plads til forbedringer på flere områder. 81 % af de pårørende oplever i mindre grad eller slet, at de får tilstrækkelig med tilbud, som kan støtte dem som pårørende. Derudover oplever 75 % af de pårørende i mindre grad eller slet ikke, at de får tilstrækkelig med vejledning, som kan hjælpe dem som pårørende til at støtte deres pårørende.

Baggrund og formål 

I 2013 vedtog Ballerup Kommune en Bruger- og Pårørendepolitik. Politikken skal sikre, at brugerne får størst mulig indflydelse, når de er afhængige af hjælp, og den skal styrke samarbejdet med pårørende, der ofte kan være centrale personer i omsorgen for brugeren.

For at understøtte arbejdet med politikken har Ballerup Kommune valgt at få gennemført en undersøgelse blandt brugere og pårørende inden for handicapområdet og socialpsykiatrien i Ballerup Kommune, som er gennemført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge brugernes og deres pårørendes oplevelser af indflydelse og inddragelse inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune. 

Undersøgelsen giver viden om, hvordan brugere oplever at have indflydelse på eget liv, og hvordan de oplever den hjælp og de tilbud, som de får af Ballerup Kommune.

Derudover giver undersøgelsen viden om, hvordan pårørende oplever at få viden om og mulighed for at blive inddraget, og hvordan de oplever det at være pårørende til brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet.

Undersøgelsens otte målgrupper:

1.    Brugere der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien efter Serviceloven § 85
2.    Brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien efter Serviceloven § 107 og § 108
3.    Brugere der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet efter Serviceloven § 85
4.    Brugere der bor i bofællesskab inden for handicapområdet efter Serviceloven § 108
5.    Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien efter Serviceloven § 85
6.    Pårørende til brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien efter Serviceloven § 107 og § 108
7.    Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet efter Serviceloven § 85
8.    Pårørende til brugere der bor i bofællesskab inden for handicapområdet efter Serviceloven § 108

Undersøgelsesdesign

Resultaterne af undersøgelsen er baseret på kvalitative interview med brugere og deres pårørende. Derudover er der udviklet og udsendt en spørgeskemaundersøgelse til 259 brugere og 111 pårørende inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune. Svarprocenten er ca. 53 % i brugerundersøgelsen og 68 % i pårørendeundersøgelsen. 

Da spørgeskemaerne er udsendt til et relativt lille antal af respondenter, er resultaterne af undersøgelsen behæftet med en vis usikkerhed, hvilket er vigtigt at være opmærksom på ved fortolkning af undersøgelsens resultater. 

Yderligere information
Her kan du læse mere om Ballerup Kommunes Bruger- og pårørendepolitik (åbner i nyt vindue) 

Redaktør