Undersøgelse af bloddonorers oplevelser

​En spørgeskemaundersøgelse blandt 40.651 bloddonorer i Region Hovedstaden

6. marts 2009

På vegne af GivBlod og blodbankerne i Region Hovedstaden har Enheden for Brugerundersøgelser gennemført en spørgeskemaundersøgelse om bloddonorers oplevelser i forbindelse med bloddonation i blodbankerne – herunder i Den Mobile Blodbank.

Resultater

Undersøgelsen viser, at donorerne overordnet set er meget tilfredse med den måde, bloddonationen fungerer på. Stort set samtlige donorer føler sig velkomne i blodbankerne, har tillid til personalets faglige dygtighed og synes, at personalet håndterer komplikationer godt og giver tilfredsstillende svar på spørgsmål under tapningen.

Donorerne giver desuden en meget positiv vurdering af følgende forhold: taxiservice, dét at finde blodbankerne, forplejning, ventetid ved tapning i blodbankerne, oplysninger i de forskellige typer af indkaldelser samt indhold og omfang af skriftligt materiale.

Men undersøgelsen viser også, at der er plads til forbedringer. Eksempelvis oplever knap hver 10. hospitalsdonor ventetid ved tidsbestilling, mens næsten hver tredje hospitalsdonor vurderer parkeringsforholdene negativt. Både ventetid og parkeringsforhold vurderes meget forskelligt ved de forskellige blodbanker. I Den Mobile Blodbank vurderer hver 10. donor, at ventetiden er for lang ved tapning. Mellem hver fjerde og hver femte donor mener, de bliver tappet for få gange og langt over halvdelen af alle donorer har aldrig modtaget information om, at de frit kan vælge, hvor de ønsker at blive tappet.

Baggrund og formål

Fra andre undersøgelser samt fra den daglige kontakt med donorerne ved GivBlod og blodbankerne, at donorerne generelt er meget tilfredse. Men da donorkorpset er baseret på frivillighed, er det vigtigt at undersøge, hvor der kan sættes ind for at fastholde donorerne og gøre det endnu mere attraktivt at være donor.

Formålet med undersøgelsen er at få mere viden om, hvordan bloddonorer oplever det at komme i blodbankerne og give blod. Herunder hvordan de oplever kontakten med personalet, den information de modtager, hvad der motiverer dem til at donere blod mm. Ved at danne et billede af bloddonorerne oplevelser er det muligt at identificere indsatsområder og få et solidt grundlag at handle ud fra, når udviklingen skal styrkes i både GivBlod og i blodbankerne.

Målgruppen for undersøgelsens resultater er således først og fremmest ledelsen i GivBlod og blodbankerne.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen er gennemført via elektroniske spørgeskemaer, der er sendt via e-mail til 40.651 bloddonorer i Region Hovedstaden. Dette svarer til samtlige donorer i alle Region Hovedstadens blodbanker, der har opgivet en e-mailadresse til GivBlod eller blodbanken samt været aktive donorer inden for de sidste to år op til udsendelsesdatoen.

Samlet set har 24.465 donorer, svarende til 60 %, besvaret spørgeskemaet. Der indgår dermed 10.112 mobile donorer og 14. 353 hospitalsdonorer i undersøgelsen, og resultaterne er opgjort for de to typer af donorer.  

Inspiration og baggrundsviden til undersøgelsen blev indhentet gennem indledende brugerpaneler med forskellige typer af donorer samt personale fra forskellige blodbanker og GivBlod.

Læs mere

I højre side kan du downloade en rapport med samtlige resultater. Du kan finde en folder med en præsentation af udvalgte resultater af særlig interesse for donorerne under Sådan er det... at være bloddonor.

Du kan læse mere om GivBlod og bloddonation i Region hovedstaden på GivBlods hjemmeside: www.givblod.dk.
Redaktør