​​​

Brugerperspektivet på dagsordenen

Brugerrepræsentanter har siden 2017 deltaget på lige fod med hospitalsrepræsentanter i centrale råd og fora på Region Hovedstadens hospitaler. CPI har gennem to evalueringer set på udbyttet og opbakningen til indsatsen i henholdsvis 2018 og 2020.

17. august 2021

Brugerrepræsentanter har i fire år (siden 2017) deltaget i centrale råd og fora på Region Hovedstadens hospitaler på lige fod med hospitalsrepræsentanter. Indsatsen blev første gang evalueret efter to år i 2018. Den første evaluering af indsatsen kan findes her.

Formålet med indeværende evaluering er at undersøge udbyttet og opbakningen til indsatsen samt evaluere den justering af indsatsen, der fandt sted på baggrund af evalueringen i 2018. 

Lokale tilpasninger af indsatsen

I 2019-2020 har indsatsen været rent lokalt forankret på de enkelte hospitaler, som også har fået øget metodefrihed til at tilpasse brugerrepræsentationen til deres mødefora. 

​Resultater

Analysen af interview- og spørgeskemadata peger på fire overordnede resultater: 

 1. Øget opbakning til brugerrepræsentanter i hospitalsfora:
  Opbakningen til at fortsætte med brugerrepræsentanter i de enkelte mødefora er steget siden evalueringen i 2018.

 2. Fokus på meningsfulde møder:
  Der skal fortsat arbejdes på at skabe meningsfyldte møder med mindre fokus på orientering og mere fokus på dialog og drøftelser, som kan inddrage brugerperspektivet.

 3. Gensidig forventningsafstemning:
  Både bruger- og hospitalsrepræsentanterne i mødefora, skal klædes på til opgaven, så samarbejdet giver værdi for begge parter.

 4. Konkrete opgaver giver konkrete input:
  Jo mere konkrete opgaver, der behandles i mødefora, des bedre kan bruger-repræsentanterne bidrage med konkrete og handlingsorienterede input.

Anbefalinger 

For at opnå et større udbytte, en bedre implementering og større opbakning til inddragelse af brugere i hospitalernes mødefora, anbefaler CPI:

 • Mere dialog, mindre orientering
  Hav mere fokus på dialog og drøftelser end orientering på møderne. Det skaber bedre rum til at inddrage brugerperspektivet.

 • Fasthold lokal forankring
  Fasthold lokal forankring og metodefrihed så indsatsen skaber størst mulig værdi på det enkelte hospital.

 • Tænk på tværs af indsatser
  Inviter også brugerrepræsentanterne ind i brugerråd eller lignende, så de får styrket organisatorisk indsigt og mulighed for netværk med andre brugerrepræsentanter. 


Metode

Evalueringen er gennemført ved brug af både spørgeskemaer og interviews.

Spørgeskemaundersøgelsen omfatter 127 hospitalsrepræsentanter samt 13 brugerrepræsentanter. Svarprocenten er på hhv. 61 % og 69 %.

Derudover består datamaterialet af individuelle interviews med tovholdere, samt fokusgruppeinterviews med hhv. bruger- og hospitalsrepræsentanter.​​

Redaktør