Diabetesforløb på langs og på tværs

Hvilke udfordringer, ønsker og behov har borgere i diabetesforløb på tværs af sektorer? I hvilken grad kan PRO Diabetes understøtte borgerrejsen? CPI har kortlagt, hvordan borgere med type 2-diabetes bedst kan understøttes i deres tværsektorielle forløb.

19. maj 2021

Hvad er PRO Diabetes?
PRO Diabetes er et spørgeskema om borgernes selvvurderede helbredstilstand og situation udfyldt af borgeren selv. Spørgeskemaet har bl.a. til formål at give personalet et bedre grundlag for at tilrettelægge borgerens diabetesforløb med udgangspunkt i borgernes behov.

Hvad betyder forkortelsen PRO?
PRO står for patientrapporterede oplysninger.

Baggrund

Borgere med type 2-diabetes har ofte komplekse behandlingsforløb med mange kontakter og forskellige møder på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. 

Hvad oplever borgerne i deres forløb på tværs af sektorer? Kan patienternes selvrapporterede oplysninger (PRO) skærpe fokus på borgeren og styrke tilrettelæggelsen af borgernes diabetesforløb? Det undersøger CPI gennem en kortlægning af tværsektorielle borgerrejser.

Resultater

Kortlægningen omfatter 24 tværsektorielle borgerrejser. CPI har via kvalitative metoder fulgt i borgernes fodspor på deres rejser ’på langs og tværs’ af sektorer i sundhedsvæsenet. 

Kortlægningen peger på syv hovedresultater, hvoraf fire resultater præsenteres her:

 • Behov for rød tråd i behandlingen
  Det er vigtigt for borgerne, at deres tvær-sektorielle forløb er individuelt tilpasset deres behov og ønsker.

 • Manglende kontakt kan påvirke motivationen
  Det typiske diabetesforløb kan have perioder uden kontakt til sundhedsvæsenet. Det kan påvirke borgernes motivation for livstilsændring.

 • PRO Diabetes kan give godt afsæt for samtalen
  Men utilstrækkelig introduktion, tekniske problemer samt mange og svære spørgsmål kan gøre PRO svært at deltage i for borgerne.

 • Ulige forudsætninger for at besvare PRO Diabetes
  Borgere med de mest komplekse problem-stillinger har ikke altid de nødvendige ressourcer og kompetencer til at udfylde spørgeskemaet.

Anbefalinger 

Undersøgelsen munder ud i en række anbefalinger som bl.a. omfatter:

 1. Tilbud skal tage udgangspunkt i den enkelte borger
  Behandlings- og sundhedstilbud skal tilrettelægges, så de tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, motivation og præferencer.

 2. Borgerne skal opleve at de får støtte ved sektorovergange
  Borgere skal opleve, at de bliver hjulpet godt på vej, når deres forløb går fra én sektor til den næste.

 3. Sundhedsprofessionelle skal forpligte sig til samarbejde
  Sundhedsprofessionelle i alle tre sektorer skal forpligte sig på samarbejde med udgangspunkt i borgers behov, mål og motivation.

CPI mener: Ikke kun ét standardiseret forløb

Kortlægningen af forløb for borgere med type 2-diabetes peger på, at en række forskellige tilbud om støtte og hjælp samlet set understøtter den enkelte borger bedre end ét standardiseret forløb. 

Det gælder i særlig høj grad for borgere med komplekse problemstillinger.

Metode

Kortlægningen bygger på 24 interviews med borgere med type 2-diabetes, et fokusgruppeinterview med sundhedsprofessionelle fra tre sektorer samt
et interview med en praktiserende læge.

Alle borgerne er bosat i Københavns Kommune og har haft kontakt med mindst to af sektorerne i deres diabetesforløb.

Alle interviews er gennemført i periode fra oktober til december 2020.

CPI har lavet undersøgelsen på vegne af TværSam
TværSam er et tværsektorielt arbejdsforum med repræsentanter fra almen praksis, kommune og hospital i Københavns Kommune og Region Hovedstaden.


Redaktør