Fra patientfeedback til praksis

Hvilke overvejelser og handlinger skal I gøre jer før og under en patientinddragende indsats for at sikre, at patienternes input bliver omsat til små og store forandringer i organisationen? En guide om implementering af patientfeedback er på trapperne.

Gør jer overvejelser om implementering allerede fra start

Allerede når I fastlægger formålet med at inddrage patienter og pårørende og vælger den metode, som bedst kan besvare formålet, er det en god idé at overveje, hvordan I kan omsætte patienternes feedback og input til jeres konkrete praksis. Der er overvejelser og handlinger, I kan foretage både før, I indsamler feedback fra patienterne og under selve indsamlingen. God forberedelse kan øge sandsynligheden for, at patienternes feedback og input bliver omsat til små og store forandringer i organisationen med succes.

Tilpas implementeringen

Noget feedback fra patienter vil kræve mindre, konkrete og lokale ændringer på en afdeling (fx ændring af ordlyden i et indkaldelsesbrev eller opsætning af hylde til toiletsager på patienttoiletterne), mens anden feedback vil kræve større indsatser, der rækker ud over en afdeling (fx ændring af en kultur til at blive mere patientinddragende). Hvilke overvejelser og handlinger I skal gøre jer på baggrund af patienternes feedback, kan derfor være forskellige afhængigt af formålet og den indsamlede viden. Derudover er det vigtigt, at I overvejer, hvordan I kan tilpasse implementeringen inden for de organisatoriske og økonomiske rammer, I har til rådighed. Selvom I kun har få ressourcer til rådighed, kan udbyttet stadig udgøre et væsentligt bidrag til kvalitetsud­viklingen.

Trin-for-trin guide om implementering

Projektgruppen bag Patientinddragelsesguiden arbejder i øjeblikket på en trin-for-trin guide om implementering, der vil guide helt konkret i, hvordan viden omsættes til praksis i forbindelse med gennemførelse af metoderne i Patientinddragelsesguiden. Denne trin-for-trin guide vil kunne findes her på siden i løbet af efteråret 2018.

Implementeringsguiden vil bygge på interview med sundhedsprofessionelle om deres konkrete erfaringer med at sikre, at patienter og pårørendes feedback og input bliver omsat til praksis. Implementeringsguiden vil bl.a. indeholde en beskrivelse af følgende opmærksomhedspunkter, som er væsentlige at medtænke i forbindelse med omsættelse af patienternes feedback og input til praksis:

  • Inddragelse af ledere på alle relevante niveauer tidligt i processen for at implementeringen lykkes.
  • Involvering af relevante medarbejdere, så de kender til resultaterne (patienternes feedback og input) og kan se nødvendigheden af at handle på det. 
  • Indtækning af små og større forandringer i den eksisterende organisering.
  • Tydeliggørelse af rolle-, opgave- og ansvarsfordelingen, herunder ansvaret for systematisk opfølgning.
  • Løbende tydeliggørelse af hvilke forandringer der er blevet gennemført.
  • Spredning af de gode resultater, så forandringer der fungerer godt et sted bliver delt med resten af organisationen.

Ønsker du yderligere hjælp eller sparring?

Patientinddragelsesguiden er udviklet af medarbejdere fra Kompetencecenter for Patientoplevelser og DEFACTUM. Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) har solid erfaring med implementering af resultater fra brugerinddragelsesprojekter og med evaluering af implementeringsprocesser. Vi kan derfor hjælpe med alt fra rådgivning om implementering til at forestå hele implementeringsindsatsen. Kontakt KOPA eller projektlederen for Patientinddragelsesguiden, hvis du vil høre mere om mulighederne.