Gør jer overvejelser om implementering allerede fra start

Allerede når I fastlægger formålet med at inddrage patienter og pårørende og vælger den metode, som bedst kan besvare formålet, er det en god idé at overveje, hvordan I kan omsætte patienternes feedback og input til jeres konkrete praksis. Der er overvejelser og handlinger, I kan foretage både før, I indsamler feedback fra patienterne og under selve indsamlingen. God forberedelse kan øge sandsynligheden for, at patienternes feedback og input bliver omsat til små og store forandringer i organisationen med succes.

Tilpas implementeringen

Noget feedback fra patienter vil kræve mindre, konkrete og lokale ændringer på en afdeling (fx ændring af ordlyden i et indkaldelsesbrev eller opsætning af hylde til toiletsager på patienttoiletterne), mens anden feedback vil kræve større indsatser, der rækker ud over en afdeling (fx ændring af en kultur til at blive mere patientinddragende). Hvilke overvejelser og handlinger I skal gøre jer på baggrund af patienternes feedback, kan derfor være forskellige afhængigt af formålet og den indsamlede viden. Derudover er det vigtigt, at I overvejer, hvordan I kan tilpasse implementeringen inden for de organisatoriske og økonomiske rammer, I har til rådighed. Selvom I kun har få ressourcer til rådighed, kan udbyttet stadig udgøre et væsentligt bidrag til kvalitetsud­viklingen.

Guide til implementering

Projektgruppen bag Patientinddragelsesguiden har udarbejdet en guide til implementering, der gennemgår nogle af de vigtigste forhold, I bør overveje, når I skal implementere en ny indsats på baggrund af patienters og pårørendes input.

Implementeringsguiden bygger bl.a. på interview med sundhedsprofessionelle om deres konkrete erfaringer med at sikre, at patienter og pårørendes feedback og input bliver omsat til praksis.


Billede af guidens forside. Fra resultater til praksis - en guide til implementering 


Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneImplementeringsguide (Pdf - åbner i et nyt vindue)

Ønsker du yderligere hjælp eller sparring?

Patientinddragelsesguiden er udviklet af Center for Patientinddragelse (tidligere: Kompetencecenter for Patientoplevelser) og DEFACTUM. Center for Patientinddragelse (CPI) har solid erfaring med implementering af resultater fra brugerinddragelsesprojekter og med evaluering af implementeringsprocesser. Vi kan derfor hjælpe med alt fra rådgivning om implementering til at forestå hele implementeringsindsatsen. Kontakt CPI eller projektlederen for Patientinddragelsesguiden, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Læs mere om implementering

  • Attrup ML, Olsson, JR (2008). Power i projekter og porteføje. Jurist- og økonomiforbundets forlag
  • Danske Patienter (2018): Værktøjer til implementering af brugerinddragelse
  • Grol et al (3013). Improving Patient Care, the implementation of change in health care. Wiley Balckwell. BMJ Books.
  • Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet - en lærebog (2008). Munksgaard Danmark.
  • Kvalitetsudvikling i praksis (2011). Munksgaard Danmark.
  • Michie et al (2011). The behavior change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science.
  • Nelson, E. et al. (2007) Quality by design. A clinical microsystems approach. John Wiley & Sons. Kap. 14.
  • E-læringskursus om forbedringsmodellen: www.forbedringsmodellen.dk