Definition på organisatorisk brugerinddragelse

Organisatorisk brugerinddragelse er inddragelse af brugernes oplevelser, viden, ønsker og holdninger i evalueringer af sundhedsvæsenets ydelser og i beslutningsprocesser om organisering og udvikling af sundhedsvæsenet. Brugerne er tidligere eller nuværende patienter og pårørende.

I organisatorisk brugerinddragelse inddrages brugerne altså i udviklingen af organisationen – i modsætning til individuel brugerinddragelse hvor fokus er på at inddrage den enkelte patients ønsker og behov i patientens eget behandlingsforløb.

Inddrag brugerne gennem brugerundersøgelser og brugerrepræsentation

Organisatorisk brugerinddragelse kan groft sagt opdeles i to former: brugerundersøgelser og brugerrepræsentation.

I brugerundersøgelser repræsenterer brugerne udelukkende sig selv og bidrager hermed til udviklingen af sundhedsvæsenet ud fra egne oplevelser, erfaringer og holdninger. Det kan fx ske gennem lederrunder, spørgeskemaundersøgelser, observationer og interviews, hvor personalet indsamler information om brugerperspektivet ved at spørge og lytte til brugerne (se figur).

I den anden form for organisatorisk brugerinddragelse, brugerrepræsentation, repræsenterer brugerne både sig selv og det samlede brugerperspektiv. Her indgår brugerne i en direkte dialog med personalet om udviklingen af sundhedsvæsenet fx ved at være blive ansat som patientkonsulenter, være en del af et brugerråd eller ved at sidde som brugerrepræsentanter i fx et kvalitetsråd eller en ernæringskomité på et sygehus. Her inviterer personalet brugerne til et samarbejde og giver dem indflydelse i udviklings- og beslutningsprocesserne (se figur).

Mellem brugerundersøgelser og brugerrepræsentation findes den organisatoriske brugerinddragelse, hvor brugerne inviteres til at diskutere og komme med løsningsforslag i udviklings- og beslutningsprocesser inden for et afgrænset område, men hvor de ikke selv kan være med til at sætte dagsordenen. Eksempler herpå er workshop, og i nogen grad åben telefon til sygehusledelsen og feedbackmøder.

De forskellige former for organisatorisk brugerinddragelse giver brugerne mulighed for forskellige grader af indflydelse. Høj grad af indflydelse er ikke et mål i sig selv. Det er alene formålet med det inddragende initiativ, der er bestemmende for, hvilken metode man skal vælge, og dermed hvilken grad af indflydelse brugerne får.

Se nedenstående figur i Pdf-format (Pdf - åbner i et nyt vindue) 

 Hvilken grad af inddragelse/indflydelse kræver/giver metoderne?

 

Hvad kan organisatorisk brugerinddragelse bidrage med?

Styrken ved at inddrage brugerne er, at de kan være med til at pege på forbedringspotentialer og kvalificere udviklingsprocesser. Ved at inddrage brugerne sikrer I desuden, at brugernes behov sættes i centrum, når I for eksempel skal tænke i nye løsninger og indsatser, der kan have betydning for nuværende og kommende brugere.

De enkelte metoder i Patientinddragelsesguiden kan bidrage med forskellige ting og vælges ud fra, hvad formålet med at inddrage brugerne er. Nogle metoder kan give et indblik i brugernes oplevelser, andre kan skabe dialog mellem brugere og personale, mens andre igen kan bruges til at igangsætte nye initiativer sammen med patienten.  

Evaluering af organisatorisk brugerinddragelse

Ofte kan der være brug for at evaluere en indsats, hvor organisatorisk brugerinddragelse har været omdrejningspunktet. Evalueringen kan fx give input til en tilretning af indsatsen, så brugernes stemme i endnu højere grad kan komme på dagsordenen. 

Center for Patientinddragelse har gennemført to evalueringer af en indsats i Region Hovedsteden, der inkluderede patienter- og pårørende i hospitalernes eksisterende mødefora (jf. metoden: Brugerrepræsentanter i eksisterende mødefora). Find en omtale samt de to evalueringsrapporter herunder:

  1. Når patienter og pårørende sidder med ved mødebordet. En evaluering af brugerrepræsentanter i hospitalernes mødefora i Region Hovedstaden

  2. Brugerperspektivet på dagsordenden. Evaluering af brugerrepræsentanter i hospitalernes mødefora 2018-2020 


ViBIS har lavet en miniguide, de guider gennem nogle af de overvejelser, der er vigtigte at have, når du står over for at skulle evaluere en indsats, der inddrager brugerne i udviklingen af sundhedsvæsenet. Guiden kan hentes på ViBIS' hjemmeside her. 

Vil du vide mere om organisatorisk brugerinddragelse?