1: Definér målgruppe 2: udarbejd interviewguide 3: Rekruttér brugere 4: Gennemfør interview 5: Analysér data og følg op

​​​​​​​​Afholdelse af gruppeinterview kan inddeles i fem faser.

Gruppeinterview

​Ved at afholde et gruppeinterview med en gruppe patienter, kan I blive klogere på patienternes oplevelser. Fordelen ved et gruppeinterview er, at I får flere patientperspektiver på det samme emne i løbet af interviewet.

Hvad er et gruppeinterview?

Et gruppeinterview er en struktureret samtale mellem en gruppe patienter og en interviewer, hvor formålet er at få indsigt i patienternes oplevelser, behov og synspunkter. Intervieweren styrer interviewet og stiller patienterne spørgsmål ud fra en interviewguide med et særligt fokus, der er relevant for afdelingen, sygehuset eller tværsektorielt. Et gruppeinterview kan også gennemføres med en gruppe af pårørende eller med en gruppe bestående af både patienter og pårørende alt afhængigt af gruppeinterviewets fokus.

Hvad kan et gruppeinterview bidrage med?

I et gruppeinterview har I mulighed for at få indsigt i flere patienters perspektiver under samme interview. Det særlige ved et gruppeinterview er, at deltagerne kan inspirere hinanden, spørge ind til og kommentere hinandens oplevelser og synspunkter undervejs. Gruppeinterviewet kan med fordel anvendes til at få uddybet, hvad patienterne oplever, hvorfor patienterne oplever det, de gør, samt hvad de ønsker kunne være anderledes og hvordan.

Hvad er gruppeinterview særligt gode til?

  • At give jer et direkte indblik i patienternes holdninger, ønsker, erfaringer og oplevelser

  • At patienterne kan inspirere hinanden og reflektere, så I får flere perspektiver på samme emne på kort tid

  • At I kan få uddybet og nuanceret flere patienters udsagn under samme interview

  • At give patienterne mulighed for at være i rum med og lytte til andre i samme situation

Hvad kan være udfordrende ved gruppeinterview?

  • At det potentielt er de mest ressourcestærke patienter, der deltager i et gruppeinterview

  • At det kræver kompetencer at styre og facilitere gruppeinterviewet og give alle patienter mest mulig taletid

  • ​At det er tidskrævende at planlægge og gennemføre gruppeinterviewet samt behandle resultaterne efterfølgende

Målgruppe

Det er vigtigt, at I inviterer patienter, der har erfaringer med det fokus, I har valgt for interviewet. Som hovedregel kan I inddrage alle patienter via et gruppeinterview, men det kan kræve et vist overskud hos den enkelte patient at deltage i et gruppeinterview sammen med andre patienter og at turde give sin mening til kende. Nogle typer af patienter kan være for syge eller svækkede til at deltage. Der kan også være patienter, som er i krise, eller patienter som ikke taler eller forstår dansk, der har vanskeligt ved at indgå i et gruppeinterview.


Ressourcer

Selve gruppeinterviewet ikke er så ressourcekrævende at udføre, men det tager tid både at forberede interviewet og at følge op på resultaterne. Forberedelserne består i at rekruttere deltagere, udarbejde interviewguide samt booke lokale og bestille forplejning. Opfølgningen på gruppeinterviewet indebærer, at I bearbejder interviewet og formidler resultaterne. Desuden kan I vælge at betale deltagernes transport og evt. give dem en erkendtlighed for deres deltagelse.


Yderligere informationBeskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på individuelle interview med personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaringer med at anvende metoden i praksis.

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Center for Patientinddragelse (CPI) 


Andre søgeord: fokusgruppeinterview | patientinddragelse | brugerinddragelse

Redaktør