1. Udarbejd kommisorium 2. Rekruttér brugere 3. Introducér brugere 4. Afhold møde 5. Følg op på mødet

​​​​Etablering af brugerråd kan deles op i fem faser.

Brugerråd

​Ved at etablere et brugerråd kan I på sygehuset eller i almen praksis styrke involveringen, dialogen og samarbejdet med patienter og pårørende for derigennem at forbedre praksis. Gennem brugerrådet bliver patienter og pårørende systematisk hørt og får medindflydelse på prioriteringen og organiseringen af sundhedsvæsenets ydelser.

Video om brugerråd (03.00 min)

Hvis du bruger særlige digitale eller fysiske hjælpemidler kan dette resumé af videoen være en ekstra støtte.

Kvalitetskonsulenten fra Hospitalsenheden Vest, Jeanette Henriksen, fortæller hvad et brugerråd er: En sammenslutning af patienter og pårørende der har kontakt til sundhedsvæsenet. 

Hun beskriver hvordan et brugerråd kan bidrage til at ændre kulturen i sundhedsvæsenet til at være mere på patienten og de pårørendes præmisser. Sideløbende med interviewene vises der klip fra brugerrådsmøder, hvor de sidder rundt om et bord og drøfter emner.

Konsulent fra Region Sjælland, Mette Leth Sandager, fortæller at brugerrådet kan bidrage med nuancer, som medarbejderne ikke tager højde for. 

Patientrepræsentant fra Hospitalsenheden Vest, Henning Busk, fortæller at man kan mærke på medarbejderne, at brugerrådet har enorm stor betydning. Brugerrepræsentant fra Region Sjælland, Karin Krog, fortæller at hun bidrager med erfaringer og viden.

Efteruddannelseskoordinator fra Hospitalsenheden Vest, Birgitte Thofte, fortæller at brugernes viden har ført til ændringer. 

Sygeplejedirektør fra Hospitalsenhed Vest, Ida Götke, giver eksempler på hvad brugerrådet har bidraget med. Henning Busk fortæller at brugerne medtænkes i meget forskelligt arbejde.

Hvad er et brugerråd?


Et brugerråd eller et brugerpanel er et forum, hvor en gruppe tidligere og nuværende patienter eller pårørende mødes 5-6 gange om året for at drøfte emner i relation til fx et sygehus, en afdeling eller i almen praksis. Ofte består brugerrådet også af repræsentanter fra ledelsen og personalegruppen. Derudover kan brugerrådet bestå af personale, der repræsenterer andre sektorer eller andre sygehuse, som sygehuset samarbejder med. Ofte består et brugerråd af 10-15 medlemmer.

Hvad kan et brugerråd bidrage med?

Ved at etablere et brugerråd kan I sikre en systematisk og kontinuerlig inddragelse af patienter og pårørendes perspektiv i arbejde med at udvikle fx sygehuset. Fordi brugerrådet består af en række forskellige patienter og evt. personale, vil brugerrådet kunne give flere nuancer på et givent emne. Et brugerråd kan på den måde være med til at styrke involveringen, dialogen og samarbejdet med patienter og pårørende for derigennem at udvikle praksis, så den tager hensyn til patienter og pårørendes behov og præferencer.

Hvad er brugerråd særligt gode til?

  • At sikre patienterne en stemme gennem systematisk patientinddragelse på organisatorisk niveau

  • At give jer hurtig, nem og kontinuerlig adgang til patienternes perspektiv og få direkte input til kvalitetsudvikling

  • At give jer mulighed for at få flere nuancer på specifikke emner, fordi brugerrådet består af patienter og pårørende med forskellig erfaring

  • At give jer kvalificeret input til kvalitetsudviklingen på baggrund af deltagernes stadigt større indsigt i organisationen.

Hvad kan være udfordrende ved brugerråd?

  • Løbende at rekruttere patienter til at deltage i brugerrådet

  • At deltagerne med tiden potentielt kan blive for integrerede i organisationen og dermed for ukritiske

  • At opretholde motivationen hos deltagerne i brugerrådet, når ikke alle deres input kan realiseres.

Målgruppe

I princippet kan alle patienter og pårørende med fysisk og mentalt overskud inddrages i brugerrådet. I udvælgelsen af deltagere kan I efterstræbe at få et så repræsentativt udsnit af patienter og pårørende som muligt i forhold til jeres målgruppe. Nogle patienter kan dog være for syge eller ressourcesvage til at deltage. Det er vigtigt, at I vælger deltagere, der kan hæve sig over egen sygdomshistorie og repræsentere hele målgruppen. Hvis I gerne vil have det politiske perspektiv repræsenteret, kan I endvidere overveje at inddrage repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger i brugerrådet.

Ressourcer

Udgifterne til at have et brugerråd kan ofte holdes inden for organisationens eksisterende budget. I kan med fordel afsætte 2-3 timer til afholdelse af brugerrådsmøderne og yderligere en halv til en hel time, hvis I afholder formøder. Herudover skal I påregne forberedelse pr. møde til indkaldelse af deltagerne, udarbejdelse af dagsorden og referatskrivning. I kan vælge at honorere deltagerne eller give deltagerne en erkendtlighed for deres deltagelse. Desuden kan I med fordel sørge for forplejning på brugerrådsmøderne og evt. dækning af deltagernes transportudgifter.


Yderligere information


Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på observationer og interview med patienter, pårørende og personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaring med at anvende metoden i praksis.

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Center for Patientinddragelse (CPI)


Andre søgeord: patientråd | patient- og pårørenderåd | patientpanel | patientekspertpanel | ungepanel | brugerpanel | patientforum | lokale dialogfora | dialogforum | peerboard | patientinddragelsesudvalg | patientinddragelse | brugerinddragelse

Redaktør