1. Rekruttér brugere 2. Introducér brugere 3. Afhold møder

​​​​​Inddragelse af brugerrepræsentanter i eksisterende mødefora kan inddeles i tre faser.

Brugerrepræsentanter i eksisterende mødefora

Brugerrepræsentanter er patienter, pårørende eller repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger, der sidder med i forskellige eksisterende mødefora på sygehuset. Brugerrepræsentanterne nuancerer og kvalificerer beslutningsgrundlaget for de beslutninger, I skal træffe om organisering og udvikling af sygehusets ydelser.

Video om brugerrepræsentanter i eksisterende mødefora (02:43 min)

Hvis du bruger særlige digitale eller fysiske hjælpemidler kan dette resumé af videoen være en ekstra støtte.

Patientrepræsentant Dorthe Randi Schmidt fortæller at det vigtigste brugerrepræsentanterne bidrager med, er de personlige patienthistorier, som kan bruges i møderne. 

Oversygeplejerske fra Region Syddanmark Peter Jezek fortæller at brugerrepræsentanterne bidrager med den subjektive oplevelse af sundhedsvæsenet og at dette er med til at nuancere måden de tilrettelægger deres arbejde på. Sideløbende med billeder foran kameraet, er der klip af patientrepræsentanten og oversygeplejersken, der går og snakker, med lyden fra deres interviews. 

Chefkonsulent fra Region Hovedstaden Lone Holm, fortæller at patienterne ved meget om hvad der er en god behandling, og det kan de bidrage med til møderne. 

Pårørenderepræsentant Inge Olsen fortæller, hvordan brugerrepræsentanterne kan bruges deres erfaring. Slutteligt er der klip fra et møde hvor Inge Olsen sidder med som brugerrepræsentant.

Hvad er brugerreprsentanter i eksisterende mdefora?

Brugerrepræsentanter er tidligere eller nuværende patienter, pårørende eller repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger, der sidder med i forskellige mødefora på sygehuset, hvor de bidrager til at nuancere og kvalificere de beslutninger, der skal træffes om organisering og udvikling af sygehusets ydelser. 

Hvad kan brugerrepræsentanter bidrage med?

Ved møderne kan brugerrepræsentanterne bidrage med og at fastholde brugerperspektivet på de forskellige dele af mødeforummets arbejde. Repræsentanterne er med til at nuancere drøftelser og kvalificere de beslutninger, som et sygehus ønsker at træffe om organisering og udvikling af sygehusets praksis. Ved at have brugerrepræsentanter med i et mødeforum bliver ledelse og personale klogere på, hvad der er vigtigt for patienter og pårørende.

Hvad er særlig godt ved at have brugerrepræsentanter med i eksisterende mødefora?

  • At give jer mulighed for at gå i direkte dialog med patienter om relevante emner

  • Systematisk af bidrage med og fastholde brugerperspektivet i mødeforummets arbejde

  • At nuancere drøftelser og kvalificere beslutninger i forhold til udviklingen af sygehusets praksis med udgangspunkt i brugerperspektivet

  • At skabe refleksion hos personale og ledelse i det pågældende mødeforum over måden, hvorpå forskellige forhold på sygehuset bliver omtalt og forklaret.

Hvad kan være udfordrende ved at have brugerrepræsentanter med i eksisterende mødefora?

  • At det kræver tid at skabe et trygt rum for drøftelser og dialog mellem brugerrepræsentanter, personale og ledere

  • At det kan være vanskeligt for brugerrepræsentanterne at deltage i et mødeforum, hvor medlemmerne kender hinanden i forvejen

  • At rekruttere brugere, der er i stand til at sætte sig ud over egen sygdom og repræsentere et bredere perspektiv

  • At det ofte er ressourcestærke patienter, der deltager, fordi hvervet som brugerrepræsentant kan være krævende.

Målgruppe

Brugerrepræsentanter kan være tidligere eller nuværende patienter og pårørende eller repræsentanter fra patient-og pårørendeforeninger, der har lyst, har de fornødne ressourcer, og som er afklaret med eget eller pårørendes sygdomsforløb. 

Ressourcer

I kan vælge at honorere brugerrepræsentanterne for deres deltagelse eller ansætte dem på frivillig basis evt. med kompensation for transportudgifter. Da møderne ofte er en del af driften, skal I hovedsagligt afsætte ressourcer til rekruttering, ansættelsessamtaler med de potentielle brugerrepræsentanter og introduktionskurser for brugerrepræsentanterne. Brugerrepræsentanterne skal bruge tid på forberedelse, transport og mødetid.

Yderligere information

Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på observationer og interview med patienter, pårørende og personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaring med at anvende metoden i praksis.

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Center for Patientinddragelse (CPI)Kompetencecenter for Patientoplevelser

Andre søgeord: patient- og pårørenderepræsentanter | patientinddragelse | brugerinddragelse 

Redaktør