1. Definér målgruppe 2. Udarbejd drejebog 3. Rekruttér deltagere 4. Gennemfør feedbackmøde 5. Analysér data og følg op

​​​​​Afholdelse af feedbackmøder kan inddeles i fem faser.

Feedbackmøder

​Under et feedbackmøde interviewes en gruppe patienter, mens en gruppe af sundhedsprofessionelle lytter og efterfølgende reflekterer højt. At I som personale hører patienterne "her og nu" og "uden filter" kan give jer en bedre forståelse for patienternes perspektiv og en større motivation for at gennemføre ændringer på baggrund af deres feedback.

Video om feedbackmøder (02:31)

Hvis du bruger særlige digitale eller fysiske hjælpemidler kan dette resumé af videoen være en ekstra støtte.

​Afdelingsergoterapeut fra Hvidovre Hospital, Helle Worch Sørensen, fortæller at det vigtigste som feedbackmøder kan bidrage med, er en gensidig forståelse mellem patienter og personale. Sideløbende vises der klip, hvor personalet forbereder et feedbackmøde ved at dække bord og uddele papirer. 

Ergoterapeut fra Hvidovre Hospital, Maj Pedersen, fortæller at feedbackmøder er en måde at komme nærmere patienterne og høre deres oplevelser. Hun mener, at det bidrager med blinde vinkler, som personalet ikke selv er opmærksomme på. Sideløbende vises der klip fra et feedbackmøde med personale og patienter.

Pårørende fra Hvidovre Hospital, Simone Smith Larsen, fortæller at hun kan komme med personlige input frem for faglige.

Klinisk Sygeplejespecialist fra Rigshospitalet, Marianne Nybro Grum, fortæller at man ved feedbackmøderne får flere nuancer og inputs på forløbet og mener det er et væsentligt bidrag til, at sygeplejen kan forbedres og udvikles. Hun fortæller også, hvordan det giver patienterne mulighed for at evaluere indsatser i samarbejde med personalet.

Helle Worch Sørensen fortæller, hvordan fx ventepladsen er blevet mere børnevenlig efter inputs fra forældre til feedbackmøder. 

Hvad er et feedbackmøde?


Til et feedbackmøde bliver en gruppe patienter interviewet om, hvor­dan de har oplevet besøget på afdelingen, mens personalet lytter på. Efterfølgende fremhæver personalet det, de har hæftet sig ved i patienternes fortælling, hvorefter personalet har mulighed for at stille opklarende spørgs­mål til patienterne. Kommunikationen mellem patienter og personale foregår gennem en facilitator, hvilket giver personalet mulighed for at lytte og reflektere over egen praksis på en ny måde. Feedbackmøder kan også gennemføres blandt pårørende.

Hvad kan et feedbackmøde bidrage med?

Ved et feedbackmøde får personalet et direkte indblik i patienternes oplevelse af deres sygdomsforløb og af deres møde med afdelingen. Patienterne kan pege på de ting, der fungerer godt og de ting, der fun­gerer mindre godt. Patienternes input ved feedbackmødet kan dermed danne grundlag for en justering fx af arbejdsgange og for at foretage forandringer i afdelingen til gavn for kommende patienter.

Hvad er feedbackmder srligt gode til?


  • At give jer et direkte indblik i – og et levende indtryk af – patienternes holdninger, ønsker, erfaringer og oplevelser

  • At få jer til at lytte og reflektere over patienternes udsagn, og dermed give jer indsigt i blinde vinkler på egen praksis 

  • At give jer motivation til det videre forbedringsarbejde på afdelingen, fordi I selv har hørt, hvad det betyder for patienterne

  • At patienterne kan inspirere hinanden under feedbackmødet, så i får flere perspektiver på samme emne  

Hvad kan være udfordrende ved feedbackmøder?

  • At få personale til at deltage i feedbackmødet, hvis det ikke indgår i arbejdstiden 

  • At det potentielt kun er de mest ressourcestærke patienter, der deltager i feedbackmødet

  • At det kræver kompetencer at facilitere mødet og få en konstruktiv dialog

  • At det er tidskrævende at planlægge og gennemføre feedbackmødet samt behandle resultaterne efterfølgende

Målgruppe

Som udgangspunkt kan alle patienter inddrages ved et feedbackmøde. Dog kræver det et vist overskud hos patienterne at deltage i et feedbackmøde sammen med andre patienter og personale og at turde give sin mening til kende. Derfor kan det være vanskeligt at inddrage kognitivt svækkede patienter eller patienter i krise, og det kan være nødvendigt, at I tager særlige hensyn til patienter med psykiske lidelser. Desuden kan det være vanskeligt at rekruttere patienter, som er meget syge og/eller ældre, hvor det evt. kan være en fordel, hvis I inviterer patientens pårørende med til feedbackmødet.

Ressourcer

Under forberedelserne skal I afsætte flest ressourcer til rekrutteringen af patienter. Derudover skal I anvende ressourcer på et indledende møde om feedbackmødets fokus, på udvikling af en interviewguide samt afsætte tid til praktiske forberedelser fx booking af lokale og bestilling af forplejning til deltagerne. Dertil skal I medregne tid anvendt på opfølgning efter selve feedbackmødet, hvilket afhænger af, hvordan I vælger at følge op. I kan vælge at kompensere for patienternes transportudgifter og give dem en erkendtlighed for deres deltagelse.


Yderligere information


Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden
 bygger på observationer og interview med patienter, pårørende og personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaring med at anvende metoden i praksis.

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Center for Patientinddragelse (CPI)Kompetencecenter for Patientoplevelser


Andre søgeord: dialogmøder | direkte patientfeedback | patientinddragelse | brugerinddragelse 

Redaktør