1: Definér målgruppe 2: Udarbejd interviewguide 3: Rekruttér brugere 4: Gennemfør interview 5: Analysér data og følg op

​​​Afholdelse af individuelle interview kan inddeles i fem faser.

Individuelle interview

Når I afholder et individuelt interview med en patient, bliver I klogere på patientens perspektiv. Fordelen ved et individuelt interview er, at I får dybdegående og nuanceret viden om patientens oplevelser, erfaringer, tanker, holdninger og ønsker.

Hvad er et individuelt interview?

Et individuelt interview er en struktureret samtale mellem en patient og en interviewer, hvor rollefordelingen mellem dem er defineret på forhånd. Interviewerens rolle er at stille spørgsmål til patienten med det formål at få en dybere indsigt i patientens oplevelser, erfaringer, tanker, holdninger og ønsker. Patientens opgave er at svare og fortælle. Interviewet kan udføres på forskellige måder gående fra det åbne og eksplorative interview, over det semistrukturerede interview, til det strukturerede interview.

Hvad kan individuelle interview bidrage med?

Individuelle interview er velegnede til at give indgående og nuanceret indsigt i patienters oplevelser og synspunkter - også på områder af mere følsom karakter. Ud over at interviewe patienterne om på forhånd fastlagte emner, kan individuelle interview også give indblik i nye områder, der er betydningsfulde for patienten.

Hvad er individuelle interview særligt gode til?

  • At give jer nuanceret og dybdegående viden om patienternes holdninger, ønsker, erfaringer og oplevelser 

  • At I har mulighed for at uddybe jeres spørgsmål, så I sikrer, at patienterne svarer på det, I ønsker viden om 

  • At indsamle viden om fx særligt sårbare patienter, fordi I kan tilpasse tid, sted og form for interviewet til den enkelte interviewperson

Hvad kan være udfordrende ved individuelle interview?

  • At det kræver interviewtekniske kompetencer at gennemføre et interview

  • At det er tidskrævende at planlægge og gennemføre individuelle interview samt behandle resultaterne efterfølgende 

Målgruppe

Individuelle interview kan favne de fleste patienter, da interviewene kan gennemføres under hensyntagen til patienternes individuelle behov og eventuelle udfordringer. Nogle patienter kan dog være for syge eller svækkede til at deltage. Der kan også være patienter i krise, og patienter som ikke er i stand til at tale og forstå dansk, som har vanskeligt ved at indgå i et interview.

Ressourcer

Selve interviewet ikke er så ressourcekrævende at udføre, men det tager tid både at forberede interviewet og følge op på resultaterne. Forberedelserne består i at rekruttere en eller flere deltagere, udarbejde en interviewguide og booke et lokale. Opfølgningen indebærer, at I bearbejder interviewet og formidler resultaterne. Desuden kan I vælge at kompensere for deltagerens transportudgifter og evt. give vedkommende en erkendtlighed for deltagelsen.

Yderligere information


Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på individuelle interview med personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaringer med at anvende metoden i praksis.

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Center for Patientinddragelse (CPI)

Andre søgeord: spørg patienten  | patientinterview | dybdeinterview | semistrukturerede interview | strukturerede interview | patient/brugerfeedback | telefoninterview | walk & talk | townhall | patientinddragelse | brugerinddragelse

Redaktør