1: Forbered spørgsmål 2: Tal med egnede patienter 3: Følg op på tilbagemeldinger

​​​​Afholdelse af lederrunder kan inddeles i tre faser. 

Lederrunder

​Ved lederrunder gør lederen det til en kontinuerlig del af sin praksis at gå ud i afdelingen og systematisk stille spørgsmål og lytte til patienter og pårørende. Denne dialog giver lederen indblik i patienter og pårørendes perspektiv på fx behandling og pleje her og nu, hvilket kan danne grundlag for kvalitetsforbedringer i jeres afdeling.


Video om lederrunder (02:45 min.)

Hvis du bruger særlige digitale eller fysiske hjælpemidler kan dette resumé af videoen være en ekstra støtte.

Vicedirektør fra Holbæk Sygehus, Aase Bjerring, fortæller at lederrunder kan bidrage til at patientens stemme spiller ind i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet.

Oversygeplejerske på Holbæk Sygehus, Gitte Kjærsgaard, fortæller at patienterne gerne vil deltage og svare på spørgsmål og anbefaler metoden. Sideløbende med interviewene vises der klip af Gitte Kjærsgaard på lederrunde ved en patient.

Patient Bjarke Trier-Hansen fortæller, at han bliver klar over, at personalet vil gøre tingene bedre og synes det er en god form for tilbagemelding. 

Gitte Kjærsgaard fortæller, at selv de svageste patienter har mulighed for at udtrykke sig og komme til orde uden brug af skrift eller spørgeskemaer. 

Afdelingssygeplejerske fra Bispebjerg Hospital, Ingeborg Jørgensen, fortæller at lederrunderne giver feedback med det samme, og at patienterne føler sig hørt. 

Patient Arne Jensen fortæller, at han synes det er rart med lederrunderne, så der bliver hørt på, hvad patienten siger. Sideløbende vises der klip af Ingeborg Jørgensen og en overlæge på lederrunde hos Arne Jensen.

Ingeborg Jørgensen fortæller, at det er vigtigt med både positiv og negativ feedback, så personalet arbejder videre med de ting, der er gode for patienten. 

Hvad er lederrunder?

En lederrunde består af en række mini-interview med indlagte eller ambulante patienter og gennemføres af ledere på et afsnit, en afdeling eller et sygehus. Ved lederrunder gør lederne det til en kontinuerlig del af deres hverdag at gå ud i afdelingen fx hver 14. dag, stille spørgsmål og lytte til patienterne. Lederrunder kan også gennemføres blandt pårørende.

Hvad kan lederrunder bidrage med?

Lederrunder giver ledere indblik i patienternes perspektiv på fx modtagelse, behandling og kommunikation og giver dermed patienterne et direkte talerør til ledelsen. Lederne og det øvrige personale kan derfor hurtigt gennemføre ændringer på baggrund af patienternes tilbagemeldinger.

Hvad er lederrunder særligt gode til?

 • At give jer mulighed for systematisk at gå i dialog med patienterne om deres oplevelser på afdelingen

 • At give patienterne et direkte talerør til ledelsen 

 • At give jer tidstro data, som I kan handle på med det samme

 • At inddrage alle målgrupper på afdelingen – også de ressourcesvage – fordi I taler med dem under deres indlæggelse

 • At give jer mulighed for at opspore og have en dialog med utilfredspatienter og evt. foregribe en klage

Hvad kan være udfordrende ved lederrunder?

 • At personalet kan opleve lederrunden som en form for kontrol, hvis ikke lederen får kommunikeret formålet og resultaterne af lederrunden til personalegruppen

Målgruppe

I princippet kan I inddrage alle patienter og pårørende, der er til stede på afdelingen i det tidsrum, hvor lederrunden gennemføres. Metoden er meget anvendelig i forhold til at inkludere ressourcesvage og sårbare patientgrupper som fx demente og hjerneskadede, der ofte ekskluderes fra deltagelse i andre inddragende metoder. Det kan være en udfordring, hvis der er behov for en tolk for at kunne gennemføre samtalen med patienten/den pårørende. 

Ressourcer

De ressourcer, I skal afsætte til at gennemføre lederrunder, er hovedsageligt ledernes tid. I skal regne med at anvende ca. 5-10 minutter på hver samtale med en patient/pårørende i forbindelse med lederrunden, og dertil kommer tid til forberedelse af og opfølgning på runden. Tid anvendt på opfølgning afhænger af den model, I vælger for opfølgning, og hvor meget I vælger at dokumentere efterfølgende.


Yderligere information   Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på observationer og interview med patienter, pårørende og personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaring med at anvende metoden i praksis.

   Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Center for Patientinddragelse (CPI)​


   Andre søgeord: 3-3-3 | patientrunder | patientinddragelse | brugerinddragelse

   Redaktør