1. Definér fokus for observationen 2: Udarbejd observationsguide 3: Rekruttér deltagere 4: Observér og notér 5: Analysér data og følg op

​​​Afvikling af observation kan inddeles i fem faser. 

Observation

Observation giver jer indsigt i sygdoms- og behandlingsforløb set med patienten eller den pårørendes øjne, som I kan bruge til at forbedre kvaliteten på afdelingen. Gennem observation kan I afdække både ord, handling (tavs viden) og forskellen herimellem.

Hvad er observation?

Observationer er iagttagelser, hvor formålet er at aflæse og observere konkrete situationer. I kan fx observere handlinger, adfærd, kontakter og interaktioner i en afgrænset del af patienters forløb. En variant af observation kaldes 'skygning'. Her følger man en patient i enkelte eller flere dele af patientens forløb (går i patientens fodspor) og observerer handlinger og kontakter evt. samtidig med, at patienten "tænker højt".

Hvad kan observation bidrage med?

Observationer kan afdække både ord, handling (tavs viden) og forskellen herimellem. Observationer er dermed et værdifuldt redskab til at få en dybere indsigt i og forståelse for adfærd og handlinger, som det kan være svært for patienterne at sætte ord på fx i et interview. Gennem observation får man indblik i de små detaljer og de store mønstre, og man får mulighed for at komme tæt på praksis og forstå både udfordringer, barrierer og gevinster, sådan som patienterne oplever dem.

Hvad er observation særligt godt til?

  • At få den tavse viden frem ved at give jer indblik i forskellen mellem det patienter og personale siger, og det de gør
  • At give dybere indsigt i og forståelse for adfærd og handlinger, som det kan være svært for patienterne at sætte ord på i fx et interview
  • At give jer bred indsigt i fx forløb, overgange, arbejdsgange og kommunikation, fordi I kan observere alt, hvad der foregår
  • At bidrage med ny viden, som kan give anledning til refleksion over jeres egen praksis
  • At give ressourcesvage og sårbare patienter en stemme, da metoden ikke stiller krav til de observeredes verbale, motoriske eller kognitive færdigheder

Hvad kan være udfordrende ved observation?

  • At observatørens tilstedeværelse kan påvirke patienten og personalets adfærd
  • At det kan være tidskrævende at gennemføre observation og behandle resultaterne efterfølgende

Målgruppe

I kan favne de fleste patienter med metoden, fordi observation ikke stiller krav til den observeredes verbale, motoriske eller kognitive færdigheder. Dermed giver metoden jer mulighed for at inkludere ressourcesvage og sårbare patientgrupper som fx demente og hjerneskadede, der ofte ekskluderes fra deltagelse i andre inddragende metoder. Desuden kan I inkludere ikke-dansk-talende patienter og pårørende.

Ressourcer

Jeres ressourceforbrug i forbindelse med observation afhænger af flere forhold, eksempelvis:

  • Hvor mange observationer I ønsker.
  • Om I vælger at observere kortere eller længere patientforløb.
  • Om det er det komplette behandlingsforløb eller delelementer heraf, I vælger at observere, fx ankomst til hospitalet, undersøgelse, diagnosticering, pleje m.m.

Udefrakommende observatører kræver ofte aflønning, mens internt personale som observatører må tages ud af driften i det pågældende tidsrum. I skal desuden afsætte tid til forberedelse, udarbejdelse af observationsguide samt databehandling og formidling efter endt observation.


Yderligere informationBeskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på individuelle interview med personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaringer med at anvende metoden i praksis.

Hvis duvil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Center for Patientinddragelse (CPI)

Andre søgeord: skyggemetoden| i patientens fodspor | deltagerobservation | patientinddragelse | brugerinddragelse

Redaktør