1. Definér fokus for undersøgelsen 2. Udfyld spørgeskema 3. Test spørgeskema 4. Distribuér spørgeskema 5. Analysér data og følg op

​​​​​​​Afvikling af spørgeskemaundersøgelser kan inddeles i fem faser.

Spørgeskemaundersøgelser

​Spørgeskemaundersøgelser giver jer mulighed for at undersøge og løbende måle en større gruppe patienter og pårørendes oplevelser på afdelingen. Ved at indsamle patienter og pårørendes feedback gennem fysiske eller elektroniske spørgeskemaer på fx tablet eller computer, har jeres afdeling mulighed for at få input til at forbedre den patientoplevede kvalitet.

Hvad er en spørgeskemaundersøgelse? 

I en spørgeskemaundersøgelse stilles en større gruppe af patienter de samme spørgsmål og giver deres svar i nogle forudbestemte svarkategorier. Patienterne er tilfældigt udvalgt på en sådan måde, at de afspejler den gruppe af patienter, som man ønsker at vide noget om. En spørgeskemaundersøgelse giver et billede af patienternes oplevelser og vurderinger af udvalgte temaer, og resultaterne kan omsættes til tal. Spørgeskemaundersøgelser blandt pårørende kan også give værdifuld viden i forhold til udvikling af kvaliteten på fx en afdeling.

Hvad kan spørgeskemaundersøgelser bidrage med?

Spørgeskemaundersøgelser er velegnede som redskab til systematisk at måle og følge op på fx kvaliteten af aktiviteterne på en afdeling eller et sygehus (fx ved før-/eftermålinger). Via en spørgeskemaundersøgelse kan ledere og medarbejdere få viden om udbredelsen af fx oplevelser og vurderinger set fra patienternes perspektiv eller teste hypoteser. Spørgeskemaundersøgelser bliver derved et værdifuldt redskab i arbejdet med løbende at fastholde og forbedre kvaliteten.

Hvad er spørgeskemaundersøgelser særligt gode til?

  • At give jer tidstro og anonym feedback fra en bred gruppe af patienter

  • At give viden om udbredelsen af fx oplevelser og vurderinger set fra patienternes perspektiv og teste hypoteser

  • Systematisk at monitorere og sammenligne patienters oplevelser over tid og evt. på tværs af afdelinger

Hvad kan være udfordrende ved spørgeskemaundersøgelser?

  • At spørgeskemaundersøgelser ikke kan forklare eller nuancere patienternes oplevelser, men udelukkende kan give jer en pejling på målgruppens oplevelser

  • At det er tidskrævende at udvikle spørgeskemaet, fordi I skal formulere spørgsmål og svarkategorier, der giver mening for jeres målgruppe

  • At Få indsamlet tilstrækkelig mange besvarelser

  • At elektroniske spørgeskemaer på tablets og computere kan give tekniske udfordringer og være svære for nogle patientgrupper at håndtere

Målgruppe

I princippet kan alle patienter deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Patienter med udfordringer, som fx læse- og skrivevanskeligheder, kan dog have vanskeligt ved at deltage, hvilket også gælder for patienter, der ikke har fysisk eller mentalt overskud. Her kan I opfordre pårørende til at hjælpe patienten med at udfylde skemaet eller opfordre den pårørende til at udfylde skemaet på vegne af patienten. Desuden kan det være en udfordring for patienter at besvare spørgeskemaet, hvis de ikke taler dansk, og spørgeskemaet ikke er oversat til andre sprog. Hvis I vælger, at dataindsamlingen foregår elektronisk, kan det være vanskeligt at besvare spørgeskemaet for de patienter og pårørende, der ikke er vant til at håndtere tablets eller computere.

Ressourcer

I skal hovedsageligt afsætte ressourcer til udviklingen og testningen af spørgeskemaet. Hvis I udleverer spørgeskemaerne fysisk til patienterne, kræver det ressourcer at indtaste besvarelserne i en database, så I efterfølgende kan analysere resultaterne. Desuden skal I beregne udgifter til print af spørgeskemaerne og porto, hvis I sender spørgeskemaerne til patienterne med post. Hvis I i stedet vælger at distribuere spørgeskemaerne elektronisk, skal I primært beregne udgifter til tablets, standere, computere samt licens til et dataindsamlingssystem. I skal derudover afsætte tid til at opfordre patienterne til at besvare spørgeskemaet - en opfordring der både kan komme mundtligt samt skriftligt fx via et påmindelsesbrev. 

Yderligere information


Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på individuelle interview med personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaringer med at anvende metoden i praksis.

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Center for Patientinddragelse (CPI)


Andre søgeord: online brugerpanel | kvantitativ metode | patientinddragelse | brugerinddragelse

Redaktør